FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

0ECTSa

Doktorski

Poslijediplomski doktorski studij v1.1
Izborni kolegij

Organizacijska kultura npp:45234

Engleski naziv

Organizational culture

Cilj kolegija

Organizacijska kultura koju neki autori, kada misle na profitne organizacije, nazivaju korporacijskom ili kulturom poduzeća, predstavlja način života i rada organizacije. Ona razumijeva određeni sustav vrijednosti, shvaćanja, uvjerenja, etike, životnih stilova, osobnosti i karaktera organizacije, tj. skupine ljudi koji čine tu organizaciju. Cilj kolegija je potaknuti studente na nov način razmišljanja, te razvijati njihove sklonosti i sposobnosti za uvažavanje organizacijske kulture.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Teorijske odrednice organizacijske kulture.
  Pojam i definicije organizacijske kulture. Elementi organizacijske kulture. Funkcije organizacijske kulture. Oblikovanje organizacijske kulture. Modeli, vrste i tipovi organizacijske kulture. Održavanje organizacijske kulture. Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti.
 • Organizacijska kultura u kontekstu okružja.
  Opći trendovi utjecaja na organizacijsku kulturu. Kako nastaje organizacijska kultura? Značenje organizacijske kulture. Organizacija budućnosti.
 • Etičke sastavnice organizacijske kulture.
  Nekoliko riječi o etici poslovanja. Etika u organizacijskoj kulturi. Značenje etike u poslovanju. Načela moći etike za pojedinca. Načela moći etike za organizaciju. Institucionaliziranje etike. Utjecaj etike na poslovanje poduzeća. Različitost etičkih normi.
 • Organizacijska kultura i menadžerski stil.
  Osnovni stilovi vođenja. Teorije ličnosti. Teorije stila menadžmenta. Kontingencijske (situacijske) teorije. Najpoznatije teorije i modeli vođenja.
 • Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu
  Organizacija i informacija. Utjecaj ICT na organizacijsku kulturu. Utjecaj ICT na organizacijsku strukturu. Utjecaj ICT na elemente organizacijske kulture.
 • Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
  Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture. Mjere centralnih tendencija i mjere disperzije u obradi statističkih modela. Korelacijski modeli u istraživanju organizacijske kulture. Friedmanov test. Hi-kvadrat test.
 • Organizacijska kultura i djelotvornost organizacije.
  Neki primjeri organizacijske kulture u gospodarstvu razvijenih zemalja. Neki primjeri organizacijske kulture iz Republike Hrvatske.
 • Menadžment i organizacijska kultura.
  Utjecaj menadžera na organizacijsku kulturu. Uloga menadžmenta u organizacijskoj kulturi državne uprave.
 • Upravljanje organizacijskom kulturom.
  Simbolički menadžeri. Simbolički protiv racionalnih menadžera. Potkulture (supkulture).
 • Promjene u organizacijskoj kulturi
  Može li se mijenjati organizacijska kultura? Treba li se mijenjati organizacijska kultura? Kada treba mijenjati organizacijsku kulturu? Kako valja mijenjati organizacijsku kulturu?

Osnovna literatura

 • Žugaj, M., B. Bojanić-Glavica, R. Brčić, J. Šehanović: Organizacijska kultura, TIVA i FOI, Varaždin, 2004.

Dopunska literatura

 • Bezić, Ž.: Etika i život, Karitativni fond UPT, Ne živi čovjek samo o kruhu, Đakovo, 1995.
 • Cingula, M.: Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije,XI. posvetovanje organizatorjev dela, Organizacija, informatika, kadri perspektive razvoja, Univerza v Mariboru, FOV Kranj, Portorož, Avditorij 1, 2. i 3. april 1992.
 • Deal, T. E., A. A. Kennedy: Corporate Cultures, The Rites and Rituals of Corporate Life, Persens Publishing, Cambridge, Massachusetss, 2000.
 • Žugaj, M., B. Bojanić-Glavica: Culture of Organization as a Prerequisite for a Company's Successful Business Operations, Zbornik konference z mednarodno udeležbo Management in Evropska unija, 21. znanstvena konferencija o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 2000.
 • Žugaj, M., B. Bojanić-Glavica, O. Hip: A Researach Into Organization Culture in a Corporation With Limited Responsibililty, Quo vadis management Zbornik referatov, 16. posvetovanje organizatorjev dela, Univerza v Mariboru, FOV Kranj, Portorož, 2.-4. april 1997.

Slični predmeti

 • Harvard University, Organizational Culture
 • University of Pennsylvania (Wharton), Organizational Culture
 • University of Wienna, Faculty of Business, Economisc and Computer Science, Austrija, Organization
 • Wirtschaftuniversität Wien, Organisation I, II
 • Copenhagen Business School, Danska, Organisation
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh