FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijsko ponašanje npp:76546

Engleski naziv

Organizational Behaviour

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s mekim varijablama organizacije: pojedinci, skupine, timovi, organizacijske vrijednosti, odnosno stjecanje znanja o ljudskoj dimenziji organizacije. Sposobnost modeliranja znanja općih organizacijskih pretpostavki, modela i elemenata organizacijske strukture.

Ishodi učenja predmeta

 • Primijeniti vještine organizacijskog ponašanja
 • Razumjeti sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti
 • Razumjeti značaj motivacije u organizaciji
 • Uočavati veze između elemenata organizacijskog ponašanja i uspješnosti funkcioniranja organizacije
 • Valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizaciji
 • Valorizirati značaj i korake organizacijskih promjena i upravljati stresom.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustave nagrađivanja

Ishodi učenja programa

 • Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzećuVrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzeću

Sadržaj predavanja

 • Neki teorijski pristupi organizacijskom ponašanju
  Pojam i definicija organizacijskog ponašanja. Ciljevi organizacijskog ponašanja. Analiza organizacijskog ponašanja. Organizacijsko ponašanje – znanost ili vještina. Teorijski pristupi u organizacijskom ponašanju, discipline koje su dale doprinos organizacijskom ponašanju. Područje organizacijskog ponašanja. Vještine i trening u organizacijskom ponašanju
 • Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu
  Organizacijsko ponašanje u razvijenim zemljama: Europska zajednica, SAD – Kanada. Organizacijsko ponašanje u zemljama u tranziciji. Procjena razlika među zemljama. Odnos prema okružju. Orijentacija prema vremenu. Orijentacija prema aktivnosti. Fokus odgovornosti. Pojam prostora. Udaljenost od moći. Izbjegavanje neizvjesnosti. Nacionalna kultura. Parohijalizam. Kluckhohnov i Strodtbeckov okvir. Hofstedeov okvir.
 • Organizacijske vrijednosti
  Definiranje organizacijskih vrijednosti. Sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti. Vrijednosti u organizaciji: vizija, misija, strategija, ciljevi, učinkovitost i djelotvornost organizacije. Vrijednosti ljudi u organizaciji: stručnost, profesionalizam, odnos prema poslu, odgovornost, etičnost. Utjecaj organizacijskih vrijednosti na djelotvornost organizacije; primjer gospodarske organizacije i primjer javne uprave.
 • Temelji individualnog ponašanja
  Uloga osobnosti u ponašanju. Individualne vrijednosti. Značenje vrijednosti. Karakteristike i hijerarhija vrijednosti. Stavovi. Smanjenje nesklada. Odnos „stav – ponašanje“. Osobnost i ključni atributi osobnosti. Nacionalna kultura i osobnost. Spajanje osobnosti s poslovima. Percepcija i čimbenici koji utječu na percepciju. Teorija atribucije. Prosuđivanje drugih. Učenje kao posljedica iskustva. Organizacijsko ponašanje i menadžeri.
 • Važnost i razumijevanje motivacije
  Što je motivacija u organizaciji? Rane teorije o motivaciji. Teorija hijerarhije potreba. Teorija X i teorija Y. Teorija „motivacija-higijena“. Suvremene teorije motivacije; teorije triju potreba, teorija postavljanja cilja, teorija pojačanja, teorija nepristranosti, teorija očekivanja, teorije vezane uz kulturu. Motivacija i menadžeri; prepoznajte pojedinačne razlike, koristite ciljeve, povezujte nagrade s učinkom, provjerite nepristranost sustava.
 • Oblikovanje poslova koji motiviraju
  Oblikovanje poslova i motiviranje djelatnika. Oblikovanje poslova i kvaliteta radnog života. Opcije pojedinačnoga preoblikovanja posla: rotacija posla, radni moduli, proširenje posla, obogaćenje posla. Opcije preoblikovanja skupine: integrirani radni timovi, samostalni radni timovi, krugovi kakvoće. Model karakteristika posla: međuovisnosti i predviđanja. Savjeti menadžerima u vezi preoblikovanja posla.
 • Grupna dinamika u organizacijskom ponašanju
  Pojam i značaj grupa u organizaciji. Zašto se ljudi pridružuju grupama? Sigurnost. Status. Samopoštovanje. Potreba za pripadanjem. Moć. Postignuće cilja. Faze razvoja grupe. Struktura grupe: uloge, identitet uloga, percepcija uloge, očekivanja od uloge, sukobi uloga. Norme: zajedničke norme u organizacijama, prilagođavanje, status. Zavisne varijable: karakteristike osobnosti, veličina grupe, heterogenost pripadnika. Kohezija grupe. Model ponašanja grupe.
 • Neformalna organizacija
  Pojam neformalne organizacije i neformalne grupe. Obilježja neformalne organizacije. Vrste neformalnih grupa unutar neformalne organizacije. Obilježja neformalne organizacijske strukture. Dinamika neformalne organizacije, norme i pravila ponašanja. Organizacijske uloge u neformalnoj organizaciji. Komunikacijski sustav neformalne organizacije. Odnos menadžera i neformalne organizacije. Odnos menadžer – klika.
 • Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja
  Procjena radnog učinka i svrhe procjene radnog učinka. Procjena radnog učinka i motivacija. Metode procjene radnog učinka: pismene ocjene, presudni incidenti, grafičke mjerne ljestvice, bihevioristički utemeljene mjerne ljestvice, usporedbe više osoba. Mogući problemi ocjenjivanja radnog učinka: jedan jedini kriterij, pogreška blagosti, halo-efekt, pogreška sličnosti, nizak stupanj razlikovanja. Koraci za savladavanje problema ocjenjivanja radnog učinka. Sustavi nagrađivanja: određivanje nagrada, radni učinak, zalaganje, godine staža, umijeća koja ima djelatnik, težina posla, samostalno odlučivanje, tipovi nagrada.
 • Sukobi u organizaciji
  Definicija sukoba. Tradicionalno gledište. Gledište međuljudskih odnosa. Interakcijsko gledište. Razlikovanje funkcionalnih od disfunkcionalnih sukoba. Paradoks sukoba. Proces sukoba. Faza I. moguća oporba: komunikacija, osobne varijable komunikacija, struktura. Faza II. – spoznaja i personalizacija. Faza III. – ponašanje, utakmica, suradnja, izbjegavanje, kompromis. Faza IV. – ishodi: funkcionalni ishodi, disfunkcionalni ishodi. Stilovi upravljanja sukobima. Uzroci, objašnjenja, postupak i rješavanje sukoba.
 • Organizacijske promjene i upravljanje stresom
  Čimbenici koji potiču promjenu: narav radne snage, tehnologija, gospodarski šokovi, društveni trendovi, svjetska politika, tržišna utakmica. Upravljanje promjenama. Pristupi razumijevanju i reagiranju na promjene: metafora „mirnih voda“, metafora „zapjenjenih brzaca“. Otpor promjenama: individualan otpor, organizacijski otpor. Organizacijske promjene i radni stres. Definicija stresa. Čimbenici koji utječu na pojavu stresa. Utjecaj tehnoloških i organizacijskih promjena na pojavu stresa. Simptomi stresa. Smanjenje stresa. Kako savladati stres.
 • Organizacijska kultura
  Definiranje organizacijske kulture. Elementi i funkcije organizacijske kulture. Kultura kao deskriptivni izraz. Imaju li organizacije jednolične kulture? Jake nasuprot slabim kulturama. Kultura nasuprot formalizacije. Funkcije organizacijske kulture. Stvaranje i održavanje kulture: kako počinje kultura, održavanje kulture, selekcije, top menadžment, socijalizacija. Promjene organizacijske kulture. Kako zaposleni uče kulturu: priče, rituali, materijalni simboli, jezik.
 • Grupni i timski rad
  Metodička obilježja grupnog i timskog rada. Prednosti i nedostaci grupnog rada. Prednosti i nedostaci timskog rada. Elementi dinamike timskog rada: proces izgradnje tima, rukovođenje u timskom radu. Organiziranje osobnog rada menadžera. Organiziranje rada suradnika. Timski rad i menadžment. Organiziranje timskog rada: temeljni organizacijski koncepti. Timski nasuprot grupnom radu.
 • Moć i politika u organizaciji
  Definicija moći. Sučeljavanje vođenja i moći. Temelji i moći: moć prinude, moć nagrade, moć uvjeravanja, moć znanja. Izvori moći: moć položaja, osobna moć, stručna moć, moć prilike. Zavisnost: ključ moći. Opći postulat zavisnosti. Stvaranje zavisnosti: važnost, oskudnost nezamjenjivost. Moć u skupinama. Politika: moć u akciji. Definicija političkoga ponašanja. Važnost političkoga gledanja. Čimbenici koji pridonose političkom ponašanju: pojedinačni čimbenici, organizacijski čimbenici. Menadžment dojmova: tehnike, učinkovitost.

Osnovna literatura

 • Robbins, S. P. i Judge, T. A. Organizacijsko ponašanje, 12 izd. Zagreb, MATE, 2009.

Dopunska literatura

 • Nelson, D. L. i Quick, J. C. Organizational Behaviour: Foundations, Reality and Challenges, 5th ed. South-Western College Pub, 2005
 • Buchanan, D. A. i Huczynski, A. A. Organizational Behaviour, 7th ed. Prentice Hall, 2010
 • Certo, S. C. i Certo, S. T. Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 2008
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jelaković Anamarija Seminar 15 2 1
Malbašić Ivan Predavanje 15 2 1
Posarić Nikolina Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Organizacijsko ponašanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na predavanjima2
Aktivnost na seminarima3
Prezentacija poslovnog slučaja10
Timski projektni zadatak10
Kratke provjere znanja10
1. kolokvij30
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA (kumulativno):

 • najmanje 25 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja
 • najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka
 • najviše dva izostanka s predavanja (od ukupno pet prozivki)
 • najviše dva izostanka sa seminarske nastave (svaki puta je prozivka)

 

UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA PREKO KONTINIRANOG PRAĆENJA (kumulativno):

 • ostvariti pravo na potpis
 • najmanje 50 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 12 bodova (ukupno) iz prezentacije poslovnog slučaja i timskog projektnog zadatka
 • najmanje 33 boda (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz prvog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 13, a iz drugog kolokvija najmanje 16 bodova

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se pet puta nasumično (bez prethodne najave) obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na predavanja su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 2 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Aktivnost na seminarima 3 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Prezentacija poslovnog slučaja 10 4 Svaki student početkom semestra odabire temu poslovnog slučaja koju, nakon što ju obradi, prezentira na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu. Sažetak pisan u Wordu (na dvije stranice) i prezentaciju u PowerPoint formatu student je dužan predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 24 sata uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Iznimno, umjesto prezentacije poslovnog slučaja student može odraditi i neki drugi zadatak, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. 4 Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj poslovni slučaj u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz prezentacije poslovnog slučaja te gubi pravo na potpis! Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno prezentirati poslovni slučaj. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja.
Timski projektni zadatak 10 3 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. 3 Nadoknada nije predviđena. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka.
Kratke provjere znanja 10 Tijekom semestra na sustavu za e-učenje (Moodle) studentima će kontinuirano biti omogućeno rješavanje kratkih testova u kojima će se provjeravati znanje iz gradiva obrađenog na predavanjima. Studenti koji će riješiti sve kratke provjere znanja krajem semestra će biti rangirani prema ovoj aktivnosti te će im u skladu s rangom biti dodijeljen i odgovarajući broj bodova za ovu aktivnost, i to kako slijedi:
• studenti koji su između 90 - 100% najuspješnijih: 10 bodova
• studenti koji su između 80 - 89,9% najuspješnijih: 9 bodova
• studenti koji su između 70 - 79,9% najuspješnijih: 8 bodova
• studenti koji su između 60 - 69,9% najuspješnijih: 7 bodova
• studenti koji su između 50 - 59,9% najuspješnijih: 6 bodova
• studenti koji su između 40 - 49,9% najuspješnijih: 4 boda
• studenti koji su između 30 - 39,9% najuspješnijih: 3 boda
• studenti koji su između 20 - 29,9% najuspješnijih: 2 boda
• studenti koji su između 10 - 19,9% najuspješnijih: 1 boda
• studenti koji su između 0 - 9,9% najuspješnijih: 0 bodova
Nadoknada nije predviđena. Studenti koji ne riješe sve kratke provjere znanja neće moći ostvariti bodove po ovoj aktivnosti.
1. kolokvij 30 1. kolokvij se provodi sredinom semestra, prema planu izvođenja kolokvija i na njemu je moguće ostvariti ukupno do 30 bodova. 1. kolokvij se provodi u obliku pismene provjere.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.
2. kolokvij 35 2. kolokvij se provodi krajem semestra, prema planu izvođenja kolokvija. Na njemu je moguće ostvariti ukupno do 35 bodova, pri čemu je 20% gradiva iz 1. kolokvija. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. 2 kolokvij provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa, a predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.


Organizacijsko ponašanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1. Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + aktivnost na nastavi + prezentacija poslovnog slučaja + timski projektni zadatak + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Dolasci na nastavu su obvezni te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obvezni su prezentirati poslovni slučaj na seminarskoj nastavi, kao i sudjelovati u izradi timskog projektnog zadatka i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidjeti model praćenja za redovne studente!

 

2. Model B (obvezne konzultacije + seminarski rad + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 7 dana od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina 1. kolokvija. Seminarski rad u ovom modelu zamjenjuje prezentaciju poslovnog slučaja i timski projektni zadatak, a njime student može ostvariti do 25 bodova, pri čemu je uvjet za pristupanje 1. kolokviju ostvarenje najmanje 15 bodova. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova.

 

3. Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit). Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen i pozitivno ocijenjen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh