FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje procesnim performansama npp:200745

Engleski naziv

Process Performance Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Suvremene organizacije u stalnom su nastojanju ostvarenja svojih ciljeva i poboljšanja poslovanja kroz unapređenje poslovnih procesa. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, informatičara, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava s ciljem podrške i upravljanja poslovnim procesima i povećanja njihovih performansi. Upravljanje procesnim performansama splet je metoda poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, a obuhvaća široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM) te metoda strateškog planiranja i mjerenja kao što su Balanced Scorecard (BSC) te SWOT. Zajednička svojstva svih tih metoda su analiza poslovnih procesa, analiza ciljeva organizacije te postavljanje metrika za mjerenje i procjenu performansi procesa pri čemu se prati ostvarenje ne samo operativnih već i strateških ciljeva organizacije. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako prepoznati poslovne procese, koje metode i norme se primjenjuju u modeliranju poslovnih procesa te upravljanju i mjerenju procesnih i organizacijskih performansi. Studenti će biti upoznati sa novim tehnološkim trendovima unapređenja poslovnih procesa, poslovnim modelima i digitalnom transformacijom suvremenih organizacija.Tehnologiju koja omogućuje operativno poboljšanje poslovnih procesa na razini informacijskog sustava studenti će upoznati kroz modele sustava automatiziranih poslovnih pravila ugrađenih u odabrana primijenjena programska rješenja. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano mjerenje performansi. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućiti će diplomiranim studentima da rade kao poslovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci, te konzultanti za poslovnu izvrsnost i moderne oblike poslovanja.

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati različite metodike za izradu modela procesa
 • Analizirati tehnološke trendove i njihove implikacije na poslovne modele
 • Kontinuirano nadzirati provedbu poslovnih procesa mjerenjem i vrednovanjem stvarnih učinaka
 • Odrediti poslovne procese u organizaciji kao pripremu za analizu poslovanja i izradu poslovnog modela
 • Osmisliti sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti izvedbe procesa koji je usklađen sa strateškim ciljevima organizacije
 • Prihvaćanje i usvajanje algoritama automatiziranih poslovnih pravila kao alata integriranih u poslovne aplikacije, koji omogućuju optimalno upravljanje poduzećem u realnom vremenu, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti
 • Procijeniti troškove u učinke unapređenja procesa
 • Procijeniti usklađenost poslovnih procesa sa strateškim ciljevima organizacije
 • Shvaćanje informacijskog sustava poduzeća kao osnove automatiziranog upravljanja poslovnim procesima;
 • Vrednovati postojeće modele procesa

Ishodi učenja programa

 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzećuVrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzeću
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Organizacijski sustav i njegovi poslovni procesi.
  Sustavni, organizacijski i funkcionalni prikaz poduzeća. Osnovni transformacijski proces i veza poduzeća s okolinom. Definicija poslovnog procesa. Primarni i potporni poslovni procesi (Porterov lanac vrijednosti), Prioriteti informatizacije procesa (McFarlanova matrica procesa). Povezanost poslovnih procesa podatkovnim sadržajima. Razmjena podataka između procesa (input/output analiza) i razmjenski formati u informacijskim sustavima.
 • Životni ciklus upravljanja poslovnim procesima.
  Prepoznavanje procesa. Otkrivanje znanja o procesima. Analiza procesa. Redizajn procesa. Implementacija procesa. Nadzor i kontrola procesa. IT alati za BPM.
 • Modeliranje poslovnih procesa i notacija za modeliranje poslovnih procesa BPMN.
  Osnovni pojmovi. Metodike modeliranja. Norme za modeliranje: BPMN 2.0, OMG UML, ARIS ePC i dr. BPMN – notacija i norma za modeliranje poslovnih procesa. Analiza i vrednovanje postojećih procesa – primjeri projekata, primjeri procesa u prodaji, nabavi, logistici, proizvodnji i uslužnim djelatnostima. Primjeri podrške procesima kroz informacijske sustave (ERP; CRM, aplikacijski softver, web trgovina i sustavi za rezervacije karata, smještaja i dr.)
 • Osnovni koncepti upravljanja procesnim performansama i analiza procesnih modela simulacijom.
  Sustav upravljanja procesnim performansama. Metodike mjerenja. Učinkovitost i djelotvornost. Vrste učinaka na proces: izravni i neizravni; kvalitetitivni i kvantitativni; kratkoročni i dugoročni. Simulacija procesa uz analizu trajanja, vremena procesa, utroška resursa, troškva procesa i dr. Odabir poslovnih procesa za unapređenje primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije (McFarlanova matrica, Porterov lanac).
 • Integracija i automatizacija sustava veleprodaje, maloprodaje i web prodaje
  Veleprodaja kao sustav centraliziranog upravljanja robnim tokovima. Maloprodaja kao podsustav sustava veleprodaje. Web prodaja kao podsustav sustava veleprodaje i maloprodaje.
 • Integracija skladišnog i robnog podsustava.
  Model vođenja zalihe na skladištu veleprodaje (kartice robe). Proces skladišnog zaključivanja dokumenata. Proces robnog zaključivanja dokumenata.
 • Integracija sustava veleprodaje i sustava privatnog carinskog skladišta.
  Ulaz robe u sustav carinskog skladišta (carinska primka). Izlaz robe iz carinskog skladišta (knjigovodstveni zapis). Ulaz robe iz carinskog skladišta u veleprodajno skladište (veza između carinske primke, knjigovodstvenog zapisa i veleprodajne primke). Model vođenja zalihe na carinskom skladištu (kartica robe).
 • Sustav uvjeta prodaje za kupce u veleprodaji.
  Parametri uvjeta prodaje. Generiranje ugovora iz uvjeta prodaje. Automatizacija primjene uvjeta prodaje.
 • Automatizacija procesa nabave i upravljanja stanjem zalihe
  Upravljanje stanjem ukupne, rezervirane i raspoložive količine na skladištu. Automatizirani algoritam za generiranje potrebnih količina za popunu zalihe na skladištu. Integracija dokumenata (Narudžba, Primka, Otpremnica).
 • Automatizirano upravljanje rabatnim sustavom u veleprodaji.
  Primijenjeni modeli rabatnog sustava. Automatizirani algoritam hijerarhijske kontrole odobravanja rabata. Integrirani dokumenti u kontekstu automatiziranog upravljanja rabatnim sustavom (Uvjeti prodaje za kupce, Ponuda, Narudžba, Otpremnica).
 • Automatsko financijsko kontiranje i knjiženje dokumenata.
  Formalni financijski atributi. Sustavi formalnih pravila za automatsko kontiranje i financijsko knjiženje dokumenata. Temljnica kao knjigovodstveni pojam i meta objekt automatizirane integracije podataka iz dokumenata poslovnih procesa i financijskog knjigovodstva.
 • Poduzeće u kontekstu ePoslovanja.
  Fiskalizacija računa. Algoritmi generiranja eObrazaca o poslovanju (JOPPD, SEPA, OPZ-Stat, PD-IPO ...), Operacionalizacija sustava eRačuna.
 • Novi tehnološki trendovi unapređenja poslovnih procesa i novi poslovni modeli.
  Trenutno aktualni koncepti unapređenja poslovnih procesa. Koncepti digitalizacije poslovnih procesa. Koncepti transformacije poslovanja. Odabir tehnologije za unapređenje odabranog poslovnog procesa. Poslovni modeli. Definicija poslovnog modela. Elementi poslovnog modela. Metodološki okviri za izradu poslovnog modela. Analiza poslovnog modela. Izrada poslovnog modela unapređenja odabranog poslovnog procesa.
 • Digitalna transformacija.
  Definicija digitalne transformacije. Metodološki okviri digitalne transformacije. Pokretači digitalne transformacije. Temelji za provedbu digitalne transformacije.
 • Strateško planiranje, mjerenje organizacijskih performansi i osnovni koncepti upravljanja performansama na strateškoj razini.
  Pojam strategije i strateškog planiranja. Pregled suvremenih metoda strateškog planiranja. Pojam mjerenja organizacijskih performansi. Pregled suvremenih metoda mjerenja organizacijskih performansi. Mjerenje performansi procesa i organizacije uz primjenu IKT-a (ERP, CRM i dr.). Kontinuum strateškog upravljanja. Organizacijska misija. Razvoj misije. Organizacijska vizija. Odnos vizije i strateških ciljeva. Sintaksa i semantika strateških ciljeva. Razlozi za uvođenje mjerenja performansi: kontinuirano upravljanje organizacijom i usmjerena programska evaluacija. IT alati za mjerenje performansi.
 • Razvoj modela mjerenja organizacijskih performansi i mjerni instrumenti modela BSC
  Osnove metode uravnoteženih bodovnih tablica (engl. Balanced Scorecard, skraćeno BSC). Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi po metodi BSC. Analiza strateških ciljeva. SWOT analiza kao izvor strategija. Aktivnosti za implementaciju strategija. Ciljevi aktivnosti. Strateška mapa ciljeva. Odnos ciljeva i mjera. Iznos mjere kao pokazatelj ostvarenja cilja. Struktura mjernog instrumenta: oznaka mjere, naziv mjere, vrsta mjere, način mjerenja, granične vrijednosti, koeficijenti utjecaja. Izračunavanje iznosa mjera. Strateška mapa mjera. Validacija i verifikacija modela BSC.
 • Kaskadiranje ciljeva i mjera.
  Dekompozicija strateških ciljeva. Strateške mape ciljeva. Taktičke mape ciljeva. Ciljevi i organizacijski oblici. Klasifikacijska matrica ciljeva. Postupak kaskadiranja ciljeva i mjera. Lanci uzroka i posljedica taktičkih ciljeva i mjera.
 • Operativna provedba upravljanja procesnim performansama.
  Rekapitulacija koraka kreiranja i uvođenja sustava upravljanja procesnim performansama. Uvođenje modela BSC kao sustava upravljanja organizacijom. Ključne uloge u provedbi upravljanja procesnim performansama. Verifikacija i validacija sustava upravljanja procesnim performansama.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Predavanje 5 2 1
Seminar 10 1 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 5 1 1
Predavanje 5 2 1
Vidačić Stjepan Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 04.07.2020. 23:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Upravljanje procesnim performansama - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Predavanja se izvode u 15 tjedana, seminari u prvih 10, a laboratorijske vježbe u zadnjih 5 tjedana. Nakon zadnjih vježbi, studenti prezentiraju svoje samostalne radove prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Samostalni rad20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji kolegij ne polože putem kontinuiranog praćenja izlaze na redovite ispitne rokove, kojima prethodi izrada i obrana samostalnog rada.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 30 +
Kolokvij 2 + 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima i laboratorijskim vježbama 0 12 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Samostalni rad 20 10 Student (u timu 2-3 člana) treba izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija koji obuhvaća prijedlog unapređenja poslovanja s modelom mjerenja operativnih ciljeva za odabrano poduzeće. Model mjerenja izrađuje se u sklopu laboratorijskih vježbi. 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Kolokvij 1 40 0 Pismena provjera znanja obrađenog gradiva (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...).
0 -
Kolokvij 2 40 0 Pismena provjera znanja obrađenog gradiva (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je izrađen, predan i prezentiran samostalni rad. 0 -


Upravljanje procesnim performansama - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 1. Model A (obavezan dolazak na predavanja, lab. vježbe, seminare, izrada, predaja i prezentacija samostalnog rada, kolokviji)  – praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja, seminara i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja opisan u tablicama koje slijede...
 2. Model B (obavezne konzultacije, izrada i predaja projekata, izrada, obrana samostalnog rada, ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave te na kraju semestra kod nositelja kolegija. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Samostalni rad20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji odaberu model A, a kolegij ne polože putem kontinuiranog praćenja, izlaze na redovite ispitne rokove kojima prethodi izrada i obrana samostalnog rada.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 30 +
Kolokvij 2 + 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 12 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 5 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Samostalni rad 20 10 Student (u timu 2-3 člana) treba izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija koji obuhvaća prijedlog unapređenja poslovanja s modelom mjerenja operativnih ciljeva za odabrano poduzeće. Model mjerenja izrađuje se u sklopu laboratorijskih vježbi.ja. 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja -
Kolokvij 1 40 0 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). 0 -
Kolokvij 2 40 0 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovora, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je izrađen, predan i prezentiran samostalni rad. 0 -


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh