FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

7ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1

Program Obavezan
Doktorski studij PDDS Ne
Izborni kolegij

Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom npp:127654

Engleski naziv

Selected Chapters of the Management in Organization

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • MODUL 1: Strategijski menadžment i korporacijsko upravljanje (10 sati)
  a. Glavna područja strategijskog menadžmenta: strategijski menadžment u teoriji i praksi (različiti koncepti politike organizacija i strategijskog menadžmenta, teorije i modeli strategijskog menadžmenta), utjecaj strategijskog menadžmenta na rast i razvoj poduzeća; Razvoj menadžerskih koncepata i primjena u praksi b. Strategijska analiza i izbor: Analiza konkurentnog okruženja, Analiza ključnih faktora uspjeha, Analiza kooperativnog okruženja, Glavne značajke današnje okoline, Analiza kupaca i segmentacija tržišta; Strategije u odnosu na rast (npr. akvizicije, strateški savezi), Strategije u odnosu na poslovne funkcije (npr. ljudski potencijali, financijska strategija), Strategija poslovnog kontinuiteta; Strategije informatičkih menadžera za povećanje produktivnosti poduzeća – tehnološki trendovi i utjecaj na promjenu strategije; Mjerenje i upravljanje poslovnim uspjehom c. Implementacija poslovne strategije: Transformacija strategije u aktivnosti; Pristupi implementaciji strategije; Usklađivanje strategije i organizacijske strukture; Usklađivanje strategije i organizacijske kulture; Usklađivanje strategije sa zaposlenima i sustavom d. Uloga korporacijskog upravljanja u strategijskom menadžmentu: Korporacijsko upravljanje u međunarodnim okvirima; Uloga nadzornog odbora i uprave; Upravljanje rizicima – kategorije rizika, tehnike za upravljanje rizicima; Teorija agenata i druge teorije korporacijskog upravljanja; Uloga informatičke tehnologije u upravljanju poduzećem e. Vlasnički, organizacijski i drugi institucionalni utjecaji na upravljanje i strategijski menadžment poduzeća; Društvena odgovornost menadžera – etički aspekti poslovanja; Analiza slučajeva najbolje prakse
 • MODUL 2: Organizacijska teorija i dizajn te formalni pristup teoriji menadžmenta (10 sati)
  a. Osnove organizacijskog dizajna. Sastavnice organizacijskog dizajna. Galbraithov model zvijezde. Elementi organizacijske strukture. Dimenzije organizacijske strukture: složenost, formalizacija, centralizacija. Departmentalizacija. b. Organizacijska struktura i promjene organizacijske strukture. Mintzbergov model strukture. Utjecaj strategije na strukturu. Pojam i vrste organizacijske strukture. Kontingencijski pristup. Promjene organizacijske strukture. c. Suvremeni smjerovi organizacijske teorije. Modernizam. Postmodernistička teorija. Organizacije kao politički sustavi. Koncept moći. Različite vrste moći pojedinaca u organizacijama. Koalicije. Političke igre i taktike. d. Organizacijski resursi i sposobnosti. Resursno utemeljeno gledište. Klasifikacija resursa. Vrste organizacijskih sposobnosti. Ključne kompetencije. Upravljanje organizacijskim resursima. Konkurentska prednost. e. Koncept mentalnih mapa (Senge). Usavršavanje pojedinaca- promjena %22mentalnih modela%22 Riješavanje organizacijskih problema- „adaptivno“ i „generičko učenje“. Stabilizirajući krugovi. Učeće organizacije. Tehnike scenario analize. Složenost unutar i izvan organizacije. f. Primjena sustavske dinamike u modeliranju organizacijskih sustava. Softver dinamike sustava (Vensim, Dynamo i dr.). Simbolika. Stocks and flows. Primjena softvera u izgradnji modela organizacije. Mogućnosti modeliranja i simulacija- dosezi i ograničenja. g. Simulacije organizacijske dinamike. Izrada modela i simuliranje ponašanja organizacije. Analiza vremenske dinamike varijabli. Primjeri. h. Teorija igara- analiza interaktivnog odlučivanja. Igre dvije osobe nulte sume. Minimax teorem. Konflikt ili suradnja. Prednost prvog poteza. Modeli: „racionalni proždrljivci“, prijetnja i odvraćanje; kupac i prodavač. Model duopol-a). Tržišne igre (Cournot-Stackelberg ravnoteža). i. Konkurentski scenariji. Osobitosti rješenja teorije igara za društvene situacije. Nashova ravnoteža. Rješenja Nashove ravnoteže. Prevladive strategije. Postupak eliminacije prevladivih strategija. Definicija ekstenzivnih igara. Stablo igre. Riješavanje ekstenzivnih igara. Kuhnov algoritam redukcije. j. Informacije i učenje u igrama. Vjerovanje. Signaliziranje. Igre uz Bayes’ovo pravilo. Dinamika populacije. Ograničena racionalnost. Evolucijska stabilnost. Indeksi učenja igrača: promjena, razmatranje, privrženost. Pregovaranje i zajednička dobra. k. Kooperativni scenariji. Igre n-igrača (n>2). Koalicije u igrama s više od 2 igrača. Shapleyev indeks moći sudionika. Banzhaf indeks moći. Jednostavna igra dioničara. Raspodjela proračuna. Organizacijski savezi. Poslovne igre, simulacije i agent based modeli.
 • MODUL 3: Komuniciranje u međunarodnim projektnim timovima (transferne vještine) (10 sati)
  a. Uvod: Komuniciranje u različitim kulturama; Dimenzije kulture; Akulturacija; Kompetencije za komuniciranje u međunarodnom okruženju; Praktični primjeri: Očekivanja i ciljevi polaznika s obzirom na ishode učenja kolegija (rad u malim grupama) b. Stavovi i komunikacija; Argumenti i debate; Dinamika grupe; Odnos između dimenzija kulture i komuniciranja u međunarodnom okruženju i radnim timovima; Prilagodba na razlike u poslovnom komuniciranju i pregovaranje u međunarodnom okruženju. Primjer iz prakse: Studija slučaja u poslovanju (igranje uloga) c. Metode istraživanja u području komunikacije; Globalni i specifični ciljevi međunarodnih komparativnih istraživanja; Metodološka i etička načela; Primjena rezultata i post projektne aktivnosti. Primjeri iz prakse: International Student Research Symposium (ISRS) / mrežna platforma namijenjena istraživanjima i umrežavanju studenata (alat BBB - Big Blue Button) d. Komunikacija koja uvažava različitosti (dob, spol, rasa, nivo obrazovanja u obitelji, čimbenici socio-ekonomskog okruženja, obrazovanje, socijalna okolina, invaliditet…); Podrška u međunarodnim ranim timovima. Seminarski radovi: Studija slučaja iz poslovnog okruženja – slabije zastupljene grupe studenata (nacionalne manjine, strani studenti, studenti s invaliditetom…) e. Samootkrivanje i rad na sebi; Motivacija u poslovnom okruženju – ekstrinzični i intrinzični čimbenici motivacije; Etički principi komuniciranja; Sustav osobnih i organizacijskih vrijednosti u međunarodnom poslovnom okruženju. Seminar: Studija slučaja u poslovanju – Pitanje etičnosti i sustava vrijednosti f. Informacijska i komunikacijska tehnologija u međunarodnim timovima; Komunikacijski alati / tehnike; Sličnosti i razlike u međunarodnoj račlanom posredovanoj komunikaciji; Primjeri iz prakse: Međunarodna umrežavanja studenata u području istraživanja (primjer CECIIS Studentska poster i on line sekcija) – uporaba IKT u međunarodnim timovima g. Kreativni pismeno izražavanje, jezične vještine (slušanje, čitanje, pisanje, govor) h. Čimbenici poticajnog okruženja za učenje s naglaskom na uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije; analiza i rasprava temeljem primjera iz prakse – Japan, Hong Kong, SAD i Sveučilišta u Europi i. Primjeri iz prakse; Analiza studija slučaja bazirana na profesionalnom iskustvu rada u međunarodnom poslovnom okruženju (seminari)

Osnovna literatura

 • 1. Gintis, H.: Game Theory Evolving. Princeton University Press, 2000
 • 2. Goodall , Jr. H. L., Goodall, S., Schiefelbein, J.: Business and Professional Communication in the Global Workplace. Saga Publications, Wadsworth, Boson, USA, 2006
 • 3. Grant, R.M.: Contemporary Strategy Analysis, Concepts, Techniques, Applications, 3rd edition, Blackwell Publishers Inc., UK, 1998
 • 4. Haberberg, A., Rieple, A.: Strategic Management, Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2008
 • 5. Jandt, F.E. (Ed).: An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community 7th ed.. SAGE Publications, Inc., Thouand Oaks, Los Angeles, C.A., USA, 2013
 • 6. Kates, A., Galbraith, J.R.: Designing Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 Critical Design Challenges (Paperback), Jossey-Bass, November 2, 2007
 • 7. Mencer, I.: Strateški menadžment - upravljanje razvojem poduzeća, TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, 2012.
 • 8. Munitić, A., Ristov, P.: Sistemska dinamika; Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2008.
 • 9. Sikavica, P., Bahtijarević Šiber, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 • 10. Stacey, R. D.: Strategic Management and Organizational Dynamics, Prentice Hall, 1993
 • 11. Tipurić, D. (ur): Korporativno upravljanje, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • 1. Barbić, J. i sur.: Korporativno upravljanje, Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika- CROMA, 2008
 • 2. Daft, R.L.: Organization Theory and Design, Thomson Learning, 2004
 • 3. Lomi, A., Larsen, E. R. (Eds.): Dynamics of Organizations, The MIT Press, Cambridge, MA USA, 2001
 • 4. McMillan, J.: Games, Strategies and Managers. Oxford University Press, Inc., 1992
 • 5. Monks, R.A.G., Minow, N.: Corporate Governance, 3ed., Blackwell Business, 2004
 • 6. Senge, P.M.: The Fifth Discipline, The Art&Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York, 1990
 • 7. Vidaček-Hainš, V., Bushati, J., Appatova, V., Prats, H., Pažur, K., Berger, N., Tekamura, K Pažur, K. : Factors of Effective Academic Learning Environment: Case Studies of Albanian and Croatian Students. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES) ISSN:2224-4980 3, 2, pp 267-272, 2013
 • 8. Vidacek-Hains, V., Divjak, B., Horvatek. R.: Mainstreaming Blended Learning to Enhance the Access, Learning and Retention of Students From Equity Groups; In. Liz Thomas & Tught, M. (Eds.) Institutional Transformation to Engage a Diverse Student Body. Emerald Group Publishing Limited, Birgley, UK (chapter 6.3. pp 235-243, 2011 ISBN: 978-0-85724-903-6 ISSN: 1479-3628 (Series) http://books.emeraldinsight.com/display.asp?K=9780857249036 http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3628&volume=6
 • 9.Vidaček-Hainš, V., Prats, H., Appatova, V. : Personal Efficacy and Factors of Effective Learning Environment in Higher Education: Croatian and American Students. Journal of Information and Organizational Sciences, 34, 1, 153-158, 2010
 • 10. Weill, P., Ross, J.W.: IT Governance. Boston: Harvard Business School Press, 2000
 • 11. Shachaf, P.: Cultural Diversity and Information and Communication Technology Impacts on Global Virtual Teams: An Exploratory Study. Information and Management, 45, 2, 131‐142, 2008

Slični predmeti

 • Nottingham University Business School (http://www.nottingham.ac.uk/business/ma/N10J.html) Ulster Business School (http://study.ulster.ac.uk/prospectus/course/201213/10272) London Business School (http://www.london.edu/programmes/sloanmastersinleadershipandstrategy/programmedetails/corecourses.html)
 • • Intercultural Communication, University of Miami, Fl, USA, PhD Communication – Doctoral Study, http://com.miami.edu/graduate-ph-d-in-communication • PhD in International Relations, American University, American University's School of International Service (SIS) Washington DC, http://www.american.edu/sis/degrees/PHD-INRL.cfm • Intercultural Communication / Postgraduate Course, Anglia Ruskin University-Cambridge, Chelmsford, Peterborough, UK, http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/pg.html • Intercultural Communication PhD, University of Surrey, Guildford, Surrey UK, http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/intercultural-communication-phd
 • • MSc in Organisational Change and Development, University of Manchester, School of Environment and Development; • MSc Business (Organization Science), University of Warwick, Warwick Business School • Noncooperative Game Theory; Cooperative Game Theory / Ph.D. Courses, University of Minnesota • Organizational Behavior/Human Resources Management PhD Program Curriculum; University of Pittsburgh, J.M Katz Graduate School of Business • Management Science and Operational Research, MSc, Middlesex University, Business
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 1 5 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 1 5 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 1 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh