FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Primijenjena mikroekonomija npp:76538

Engleski naziv

Applied Microeconomics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je razviti sposobnosti studenata za primjenu mikroekonomskih koncepata u razmatranju i rješavanju problema poduzeća. Primjenom mikroekonomske analize na industrije bit će osposobljeni za donošenje zaključaka i prijedloga u području ekonomske politike u lokalnim, regionalnim ili nacionalnim okvirima.

Ishodi učenja predmeta

 • Argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici.
 • Koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
 • Primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača.
 • Razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 • Razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača.
 • Razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Prepoznati bitne karakteristike problema na realnim tržištima.

Ishodi učenja programa

 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.

Sadržaj predavanja

 • Uloga mikroekonomske analize u razumijevanju problema i donošenju odluka pojedinaca, poduzeća i d
  Metode pozitivne analize. Metode normativne analize. Mikroekonomika u funkciji alokacije oskudnih resursa. Mikroekonomska analiza u predviđanju i evaluiranju poslovne i ekonomske politike. Korištenje mikroekonomskih modela. Pojam i definicija industrije. Primjeri iz realnog svijeta ekonomije.
 • Primjena modela ponude i potražnje
  kako utjecaj tržišnih šokova na tržišnu ravnotežu ovisi o obliku krivulja ponude i potražnje. Primjer: utjecaj bolesti BSE na pomake krivulje ponude i potražnje. Osjetljivost na promjenu cijene. Osjetljivost u kratkom i dugom roku. Politike koje pomiču krivulju ponude. Politike koje čine razliku između ponude i potražnje.
 • Primjena teorije potrošača
  Pomaci potražnje uslijed promjene dohotka. Primjena: što činimo s ekstra dohotkom? Efekti promjene cijena. Dohodak i efekt supstitucije s normalnim dobrom. Dohodak i efekt supstitucije s inferiornim dobrom. Veza između ponašanja potrošača, potražnje i ponude rada. Izbor između rada i dokolice. Utjecaj oporezivanja na ponudu rada.
 • Produktivnost i tehnološka promjena
  Identificiranje efikasnosti i identificiranje tehnološke promjene. Tehnička efikasnost kao pomak prema „najboljoj praksi“ ili eliminacija tehničkih i organizacijskih neefikasnosti. Alokacijska efikasnost – ponašanje poduzeća usmjereno na maksimalizaciju profita. Promjene u načinu mjerenja produktivnosti. Ukupna produktivnost faktora. Razlike u produktivnosti malih i velikih poduzeća. Problemi u mjerenju produktivnosti uslužnih industrija.
 • Proces kreativne destrukcije
  implikacije na poduzeća, industrije, ekonomsku politiku. Teorija reprezentativnog agenta i uočavanje promjena u karakteristikama poduzeća. Heterogenost poduzeća. Pokazatelj heterogenosti: atributni (veličina, dob) i performanse (profitabilnost, konkurentnost). Razlozi rasta i preživljavanja u nepovoljnim okolnostima kao i u uvjetima kad su im konkurenti poduzeća s boljim performansama.
 • Opća ravnoteža i ekonomsko blagostanje
  Međuovisnost u gospodarstvu. Efekti prelijevanja među tržištima. Razmjena . Uzajamne koristi od razmjene među pojedincima. Sposobnost pregovaranja. Kompetitivna razmjena. Efikasnost konkurencije. Postizanje efikasne alokacije kroz konkurenciju. Efikasan proizvodni miks. Cijene proizvodnih faktora. Efikasnost i jednakost. Distribucija bogatstva i dohotka u Hrvatskoj.
 • Konkurentski odnosi u kratkom i dugom roku
  Uloga ulazaka i izlazaka. Ulazne i izlazne barijere. Bainove ulazne barijere: ekonomije obujma, apsolutne troškovne prednosti, diferencijacija proizvoda. Identificiranje ulaznih barijera u pojedinim industrijama prema empirijskim istraživanjima. Identificiranje izlaznih barijera. Koristi od identifikacije ulaznih i izlaznih barijera u kreiranju politike – mjere za uklanjanje barijera koje smanjuju učinkovitost, a moguće je na njih institucionalno djelovati.
 • Monopol
  Potražnja i prihod. Troškovi. Ravnoteža monopolista. Predviđanja modela u dinamičnim situacijama. Tržišna moć i krivulja potražnje. Primjer: Appleov iPod. Aktivnosti vlade koje pomažu stvaranju monopolske strukture. Primjeri: monopol na patent botoksa, internet i drugi pirati: zaštita prava intelektualnog vlasništva.
 • Mrežne eksternalije
  Eksternalije na strani potražnje. Eksternalije na strani ponude. Direktni i indirektni mrežni efekti. Efekti na veličinu poduzeća. Efekti na ponašanje potrošača – efekt stampeda i snobovski efekt. Komplementarnost i supstitutivnost veza među poduzećima: povezanost, kompatibilnost, interoperabilnost i koordinacija kvalitete usluga. Minimalna efikasna veličina mreže.
 • Diskriminacija cijena
  Pretpostavke i model. Učinci diskriminacije cijena. Diskriminacija cijena i elastičnost potražnje. Diskriminacija cijena i opstojnost industrije. Primjer: formiranje cijena u Disneylandu. Savršena cjenovna diskriminacija: kako poduzeća uspijevaju postići savršenu cjenovnu diskriminaciju. Savršena cjenovna diskriminacija: efikasna, ali pogađa potrošače. Transakcijski troškovi i savršena cjenovna diskriminacija. Diskriminacija cijena prema atributima grupa potrošača. Identificiranje grupa. Povezivanje proizvoda.
 • Oligopoli i monopolistička konkurencija
  Uzroci nastanka kartela. Primjeri kartela. Razlozi neuspjeha kartela. Održavanje kartela. Zakonima protiv kartela. Neovisno djelovanje oligopolista. Cournotov model. Primjer: Cournotov model na tržištu zračnog prometa. Modeli nekooperativnog ponašanja. Kooperativni oligopolni model. Cournotov model zrakoplovnog tržišta. Usporedba Cournotovog modela i modela kartela. Stackelbergov model nekooperativnog ponašanja.
 • Odnosi starosjedioca i ulaznika
  Strategije – sprječavanje ulaska, stvaranje i korištenje troškovnih prednosti, oglašavanje. Odnosi između novih ulaznika. Sprečavanje ulaska: simultane odluke. Sprečavanje ulaska: sekvencijalne odluke. Primjena: pravne barijere ulasku. Stvaranje i korištenje troškovnih prednosti.
 • Utjecaj suvremene tehnologije na mikroekonomsku teoriju
  Promjene u teoriji troškova: primjer marginalnog troška. Karakteristike informacijskih dobara. Posebnosti tržišta informacijskih dobara. Strategije na tržištu informacijskih dobara. Strategija inoviranja i tržišna pozicija inovatora. Tržišni lider i profit.
 • Primjena mikroekonomske analize na primjeru industrije u Hrvatskoj
  statičke karakteristike malih, srednjih i velikih poduzeća – analiza i komparacija. Dinamička kretanja u promatranoj industriji: ulasci, preživljavanje, izlasci, mobilnost poduzeća. Zaključci i implikacije za mjere potpore industriji koja doprinosi rastu nacionalne ekonomije.
 • Eksternalije i javna dobra
  Neefikasnost konkurentnosti u uvjetima postojanja eksternalija. Tržišna struktura i eksternalije. Monopoli i eksternalije. Interakcija ekonomskih subjekata u uvjetima postojanja eksternalija. Moguće intervencije i mjere za ublažavanje negativnih eksternih efekata. Obilježja javnih dobara. Tipovi javnih dobara. Tržišta javnih dobara. Vrednovanje javnih dobara.

Osnovna literatura

 • Pindyck R. S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • I. Pavić, Đ. Benić, I. Hashi, Mikroekonomija, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2007.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 15 2 1
Korent Dina Seminar 15 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Primijenjena mikroekonomija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Industrijska analiza - pisani dio25
Industrijska analiza - izlaganje5
Kolokviji*50
Prisustvo na nastavi**0
Usmeni***20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Primijenjena mikroekonomija je minimalno 10 bodova iz svakog kolokvija i kumulativno minimalno 25 bodova, 12 bodova iz pisanog dijela industrijske analize i minimalno 2 boda iz izlaganja iste, također minimalno 10 boda iz usmenog dijela ispita.

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 50% dolazaka na predavanja i 50% dolazaka na seminare, minimalno 12 bodova iz pisanog dijela industrijske analize i minimalno 2 boda iz izlaganja iste.

***NAPOMENA: Da bi pristupili usmenom potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova iz svakog kolokvija i kumulativno minimalno 25 boda.  Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Primijenjena mikroekonomija je minimalno 10 bodova iz usmenog.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 50% dolazaka na predavanja.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 50% dolazaka na predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju sami.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 50% dolazaka na seminare.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 50% dolazaka na seminare, a termine svojih dolazaka na seminare biraju sami.
Industrijska analiza - pisani dio 25 12 Student industrijsku analizu priprema samostalno ili u paru.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio industrijske analize treba predati najkasnije tjedan dana prije datuma predviđenog za izlaganje.

Za svaki dan kašnjenja, student gubi 0,5 bodova. Obratite pozornost da je za polaganje predmeta potrebno za pismeni dio industrijske analize ostvariti minimalno 12 bodova.
Industrijska analiza - izlaganje 5 2 U izlaganju obavezno sudjeluju svi autori. Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će do kraja 5. tjedna nastave biti objavljen konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima i temama.
1. kolokvij 25 10 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, interpretiranje, crtanje grafičkih prikaza, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 25 10 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, interpretiranje, crtanje grafičkih prikaza, razumijevanje i primjena). Da bi pristupili 2. kolokviju, potrebno je ostvariti minimalno 10 boda iz 1. kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni 20 10 Usmenom mogu pristupiti studenti koji su iz svakog pojedinog kolokvija ostvarili minimalno 10 boda i kumulativno 25. Uvjet za ostvarivanje prava na ocjenu je minimalno 10 boda iz usmenog.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   prepoznati bitne karakteristike problema  na realnim tržištima
 

kolokviji, pisanje seminarskog rada

2.   razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.

kolokviji, pisanje seminarskog rada

3.   razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 

kolokviji, pisanje seminarskog rada

4.   primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača

kolokviji, pisanje seminarskog rada

5.   argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici

pisanje seminarskog rada, izlaganje seminasrkog rada

6.   koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike  na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

kolokviji, pisanje seminarskog rada, izlaganje seminasrkog rada

7.   razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača

kolokviji, pisanje seminarskog rada

 

Primijenjena mikroekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na jednu od adresa ksenija.vukovic@foi.hr, dkorent@foi.hr, mabubanic@foi.hr. ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da za izvanredne studente predavanja nisu obavezna.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Industrijska analiza - pisani dio30
Pisani ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Industrijska analiza - pisani dio 30 15 Student priprema industrijsku analizu prema Pravilniku o seminarskom i diplomskom radu Fakulteta organizacije i informatike.

Indutrsijska analiza se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Zbog nepoštivanja ovih pravila, student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Pisani ispit 50 25 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predanu industrijsku analizu. Na redovnom ispitnom roku pisani ispit se sastoji od 5 pitanja.
Usmeni ispit 20 10 Usmeni ispit mogu pristupiti studenti koji su prethodno iz pismenog ispita ostvarili minimalno 25 boda.
Za ostvarivanje prava na ocjenu potrebno je iz usmenog ispita ostvariti minimalno 10 boda.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   prepoznati bitne karakteristike problema  na realnim tržištima
 

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

2.   razumjeti utjecaj tržišnih struktura na poduzetnike u sve složenijem poslovnom okruženju.

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

3.   razumjeti ponašanje i međuovisnost subjekata na tržištu.
 

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

4.   primijeniti mikroekonomske koncepte i tehnike u analizi problema na razini poduzeća, industrije i potrošača

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

5.   argumentirano i jasno prezentirati zaključke mikroekonomske analize općoj i stručnoj publici

seminarski rad

6.   koristiti zaključke mikroekonomske analize u preporukama za mjere ekonomske politike  na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

7.   razumjeti utjecaj suvremene tehnologije na temeljne mikroekonomske kategorije i na ponašanje poduzeća i potrošača

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh