FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Menadžerska komunikacija i vodstvo npp:76562

Engleski naziv

Managerial Communication and Leadership

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Unaprjeđenje znanja i vještina povezanih s komunikacijom vođe i menadžera u poslovnim organizacijama, a u odnosu na druge zaposlenike na različitim razinama, skupine i timove, kao i predstavnike drugih poslovnih organizacija. Upoznavanje komunikacijskih procesa u organizacijama, kao i procesa vezanih uz komunikaciju u malim skupinama i timu, komunikaciju prilikom motiviranja i vodstva, kod odlučivanja, kao i tijekom upravljanja promjenama i u kriznim situacijama. Priprema za djelotvorniju analizu i istraživanje komunikacijskih procesa u poslovnim organizacijama, kao i za oblikovanje komunikacijskih strategija vezanih uz internu i eksternu organizacijsku komunikaciju.

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati činitelje koji utječu na učinkovitost vodstva i menadžerske komunikacije u organizaciji, kao i srodne činitelje koji utječu na učinkovitost i kreativnost pojedinaca i timova, procese odlučivanja i političko ponašanje u organizaciji;
 • Izraditi i prezentirati rješenja različitih zadataka ili problema vezanih uz komunikaciju menadžera i vođa, kao i suradnju u odborima, timovima i projektnim skupinama;
 • Kritički analizirati stručne tekstove povezane s menadžerskom komunikacijom i vodstvom;
 • Moći odabrati, kritički evaluirati i primijeniti suvremene internetske alate koji mogu pomoći menadžerima i voditeljima timova za uspješniju komunikaciju u radnoj skupini, timu, odboru, kao i s podređenima i drugim članovima organizacije u situacijama rada na projektima, skupnog odlučivanja, informiranja i sl.
 • Primijeniti znanja i vještine vezane uz vodstvo, menadžersku i organizacijsku komunikaciju za povećanje uspješnosti rada u timu, djelotvorno vodstvo timova i organizacijskih odjela, motiviranje podređenih i djelotvornije odlučivanje u skupini;
 • Pronaći i evaluirati izvore iz stručne i znanstvene literature na webu i u on-line bazama podataka koji su vezani uz vodstvo, menadžersku komunikaciju i komuniciranje u organizaciji te srodne discipline;
 • Pronaći na Internetu/webu i upotrebljavati dostupne materijale za e-učenje (npr. za potrebe osobnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja) te kreirati obrazovne sadržaje za prezentaciju pomoću odabranih Web 2.0 alata (wiki, blog ili sl.).
 • Razumjeti osnovne pojmove vezane uz komunikaciju menadžera i vođa, organizacijsku komunikaciju, komunikaciju u skupinama i timovima, interkulturalnu komunikaciju, kao i komunikaciju u krizama;

Ishodi učenja programa

 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju. Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju.

Sadržaj predavanja

 • Procesi organizacijske komunikacije
  Područja istraživanja organizacijske komunikacije. Teorijski modeli komuniciranja u organizaciji. Informacijski procesi u organizaciji. Komunikacijski kanali i mreže u organizacijama. Formalna i neformalna komunikacija. Glasine. Komunikacijska klima. Komunikacijski aspekti organizacijske kulture.
 • Komunikacija između različitih razina u organizaciji
  Interpersonalna i skupna komunikacija u organizaciji. Problemi u komuniciranju nadređenih i podređenih. Temelji individualnog i skupnog komunikacijskog ponašanja u organizaciji. Komunikacijski stilovi nadređenih.
 • Skupna komunikacija u organizaciji
  Skupine i procesi skupne komunikacije u organizacijama. Razvoj skupina u organizaciji. Individualni i skupni ciljevi. Komunikacija u malim skupinama. Kohezija i norme u skupini. Konformiranje i devijantno ponašanje u skupini. Suradnja u skupini. Vođenje sastanaka radnih skupina i odbora.
 • Strateška komunikacija
  Model strateške komunikacije. Analiza komunikacijske situacije i primatelja poruke. Definiranje komunikacijskih ciljeva. Razvoj komunikacijskih kompetencija. Izbor načina realizacije komunikacijskih ciljeva (definiranje komunikacijske strategije).
 • Osobine, sposobnosti i vještine učinkovitih vođe
  Taksonomije rukovoditeljskih ponašanja. Osobine vođa i učinkovitost. Kompetencije vođa i situacijska relevantnost sposobnosti. Moć i utjecaj vođe. Političko ponašanje. Participativno vodstvo. Teorija kontinuuma vodstva. Menadžerska mreža.
 • Kontingencijske teorije vođenja
  Fiedlerova teorija vodstva. Teorija put-cilj. Teorija situacijskog rukovođenja. Teorija zamjene za rukovođenje. Model višestruke povezanosti. Teorija kognitivnih resursa.
 • Karizmatsko i transformacijsko vođenje
  Atribucijska teorija karizmatskog rukovođenja. Transformacijsko naprema transakcijskom vođenju.
 • Timski rad i vođenje timova
  Obilježja komunikacije u uspješnim timovima. Vrste timova. Razvoj timova. Uloge članova tima vezane uz zadatke i komunikaciju. Povjerenje u timu. Djelotvorno ponašanje vođa timova.
 • Komunikacija u vodstvu
  Definicije rukovođenja i vodstva. Komunikacijska kompetencija vođa. Komunikacijski procesi i teorijski modeli vodstva.
 • Komunikacija kod primjene tehnika skupnog kreativnog rješavanja problema
  Osnove komunikacije u skupini prilikom kreativnog rješavanja problema. Skupne kreativne tehnike: oluja mozgova, zapisivanja misli, zapisivanje ideja, tehnika nominalne grupe, primjena individualnih tehnika u skupini. Tehnike za izbor kreativnog rješenja u skupini. Vođenje i kreativno rješavanje problema.
 • Komunikacija u procesima odlučivanja
  Vrste odluka i činitelji koji utječu na odlučivanje. Procesi komunikacije kod odlučivanja u skupini. Skupne rasprave. Osobni faktori i komunikacija kod pogrešaka u odlučivanju. Prednosti i nedostaci skupina u odlučivanju. Grupno mišljenje (%22groupthink%22) i polarizacija skupine kod odlučivanja. Uzroci zastoja u pojedinim fazama skupnog odlučivanja. Procesi komunikacije kod odlučivanja u velikim organizacijama. Uloge i zadaci vođa kod odlučivanja.
 • Komunikacija u procesima motiviranja zaposlenika
  Povezanost komunikacije i motivacije. Osnovne teorije motivacije i komunikacijski procesi u organizaciji. Posebne motivacijske tehnike. Načini utjecanja komunikacijom na povećanje motivacije zaposlenika.
 • Komunikacija kod političkog ponašanja u organizaciji
  Status i statusni simboli u organizaciji. Menadžment dojmova. Izvori moći pojedinaca i skupina u organizaciji. Koalicije, klike, oligarhija i drugi oblici povezivanja pojedinaca u interesne skupine u organizacijama. Intergrupni sukob. Medijacija u organizacijskim sukobima.
 • Etično vođenje i interkulturalna komunikacija (različitosti) u organizaciji
  Etičke dileme vezane uz vodstvo. Oblikovanje etičke klime u organizacijama. Percepcije prostora, vremena, radnih i spolnih uloga te hijerarhije u različitim kulturama. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Postupanje s različitostima. Činitelji kompetencije vođe u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Komunikacija u krizama
  Faze procesa komunikacije u krizama. Prikupljanje i analiza podataka o mogućim krizama. Procjena mogućih kriza i povezanih rizika. Preventivne mjere i priprema za kriznu komunikaciju. Komunikacijski procesi i organizacija rada u timovima za upravljanje krizama. Uloga glasnogovornika u kriznim situacijama. Izrada plana za kriznu komunikaciju. Informacijski procesi u krizama. Definiranje kriznih poruka i uvjeravanje.

Osnovna literatura

 • Yukl, G., Rukovođenje u organizacijama: teorijske spoznaje, pojmovi, praktične smjernice. Jastrebarsko: „Naklada Slap“, 2008.
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N., Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Dopunska literatura

 • Bebek, B., Integrativno vodstvo – leadership. Zagreb: Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005.
 • Barrett, D., Leadership communication. New York, NY: McGraw-Hill Companies, 2007.
 • DuBrin, A.J., Leadership: research findings, practice, and skills. Florence, KY: Cengage Learning, 2010.
 • Hackman, M.Z., Johnson, C.E., Leadership: a communication perspective. Prospect Hights, IL: Waveland Press, 2008.
 • Daft, R.L., The leadership experience. Mason, OH: Thomson South-Western, 2008.
 • Schein, E.H., Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 15 2 1
Seminar 8 1 2
Čižmešija Antonela Seminar 6 1 2
Vježbe (jezici, tzk) 1 1 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Menadžerska komunikacija i vodstvo - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi 0
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Praktični zadatak (studij slučaja)5
Kolokvij (2x45)90
Aktivnost na nastavi0
E-portfolio za poslodavce3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 75.0 25.0 45 +
Kolokvij 2 + 75.0 25.0 45 +
Studija Slučaja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem 7 izostanka Studenti s više od 7 izostanaka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat predavanja. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, tj. najkasnije u 3. međuispitnom razdoblju. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Prisustvovanje na seminarima 2 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Studenti s više od 3 izostanka gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Dodatni referat – po dvije stranice teksta za svaki izgubljeni blok sat seminara. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa/timova i biti aktivni u vježbama u učionici te prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje.
Praktični zadatak (studij slučaja) 5 1 Student izrađuje analizu rada nekog poznatog menadžera ili vođe, kompanije ili poslovnog slučaja i sl., a rezultate prikazuje uporabom dogovorenog Internetskog alata/servisa. Ukoliko prezentacija nije održana Posljednji tjedan nastave (15. tjedan)
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
E-portfolio za poslodavce 3 1 E-portfolio (pogled/view) za poslodavce vezan je uz kompetencije koje su stečene tijekom studija ili će biti stečene pohađanjem kolegija, a koje se odnose na željeno područje zaposlenja i potencijalne tvrtke poslodavce.


Menadžerska komunikacija i vodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi 0
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Praktični zadatak (studij slučaja)5
Kolokvij (2x45)90
Aktivnost na nastavi0
E-portfolio za poslodavce3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 75.0 25.0 45 +
Kolokvij 2 + 75.0 25.0 45 +
Studija Slučaja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 2 U Moodle sustavu kolegija objavljene su teme i upute za seminarske radova i rokovi za njihovu predaju. 2 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) koje su objavljene u sustavu Moodle. Usmeni ispit.
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh