FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke strategije npp:200744

Engleski naziv

Entrepreneurial Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osposobiti studente za identificiranje i vrednovanje poduzetničkih prigoda. Upoznati studente s mogućim strategijama u poduzetništvu te razviti sposobnosti analize i odabira prikladne poduzetničke strategije. Potaknuti studente na strateško promišljanje poduzetništva koje će omogućiti inovativni pristup poduzetničkom pothvatu.

Ishodi učenja predmeta

 • Biti u mogućnosti savjetovati vlasnika malog poduzeća
 • Identificirati i evaluirati poduzetničke prigode
 • Razumjeti i analizirati promjenjivo poduzetničko okruženje
 • Razumjeti poduzetništvo u kategorijama ponašanja, atributa i vještina
 • Razumjeti značaj inovacija u kreiranju organizacijskog i gospodarskog uspjeha
 • Razviti inovativni pristup poduzetničkoj strategiji
 • Selektirati i primijeniti prikladnu poduzetničku strategiju za odgovarajuću fazu poduzetničkog pothvata

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predavanja

 • Uvodni sat
  Uvodni sat: upoznavanje sa sadržajem predmeta, načinom rada te praćenjem i vrednovanjem rada studenata. Odnos strategije i poduzetništva. Integriranje poduzetničkih akcija traženja poslovnih prilika i strateških akcija pronalaženja i razvoja konkurentskih prednosti. Primarna zadaća strateškog poduzetništva – dugoročna i održiva učinkovitost poduzeća.
 • Potreba za integriranjem strateškog promišljanja u poduzetništvu
  Potreba za integriranjem strateškog promišljanja u poduzetništvo. Strateška dilema: eksploatacija ili eksploracija? Univerzalnost starih istina: reduciranje i upravljanje troškovima, vrednovanje tradicionalne imovine, važnost planiranja. Integriranje starog i novog: traganje za inovativnom strategijom. Novi momenti: mreže, inovacije i standardi. Razvoj inovativne strategije. Primjeri uspješnih inovativnih strategija.
 • Korištenje modela strateške orijentacije poduzetnika
  Korištenje modela strateške orijentacije poduzetnika. Proces strateškog planiranja poduzetnika. Izrada specifičnog razvojnog plana, analiza temeljnih potencijala, sadašnjih i prošlih performansi poduzeća. Postavljanje strateških opcija. Strategije malog poduzeća. Evaluacija novog pothvata. Testiranje strateškog razmišljanja. Strateško istraživanje novih mogućnosti razvoja.
 • Izvori poduzetništva
  Izvori poduzetništva: Neočekivani događaji, Nepodudarnost, Potrebe, Promjene tržišne strukture, Demografska kretanja, Nova znanja. Identificiranje poduzetničkih prigoda. Izvori poduzetničkih ideja: prijašnje zaposlenje, osobni interesi, okolnosti, prijedlozi prijatelja, obiteljska tradicija, školovanje, darovitost, kupci, postojeći proizvodi i usluge, distribucijski kanali, istraživanje i razvoj, vlada i zakoni. Evaluacija prigoda – unutarnja i vanjska analiza. Odabir strategije za korištenje prigode. Evaluacija tržišnih mogućnosti.
 • Strateški pristup u pronalaženju resursa
  Strateški pristup u pronalaženju resursa: ljudskih i financijskih. Strategija pokretanja malog novog poduzeća. Analitički okvir za pokretanje malog poduzeća: analiza ideje, sposobnosti poduzetnika, motivacije, fizičkih i financijskih resursa – potrebnih i raspoloživih. Pronalaženje strategije za efikasnu i efektivnu uporabu svih ograničenih resursa.
 • Ulazne strategije malog poduzeća
  Ulazne strategije malog poduzeća. Samostalan ulazak na tržište. Ulazak kroz partnerstvo. Ulazak kupnjom drugog poduzeća. Ulazak ponudom proizvoda ili usluge pod tuđim imenom (licenca, franšiza). Odabir prikladne ulazne strategije
 • Određivanje fokusa rasta
  Određivanje fokusa rasta. Identificiranje mogućih problema. Analiza trenutnih tržišnih, proizvodnih i financijskih performansa i planiranje budućih. Analiza tržišnih performansi: vanjskih – trendovi u prodaji i profitu, znanje o tržišnoj poziciji, unutarnji – prodaja kroz organizaciju i kontrolu. Analiza napora koji se ulažu u prodaju. Analiza proizvodnih performansi: primjena temeljnih proizvodnih koncepata
 • Inovacije i tehnološki napredak – sustavan pristup u strateškom poduzetništvu
  Inovacije i tehnološki napredak – sustavan pristup u strateškom poduzetništvu. Osnovne strateške opcije inoviranja: razvoj vlastitih inovacija i razvoj tehnološkog znanja kao podrška inkorporiranoj tehnologiji. Zaštita intelektualnog vlasništva: Patenti, Zaštitni znakovi, Autorska prava. Strategije održivog rasta: inovacije, imitacije, novi pothvati.
 • Inovacijske strategije
  Inovacijske strategije: razvoj novog proizvoda, kontinuirano unaprjeđivanje, istraživanje i transfer tehnologije. Faktori koji uspješnosti inovacijskih strategija: Tip vlasništva, Tržišni domet, Udio visokoobrazovanih zaposlenika, Strateške i upravljačke promjene, Promjena marketinške strategije, Indeks tržišne orijentacije. Modeli upravljanja inovacijama, mjerenje inovacijskog potencijala.
 • Strategije povezivanja i umrežavanja
  Strategije povezivanja i umrežavanja. Strateški pristup stvaranju mreža – umrežavanje poduzetnika s ostalim dionicima biznisa. Razvoj poduzetnikovih mreža i stvaranje vrijednosti poduzeća. Strateško povezivanje i umrežavanje radi jačanja tržišnog položaja:umrežena poduzeća, zajednička ulaganja, partnerstva, klasteri, strateški savezi.
 • Pojmovi internacionalizacije i globalizacije
  Pojmovi internacionalizacije i globalizacije. Izazovi za poduzetnike u međunarodnom kontekstu. Strategije osobne i poslovne prilagodbe uvjetima neizvjesnosti i kompleksnosti okoline. Repozicioniranje poduzeća u potrazi za potrebnom fleksibilnošću. Funkcionalni elementi fleksibilnosti: istraživanje i razvoj, strategije upravljanja tehnološkim i organizacijskim promjenama, inovacije i ulaganja, edukacija zaposlenih.
 • Strategije internacionalizacije malih i srednjih poduzeća
  Strategije internacionalizacije malih i srednjih poduzeća. Motivi za izlazak na međunarodno tržište. Analiza snage, potencijala i spremnosti poduzeća za izlazak na međunarodno tržište. Donošenje strateških odluka o internacionalizaciji poslovanja: odabir tržišta, trenutka ulaska na tržište, odabir načina ulaska: izvoz, %22ključ u ruke%22, direktno strano ulaganje.
 • Razvojne strategije
  Razvojne strategije: strategija ekspanzije koncentracijom razvojnih aktivnosti na postojećoj djelatnosti na postojećim i/ili novim tržištima, strategija vertikalne integracije - integracija %22unaprijed%22 ili integracija %22unatrag%22, , strategija horizontalne integracije za postizanje povoljnijeg tržišnog položaja, strategija diverzifikacije - koncentrična i konglomeratska diverzifikacija.
 • Strategije u slučaju kriznih situacija
  Strategije u slučaju kriznih situacija: Analiza poduzetnikovih mogućnosti, strategija sužavanja tržišta smanjenjem tržišnog udjela, strategija preokreta pomoću restriktivnih mjera, strategija likvidacije i dezinvestiranja za povlačenje s tržišta uz što manje troškove i što bolji financijski rezultat. Strategije izlaska iz posla prodajom vlasničkog udjela, spajanjem s drugim poduzećem, menadžerskim otkupom.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 4 2 2
Detelj Kristina Predavanje 8 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 7 2 1
Seminar 11 2 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Poduzetničke strategije - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji50
Istraživanje30
Zadatak evaluacija planova10
Aktivnost u nastavi10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 +
Istraživanje + + + + + + + + + + + + +
Zadatak evaluacija planova + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati dolaske na najmanje 50% termina predavanja.
50% Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na samo 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na nastavu biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati dolaske na najmanje 50% termina seminara.
50% Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na samo 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na nastavu biraju.
Istraživanje 30 12 Izrada istraživanja na temelju intervjua s poduzetnikom:
Izrada istraživanja u grupama po 3 studenta.
Studenti u Moodle-u prijavljuju djelatnost u kojoj će intervjuirati poduzetnika vezano uz njegove strategije. U seminarskoj grupi najviše 2 tima mogu uzeti poduzetnika iz iste djelatnosti, no poduzetnici moraju biti različiti. Rad treba imati i teoretsku podlogu baziranu na znanstvenim člancima ili knjigama koja se bave poduzetničkim strategijama u skladu s izabranim primjerom iz prakse.
Prezentiranje istraživanja odvijat će se prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.
12 boda Istraživanje je potrebno predati na Moodle nekoliko dana prije datuma predviđenog za izlaganje na seminarskoj nastavi. Istraživanje na Moodle treba predati najkasnije do isteka tjedna u kojem ste prezentirali.

Za svaki dan kašnjenja studenti gube 0,5 bodova.

Obratite pozornost da je za polaganje kolegija potrebno iz istraživanja ostvariti minimalno 12 boda.
Zadatak evaluacija planova 10 4 Zadatak se odnosi na evaluaciju poslovnog plana u njegovom strateškom segmentu:
Planovi za evaluaciju bit će dostupni na Moodle-u. Od 10 bodova 7 se odnosi na pisani dio, a 3 na uključivanje u diskusiju na nastavi.
Zadatak se sastoji u tome da studenti pročitaju dva zadana plana te ih evaluiraju s naglaskom na njihovom strateškom segmentu (misija, vizija, ciljevi, analiza okoline, mjere ispunjenja ciljeva itd.). Pri tome treba dati komentare na plan tj. sugestije što biste vi dodali da se radi o vašem uratku. Oba plana studenti moraju ocijeniti na skali od 0 do 10 bodova prema sljedećim elementima: 1) Zanimljivost (2 boda); 2) Razumljivost (2 boda); 3) Logičnost (2 boda); 4) Potpunost (2 boda); 5) Uvjerljivost (2 boda)
Ovaj rad treba predati isključivo na Moodle, a ne na mail u obliku word dokumenta na 3-5 stranica. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
4 boda Evaluaciju planova treba predati na Moodle prema definiranom roku, koji će bi objavljen početkom semestra, a prije datuma diskusije o evaluiranim planovima na seminarskoj nastavi.

Za svaki dan kašnjenja studenti gube 0,5 bodova.

Obratite pozornost da je za polaganje kolegija iz evaluacije potrebno ostvariti minimalno 4 boda.
Aktivnost na nastavi 10 Bodovi iz aktivnosti se mogu ostvariti uključivanjem studenata u diskusiju na predavanjima i seminarskoj nastavi.
Kolokvij 50 20 Kroz semestar će se održati dva kolokvija.
Svaki kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje,
razumijevanje i primjena na praktičnim primjerima).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
20 bodova Minimum za položiti predmet kroz kontinuirano praćenje. Nadoknada nije moguća.

Obratite pozornost da je za polaganje kolegija potrebno iz oba kolokvija kumulativno ostvariti minimalno 20 boda.


Poduzetničke strategije - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti koji žele polagati putem kontinuiranog praćenja slijede upute za redovne studente, bez obveze dolazaka na nastavu. Obratite pažnju da se za neke elemente praćenja radovi moraju prezentirati na nastavi što donosi određeni broj bodova. Za ostale izvanredne studente koji izlaze na redovne rokove pravila su sljedeća:

 

PREDUVJET za izlazak na pismeni ispit su izrađeni i na konzultacijama prezentirano istraživanje i evaluacija strateških segmenata poslovnog plana:

U istraživanju studenti kratko obrađuju nekoliko izvora literature u skladu s uputama na Moodle-u te uz teoretsku obradu teme intervjuiraju jednog poduzetnika. Istraživanje se sastoji od tri dijela koji čine cjelinu: pregled literature, pregled karakteristika djelatnosti u kojoj djeluje izabrani poduzetnik, te opis tijeka intervjua prema uputama koji će biti dostupni na moodlu. Student mora i samostalno evaluirati strateški aspekt zadanog poslovnog plana u skladu s uputama nastavnika, te naputcima na sustavu za e-učenje Moodle. Nastavnici su na raspolaganju u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U evaluaciji student mora argumentirano komentirati i vrednovati zadane elemente: 1) Zanimljivost; 2) Razumljivost; 3) Logičnost; 4) Potpunost 5) i Uvjerljivost na primjeru zadanog plana.

U istraživanju i evaluaciji plana studenti trebaju pokazati da znaju pronaći relevantnu literaturu, da su u stanju istražiti okružje i djelatnost u kojem djeluje izabrano poduzeće iz prakse, te da dobro poznaju elemente poslovnog plana. Pri tome moraju biti u stanju pratiti ekonomske analize publicirane u medijima koje su važne za ocjenu okoline poduzetničkog djelovanja (novine, internet izvori) te pokazati da znaju pisati stručnim stilom.

Istraživanje i evaluacija plana bi se trebali izraditi i usmeno izložiti na konzultacijama u toku semestra u kojem se izvodi kolegij, a predaje se najkasnije 10 dana prije ispitnog roka na kojeg student želi izaći.

Studenti dobivaju bodove ovisno o tome da li su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Istraživanje30
Zadatak evaluacija planova10
Pismeni ispit 25 boda × 250
ZBROJ90


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 44 nedovoljan (1)
45 54 dovoljan (2)
55 67.5 dobar (3)
68 81 vrlo dobar (4)
82 90 odličan (5)


Pisani dio ispita sadži 5 esejskih pitanja. Ukupno je moguće ostvariti 25 boda. Bodovi iz pisanog dijela ispita množe se s 2, tako da pisani dio ispita donosi ukupno 50 boda.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh