FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Matematika za ekonomiste 1 npp:128638

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti matematičku literaturu različitih izvora i sustav za e-učenje uvažavajući specifičnosti matematike kao struke.
 • Koristiti znanja iz diferencijalnog računa funkcija realne varijable u primjeni modela s ekonomskim funkcijama
 • Objasniti i reporoducirati korektni formalni dokaz matematičke tvrdnje primjenjujući osnovne oblike zaključivanja i matematičku logiku
 • Prepoznati ulogu matematičkih modela u analizi ekonomskih pojava i procesa
 • Primijeniti matrice i determinante u međusektorskoj analizi određenog modela ekonomije
 • Primijeniti svojstva realnih funkcija realne varijable u analizi ekonomskih funkcija
 • Usporediti metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi i nejednadžbi te primijeniti odgovarajuću metodu u rješavanju konkretnog problema iz linearnog programiranja

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija

Sadržaj predavanja

 • MATEMATIČKI MODELI
  Uvod. Matematički modeli. Matematički modeli u ekonomiji. Matematička indukcija. (2+2)
 • MATEMATIČKA LOGIKA
  Pojam suda. Operacije sa sudovima. Formule algebre sudova. Dokazi u matematici. Predikati i kvantifikatori.(2+2)
 • SKUPOVI I RELACIJE
  Operacije sa skupovima. Svojstva skupovskih operacija. Kartezijev produkt skupova. Binarne relacije i svojstva. Relacije ekvivalencije i uređajne relacije (2+2).
 • MATRICE I DETERMINANTE
  Definicija matrice. Posebne matrice. Operacije s matricama. Matrica prijelaza. Markovljev lanac. (2+2)
 • DETERMINANTE
  Svojstva determinanti. Minore i kofaktori. Laplaceov razvoj determinante. (2+2)
 • INVERZNA MATRICA
  Računanje inverzne matrice. Matrične jednadžbe.(2+2)
 • MEĐUSEKTORSKA ANALIZA
  Sektorski model gospodarstva, strukturni model, reducirani oblik modela. Matrica tehnologije.(2+2)
 • SUSTAV LINEARNIH JEDNADŽBI
  Pojam rješenja sustava linearnih jednadžbi. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću inverzne matrice i pomoću determinanti. (2+2)
 • RJEŠAVANJE SUSTAVA LINEARNIH JEDNADŽBI GAUSSOVIM POSTUPKOM
  Opće rješenje sustava, posebna i bazična rješenja sustava. Invertiranje matrice Gaussovim postupkom. (2+2) Kronecker-Cappelijev teorem. Homogeni sustav linearnih jednadžbi. Roucheov teorem
 • SUSTAVI LINEARNIH NEJEDNADŽBI
  Rješavanje sustava linearnih nejednadžbi (grafičko i algebarsko) (2+2)
 • REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE
  Svojstva realnih funkcija realne varijable. Funkcije kao matematički modeli. Ekonomske funkcije. Funkcije zadane tablicama. Interpolacija krivulja na tabličnim podacima – primjena Tabličnog kalkulatora. (2+2)
 • NIZORI, REDOVI I LIMESI
  Pojam niza. Aritmetički i geometrijski niz. Svojstva nizova realnih brojeva. Gomilište i limes niza. Red. Geometrijski red. Limes funkcije. Neprekidnost funkcije (2+2)
 • DERIVACIJE
  Pojam derivacije. Derivacije elementarnih funkcija i pravila za deriviranje. Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije višeg reda. (2+2
 • PRIMJENA DERIVACIJA
  Jednadžba tangente i normale krivulje. Kut između krivulja. Intervali monotonosti i ekstremi funkcije. (2+2)
 • KONVEKSNOST I KONKAVNOST FUNKCIJE
  Točke infleksije. Asimptote funkcije. Ispitivanje toka funkcije.(2+2)

Osnovna literatura

 • 1. Divjak B., Hunjak T., Matematika za informatičare, TIVA - FOI, Varaždin, 2004.
 • 2. Divjak B., Hunjak T., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike, TIVA - FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • 1. Chiang A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, hrvatsko izdanje, MATE d.o.o. Zagreb, 1994.
 • 2. Hoffman, L.D.; Bradley, G.L.: Calculus for business, economics, and th social and life sciences. McGraw-Hill, New York, 2000.
 • 3. Simon, C.P.; Blume, L. Mathematics for Economists. New Delhi: Viva Books, 2009.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Erjavec Zlatko Predavanje 15 2 1
Horvat Damir Seminar 15 2 3
Jakuš Marija Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh