FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:128637

Engleski naziv

Economy Basics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati pojmove o osnovnim ekonomskim procesima, odnosima i oblicima regulacije ekonomskih procesa.
 • Oblikovati zadanu temu u formi eseja.
 • Pratiti stručnu literaturu.
 • Procijeniti utjecaj mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.
 • Razumjeti temeljne osobine i proturječnosti kapitalističkog načina proizvodnje.
 • Razumjeti ulogu tržišta i države u gospodarskom sustavu, posebno monetarne i fiskalne politike.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva
 • Razumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanjeRazumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanje

Sadržaj predavanja

 • Uvod u studij ekonomije
  Dogovor o nastavi i načinu vrednovanja rada studenata. Pojam i klasifikacija ekonomije. Glavna pitanja iz područja poduzetništva i ekonomske organizacije društva. Metodološka pitanja. Kratki pregled povijesti ekonomije. Pojam i uloga institucija u ekonomiji.
 • Tržište i država u modernoj mješovitoj ekonomiji
  Oblici organizacije ekonomskih procesa. Tržište i njegove osobine. Država i njene ekonomske uloge u društvu. Javna dobra.
 • Osnovni elementi ponude i potražnje
  Pojam potražnje, njene odrednice i grafički prikaz krivulje potražnje. Pojam ponude, njene determinante i grafički prikaz ravnoteže ponude i potražnje .Elastičnost potražnje i ponude. Teorije vrijednosti, potražnja i ponašanje potrošača.
 • Proizvodnja, organizacija i troškovi poslovanja
  Pojam proizvodnje i poduzeća. Ukupni i granični proizvod. Opadajući prinosi i ekonomija obujma. Pojam, vrste i grafički prikaz troškova. Pravilo najmanjeg troška. Bilanca stanja i bilanca uspjeha poduzeća.
 • Tržišne strukture
  Model potpune konkurencije. Model nepotpune konkurencije. Nesavršena konkurencija i monopoli. Antimonopolska politika.
 • Dohoci i cijene upotrebe proizvodnih čimbenika
  Pojam, vrste i kriteriji raspodjele dohotka. Neoklasična teorija potražnje za inputima, granična proizvodnost faktora proizvodnje i pravilo najmanjeg troška. Najamnine i tržište radne snage. Kamate i tržište kapitala. Renta i tržište zemlje. Konflikt efikasnosti i pravednosti. Nejednakost i siromaštvo.
 • Državni porezi i državni rashodi
  Pojam i vrste poreza i državnih rashoda. Načela oporezivanja. Državni proračun (budžet). Državna potrošnja. Državni dug i njegove ekonomske posljedice.
 • Pregled makroekonomije
  Mjerenje rezultata makroekonomske aktivnosti: bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak. Poslovni ciklusi.
 • Mjerenje makroekonomske misli
  Mjerenje rezultata makroekonomske aktivnosti: bruto domaći proizvod i nacionalni dohodak. Poslovni ciklusi.
 • Škole makroekonomske misli
  Pojam i uzroci nastajanja škola ekonomsko-političkog mišljenja .Pregled glavnih škola : neoklasična škola, kejnzijanska škola, marksistička škola, institucionalizam i radikalna politička ekonomija.
 • Potrošnja, štednja i investicije
  Pojam potrošnje i funkcija potrošnje. Štednja i funkcija štednje. Pojam, vrste, značaj i izvori financiranja investicija. Agregatna potražnja i efektivna potražnja.
 • Novac i poslovne banke
  Pojam, vrste i funkcije novca. Financijske institucije. Poslovne banke i načela njihovog poslovanja. Multiplikacija depozitnog novca.
 • Centralna banka i monetarna politika
  Pojam , ciljevi i zadaci centralne banke. Pojam, vrste i ciljevi monetarne politike. Instrumenti monetarne politike.
 • Agregatna potražnja i model multiplikatora
  Pojam agregatne ponude, agregatne potražnje i njezinog značaja u kejnzijanskom modelu izlaza iz krizno recesijskog stanja. Pojam i vrste multiplikatora. Određivanje ravnotežne razine proizvodnje u modelu multiplikatora. Keynesov efekt i kratkoročna politika stabilizacije.
 • Međunarodni financijski sustav i devizni tečajevi
  Pojam i osobine međunarodne razmjene. Devizni tečaj. Međunarodne monetarne institucije i njihov utjecaj na male post socijalističke zemlje u procesu tranzicije, odnosno restauracije kapitalističkog sustava.

Osnovna literatura

 • Samuelson, P. A. and Nordhaus, D. W.: Ekonomija, 19. izdanje, MATE, Zagreb 2011.

Dopunska literatura

 • Polovina, Svetislav i Đuro Š. , Medić: OSNOVE EKONOMIJE, Medinek, Zagreb, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 15 2 1
Korent Dina Seminar 15 2 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Osnove ekonomije - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji80
Usmeni20
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit40
Usmeni ispit10
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 60% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 40% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 60% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 70% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 30% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 30% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 40 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 8 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 40 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 8 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Za izlazak na 2. kolokvij potrebno je ostvariti 16 bodova iz 1. kolokvija.
Usmeni 20 0 Usmenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su iz svakog pojedinog kolokvija ostvarili 16 bodova.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 8 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 20 bodova.
Određivanje ocjene S obzirom da je na redovnom ispitnom roku ukupno moguće postići maksimalno 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


Osnove ekonomije - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji80
Usmeni20
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit40
Usmeni ispit10
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 60 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 60% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 40% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 60% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 70% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 30% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 30% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 40 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 8 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 40 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 8 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Za izlazak na 2. kolokvij potrebno je ostvariti 16 bodova iz 1. kolokvija.
Usmeni 20 Usmenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su iz svakog pojedinog kolokvija ostvarili 16 bodova.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 8 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 20 bodova.
Određivanje ocjene S obzirom da je na redovnom ispitnom roku ukupno moguće postići maksimalno 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh