FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Marketinško upravljanje bazama podataka npp:200740

Engleski naziv

Database Marketing Management

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Pojava i razvoj novih tehnologija i novih medija uvjetuje promjene djelovanja klasičnog marketinga. Masovni pristup tržištu zamjenjuje se individualnim personaliziranim pristupom svakom potrošaču osobno. Personaliziranu komunikaciju omogućavaju baze podataka kupaca/klijenata. Upravljanje postupkom prikupljanja, skladištenja, analize i korištenja baza podataka potencijalnih i sadašnjih kupaca sa svrhom kreiranja modela ponašanja kao podloge odabira kupaca za više oblike komuniciranja personaliziranim marketinškim programima zadatak je marketinga baze podataka. Na ovom će se kolegiju razviti svijest o izravnom marketingu i marketingu baze podataka, te njihovom doprinosu povećanju vrijednosti za kupce i stjecanju konkurentskih prednosti. Studenti će moći shvatiti i primijeniti odgovarajuće koncepte marketinga baze podataka putem raznih primjera iz prakse.

Ishodi učenja predmeta

 • Ispitati važnost postojanja baze podataka za poduzeće
 • Koristiti „kartice povjerenja“ u svoju korist
 • Ocijeniti važnost individualnog pristupa potrošaču
 • Preispitati sigurnost odavanja privatnih podataka na internetu
 • Procijeniti ulogu baze podataka u izgradnji odnosa s klijentima
 • Sprovesti segmentaciju baza podataka
 • Upravljati zaštitom svoje privatnosti

Ishodi učenja programa

 • Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.
 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Kreirati i koristiti baze podataka s ciljem unapređenja marketinških aktivnosti i aktivnosti poslovnog planiranja. Kreirati i koristiti baze podataka s ciljem unapređenja marketinških aktivnosti i aktivnosti poslovnog planiranja.
 • Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga. Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.

Sadržaj predavanja

 • UVODNO PREDAVANJE
  upoznavanje studenata sa predmetnim nastavnikom, planom i programom, načinom izvođenja nastave i obvezama na kolegiju, kratko podsjećanje na osnovne pojmove marketinga kako bi se studenti uveli u kolegij i njegove osnove – podsjećanje na elemente marketinškog miksa, važnost segmentacije, pozicioniranja i istraživanja tržišta, isticanje važnosti postojanja odgovarajuće baze podataka i kvalitetnog upravljanja odnosima s klijentima
 • OSNOVE MARKETINGA BAZE PODATAKA
  definicija marketinga baze podataka, značaj primjene marketinga baze podataka, utjecaj marketinga baze podataka na klasičan marketing, korelacija s izravnim marketingom i upravljanjem odnosima s klijentima, pasivna i aktivna upotreba baza podataka, upravljanje procesom marketinga baze podataka, upravljanje bazama podataka
 • IZRAVNI MARKETING
  pojmovno određenje i povijesni razvoj izravnog marketinga, temelji izravnog marketinga (osobine, korelacija marketinga i izravnog marketinga, ciljevi, funkcije i strategije izravnog marketinga), prepoznavanje vlastitih kupaca (pojam baze podataka), kanali i mediji izravnog marketinga, izravna pošta, kataloški marketing, alternativni mediji izravnog marketinga, telemarketing, online kanali, mobilni marketing, elektroničko poslovanje
 • ORGANIZACIJA I IMLEMENTACIJA MARKETINGA BAZE PODATAKA
  orijentacija prema kupcu/klijentu, stjecanje konkurentskih prednosti, izvori podataka, upravljanje informacijama, upravljanje znanjem, upravljanje zadovoljstvom zaposlenika, strategije implementacije marketinga baze podataka, testiranje marketinga baze podataka
 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  pojam privatnosti u marketingu baze podataka, razvoj legislative zaštite privatnosti, robinsonova lista, politike zaštite privatnosti, dopušteni marketing, neželjena pošta (junk mail), neželjena elektronička pošta (SPAM), sigurnost podataka, kodeksi strukovnih udruga, brisanje iz baza podataka, zaštita privatnosti u funkciji povećanja profita
 • VRIJEDNOST ŽIVOTNOG VIJEKA KUPACA
  uvod u životni vijek kupaca: definicija i značaj vrijednosti životnog vijeka kupaca, osnovni modeli životnog vijeka kupaca (model jednostavnog zadržavanja, migracijski model), određivanje vrijednosti životnog vijeka kupaca, diferencijacija kupaca, projekcija rasta kupaca, zadržavanje kupaca
 • KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
  poimanje komunikacije, uloga komunikacije s potrošačem, planiranje komunikacijskog procesa, značaj personalizirane komunikacije, selekcija medija komunikacije, integrirana marketinška komunikacija (elementi, proces, komunikacijski proces kao temelj ponašanja potrošača), strategije uspostave kontakta, aktivnosti na povećanju odaziva
 • ZADRŽAVANJE I VJERNOST KUPACA
  značaj zadržavanja i povećanja vjernosti kupaca, izgradnja lojalnosti, komunikacija u funkciji izgradnje vjernosti (preferencije potrošača), programi vjernosti (lojalnosti) – registracija potrošača, korištenje baza podataka u svrhu povećanja vjernosti kupaca, kartice povjerenja/lojalnosti, značaj vjernih zaposlenika, odabir odgovarajućeg kupca, kako potrošača učiniti lojalnim
 • PRIDOBIVANJE NOVIH KUPACA
  načini pridobivanja kupaca, strategije povećanja broja novih kupaca, programi pridobivanja novih kupaca, baze podataka potencijalnih kupaca, tržište baza podataka, razmjena baza podataka, model pridobivanja novih kupaca, lokalni marketing u funkciji pridobivanja novih kupaca
 • SEGMENTACIJA KUPACA
  definicija segmentacije i segmenta, upotreba segmentacije u marketingu baze podataka, status segmenata, marketinške strategije prema segmentima, testiranje uspješnosti strategija, dodavanje podataka određenom segmentu, određivanje broja segmenata, izgradnja profila kupaca, tehnike segmentiranja (rudarenje podataka, RFM, faktorska analiza, klaster analiza)
 • RFM ANALIZA
  definicija i značaj RFM analize (tri varijable RFM modela: vrijeme zadnje kupnje, učestalost kupnje, vrijednost prijašnjih kupnja), utjecaj na povećanje profita, provedba RFM analize, kodiranje kupaca, segmentiranje kupaca, predviđanje ponašanja, prednosti i nedostaci RFM analize, unapređenje RFM analize
 • MODELIRANJE PREDVIĐANJA ODAZIVA
  definicija i značaj predviđanja odaziva (reakcije) na dobivenu ponudu, proces modeliranja predviđanja, kako model radi, što ako model ne radi, korištenje modela u izravnom marketingu, upotreba demografskih i zemljopisnih podataka u modeliranju, suradnja s „list brokerima“, planiranje promotivnih aktivnosti, korištenje modela za vezanu prodaju
 • ULOGA MARKETINGA BAZE PODATAKA U IZGRADNJI ODNOSA S KLIJENTIMA
  pojmovno određenje upravljanja odnosa s klijentima (CRM), izgradnja i upravljanje odnosima s klijentima, korelacija marketinga baze podataka i odnosa s klijentima, povezanost zadovoljstva s konceptom vrijednosti za klijente, značaj marketinga baze podataka u razvoju odnosa s klijentima
 • MARKETING BAZE PODATAKA I INTERNET
  pojmovno određenje interneta, korištenje interneta u marketinške svrhe, internet kao prodajni medij (distribucijski kanal), internet kao komunikacijski medij, internet marketing, web marketing, e-mail marketing, personalizacija, ažuriranje baza podataka putem interneta, reakcija na komunikaciju
 • BUDUĆI TRENDOVI MARKETINGA BAZE PODATAKA
  nove generacije kupaca, razvoj tehnologije (važnost baza podataka u socijalnom umrežavanju, mobilnom marketingu kao novim trendovima), unapređenje komunikacije s kupcima – zadovoljni i lojalni potrošači, primjena marketinga baze podataka u poslovnom odlučivanju
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 2 2 3
Seminar 13 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 04.07.2020. 23:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Marketinško upravljanje bazama podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Kolegij: Marketinško upravljanje bazama podataka

Model kolegija: "Eliminacijski"

 

 

VRSTA NASTAVE: predavanja, seminari i vježbe na računalima (30+10+5)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:      prof.dr.sc. Damir Dobrinić             (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

                                                         doc.dr.sc. Iva Gregurec                 (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

 

Cilj kolegija je razviti svijest o izravnom marketingu i marketingu baze podataka, te njihovom doprinosu povećanju vrijednosti za kupce i stjecanju konkurentskih prednosti. Studenti će moći shvatiti i primijeniti odgovarajuće koncepte marketinga baze podataka putem raznih primjera iz prakse.

 

NAČIN RADA:

 

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Marketing baze podataka”. Aktivnim pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja.

 

Od studenata se očekuje: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, seminarima i vježbama.

 

 

 

PRAVO NA POTPIS:

 

Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji zaključno sa 14.01.2019. imaju minimalno 8 dolazaka na predavanje te 9 dolazaka na seminare. Svako izostajanje preko dopuštenog oduzima pravo dobivanja potpisa. Uvjet za potpis također su i predane zadaće koje su zadane u sklopu kolegija, te predane laboratorijske vježbe.

 

 

POLAGANJE ISPITA PUTEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:

 

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu i vježbe te aktivno sudjeluju na svm oblicima nastave i odrađuju sve navedene aktivnost mogu položiti ispit putem kontinuiranog praćenja prikupljanjem bodova za svaku od navedenih aktivnosti (ostvareno minimalno 50% bodova od svake dolje navedene aktivnosti). Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi (za izlazak na I. kolokvij potrebno je ostvariti minimalno 4 dolazaka na predavanja i 5 dolazaka na seminare).

 

Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (ostvareno minimalno 8 dolazaka na predavanje i 9 dolazaka na seminare), te minimalno ostvarenih 5 bodova iz I. kolokvija.

 

Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz ostalih aktivnosti) je minimalno ostvareno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su aktivno i uspješno sudjelovali u svim dolje predviđenim aktivnostima i prikupili minimalno 50 bodova, bit će ponuđena ocjena iz kolegija prema navedenoj bodovnoj skali.

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi (predavanja, seminari, vježbe)7
Aktivno sudjelovanje na nastavi (predavanja, seminari, vježbe)12
Izrada kritičkog prikaza znanstvenog članka (individualni rad)5
Izrada eseja i prezentacija nastavnog poglavlja (grupni rad)10
Vježbe na računalima (individualni rad)6
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi (predavanja, seminari, vježbe) 7 0 Na svim predavanjima i seminarima se provjera prisustvovanje studenata (za svaki dolazak se dobiva 0,25 boda). Dozvoljena su maksimalno 4 izostanka sa predavanja i 3 izostanka sa seminara kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka sa predavanja, 3 izostanka sa seminara Nema nadoknade
Aktivno sudjelovanje na nastavi (predavanja, seminari, vježbe) 12 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). Također će tijekom seminarske nastave dobivati
različite tjedne zadatke (npr. promatranje, tajanstvena kupnja, dubinski intervju).
Nepredane tjedne zadaće Nema nadoknade
Izrada kritičkog prikaza znanstvenog članka (individualni rad) 5 0 Svaki student će dobiti znanstveni članak na temu marketinga baze podataka koji će individualno morati analizirati i kritički prikazati. Za sve redovne studente obavezna je izrada kritičkog prikaza
znanstvenog članka.
Nepredana zadaća Nema nadoknade
Izrada eseja i prezentacija nastavnog poglavlja (grupni rad) 10 0 Studenti će biti podijeljeni u grupe od maksimalno 2 člana te će prema rasporedu predavanja (syllabusu) dobiti temu koju trebaju obraditi i prezentirati. Za sve redovne studente obavezna je
izrada i prezentacija eseja.
Nepredana zadaća Nema nadoknade
Vježbe na računalima (individualni rad) 6 0 Pet puta u semestru održat će se vježbe na računalima. Nepredane vježbe Nema nadoknade
Kolokvij I. 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno
s 2. kolokvijem, u vremenu 3.
međuispitnog razdoblja.
Kolokvij II. 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u
vremenu 3. međuispitnog
razdoblja.


LITERATURA:

 

OBAVEZNA LITERATURA:

 1. Dobrinić, D. (urednik); Marketing i baze podataka, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2011.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 1. Blattberg, R. C.; Kim, B. D.; Neslin, S. A.; Database Marketing – Analyzing and Managing Customer, Springer, New York, 2008. 
 2. Dobrinić, D.; Dvorski, S.; Hutinski, Ž.; Vrček, N.; Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.
 3. Hughes, A. M.; Strategic Database Marketing, McGraw-Hill, 2006.

Marketinško upravljanje bazama podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

OBVEZA PREDAVAČA:


Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na
LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje
svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)


NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti
kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara, te izrada i prezentacija kritičkog prikaza znanstvenog članka).

 

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i tjednu predaju izrađenog kritičkog prikaza analize znanstvenog članka. Na redovnom
ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje
Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

 

Izrada kritičkog prikaza (analiza znanstvenog članka)

Svaki student će dobiti znanstveni članak na temu marketinga baze podataka koji će individualno morati analizirati i kritički prikazati. Rad mora sadržavati naslovnu stranicu (naziv institucije,
ime i prezime studenta, JMBAG, naslov rada, datum izrade rada), prva stranica rada mora sadržavati bibliografski pregled znanstvenog članka (naziv članka, autora/autore, mjesto
publikacije, broj stranica, broj tablica, broj slika, broj prikaza te sadržaj članka), zatim slijede glavne ideje rada (ukratko opis članka, maksimalno do 3 stranice), te pitanja autoru/autorima,
prijedloge za poboljšanje članka i na kraju primjedbe rada. Rad treba sadržavati maksimalno 10.000 znakova, s prazninama. Kritički prikaz potrebno je prenijeti (uploadati) na Moodle, na za
to predviđeno mjesto najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje
primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o
kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u
medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati)
na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova
važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok
esej ne zadovolji navedene kriterije.
 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada kritičkog prikaza (analiza znanstvenog članka)5
Izrada eseja20
Pismeni dio ispita60
Usmeni dio ispita15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.

Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu
mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.
 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh