FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Matematika za ekonomiste 1 npp:128638

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti matematičku literaturu različitih izvora i sustav za e-učenje uvažavajući specifičnosti matematike kao struke.
 • Koristiti znanja iz diferencijalnog računa funkcija realne varijable u primjeni modela s ekonomskim funkcijama
 • Objasniti i reporoducirati korektni formalni dokaz matematičke tvrdnje primjenjujući osnovne oblike zaključivanja i matematičku logiku
 • Prepoznati ulogu matematičkih modela u analizi ekonomskih pojava i procesa
 • Primijeniti matrice i determinante u međusektorskoj analizi određenog modela ekonomije
 • Primijeniti svojstva realnih funkcija realne varijable u analizi ekonomskih funkcija
 • Usporediti metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi i nejednadžbi te primijeniti odgovarajuću metodu u rješavanju konkretnog problema iz linearnog programiranja

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija

Sadržaj predavanja

 • MATEMATIČKI MODELI
  Uvod. Matematički modeli. Matematički modeli u ekonomiji. Matematička indukcija. (2+2)
 • MATEMATIČKA LOGIKA
  Pojam suda. Operacije sa sudovima. Formule algebre sudova. Dokazi u matematici. Predikati i kvantifikatori.(2+2)
 • SKUPOVI I RELACIJE
  Operacije sa skupovima. Svojstva skupovskih operacija. Kartezijev produkt skupova. Binarne relacije i svojstva. Relacije ekvivalencije i uređajne relacije (2+2).
 • MATRICE I DETERMINANTE
  Definicija matrice. Posebne matrice. Operacije s matricama. Matrica prijelaza. Markovljev lanac. (2+2)
 • DETERMINANTE
  Svojstva determinanti. Minore i kofaktori. Laplaceov razvoj determinante. (2+2)
 • INVERZNA MATRICA
  Računanje inverzne matrice. Matrične jednadžbe.(2+2)
 • MEĐUSEKTORSKA ANALIZA
  Sektorski model gospodarstva, strukturni model, reducirani oblik modela. Matrica tehnologije.(2+2)
 • SUSTAV LINEARNIH JEDNADŽBI
  Pojam rješenja sustava linearnih jednadžbi. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću inverzne matrice i pomoću determinanti. (2+2)
 • RJEŠAVANJE SUSTAVA LINEARNIH JEDNADŽBI GAUSSOVIM POSTUPKOM
  Opće rješenje sustava, posebna i bazična rješenja sustava. Invertiranje matrice Gaussovim postupkom. (2+2) Kronecker-Cappelijev teorem. Homogeni sustav linearnih jednadžbi. Roucheov teorem
 • SUSTAVI LINEARNIH NEJEDNADŽBI
  Rješavanje sustava linearnih nejednadžbi (grafičko i algebarsko) (2+2)
 • REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE
  Svojstva realnih funkcija realne varijable. Funkcije kao matematički modeli. Ekonomske funkcije. Funkcije zadane tablicama. Interpolacija krivulja na tabličnim podacima – primjena Tabličnog kalkulatora. (2+2)
 • NIZORI, REDOVI I LIMESI
  Pojam niza. Aritmetički i geometrijski niz. Svojstva nizova realnih brojeva. Gomilište i limes niza. Red. Geometrijski red. Limes funkcije. Neprekidnost funkcije (2+2)
 • DERIVACIJE
  Pojam derivacije. Derivacije elementarnih funkcija i pravila za deriviranje. Derivacija složene funkcije. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije višeg reda. (2+2
 • PRIMJENA DERIVACIJA
  Jednadžba tangente i normale krivulje. Kut između krivulja. Intervali monotonosti i ekstremi funkcije. (2+2)
 • KONVEKSNOST I KONKAVNOST FUNKCIJE
  Točke infleksije. Asimptote funkcije. Ispitivanje toka funkcije.(2+2)

Osnovna literatura

 • 1. Divjak B., Hunjak T., Matematika za informatičare, TIVA - FOI, Varaždin, 2004.
 • 2. Divjak B., Hunjak T., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike, TIVA - FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • 1. Chiang A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, hrvatsko izdanje, MATE d.o.o. Zagreb, 1994.
 • 2. Hoffman, L.D.; Bradley, G.L.: Calculus for business, economics, and th social and life sciences. McGraw-Hill, New York, 2000.
 • 3. Simon, C.P.; Blume, L. Mathematics for Economists. New Delhi: Viva Books, 2009.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Erjavec Zlatko Predavanje 15 2 1
Horvat Damir Seminar 15 2 1
Jakuš Marija Seminar 15 2 2
Žugec Bojan Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Matematika za ekonomiste 1 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Model praćenja redovnih studenata podrazumijeva:

 1. dobivanje potpisa iz predmeta ako su ispunjeni minimalni uvjeti
  • ostvarenih 20 ili više bodova na kraju semestra  i
  • redovito pohađanje seminara i predavanja (tj. ne više od 3 izostanka s predavanja i seminara)
 2. mogućnost dobivanja ocjene na kraju semestra.

Napomene

 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava.
 • Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.
 • Studenti su obavezni doći po ocjenu i/ili potpis u zadanom terminu na kraju semestra. U protivnom će im se evidentirati neispunjavanje nastavnih obaveza.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere15
Aktivnost5
Domaće zadaće5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 15 Ukupno je pet kratkih provjera od kojih se svaka vrednuje s tri boda. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 5 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi, rješavanjem zadataka na seminarima i dodatnih zadataka pomoću računala. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 5 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na uvid. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


 • Za potpis je potrebno skupiti minimalno 20 bodova i imati najviše 3 izostanka s nastave.
 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. 
 • Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Matematika za ekonomiste 1 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali izvanredni studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. 

 

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadatataka sa seminara i ostale materijale.

 

1. Uvjet za ispunjenje nastavnih obaveza izvanrednih studenata koje se ne odluče za kontinuirano praćenje je pokušaj rješavanja testova koji se održavaju putem sustava za e-učenje (kratkih provjera). Tek nakon ispunjenja navedenih obaveza mogu pristupiti ispitu.

 

2. Izvanredni studenti koje se odluče za kontinuirano praćenje imaju ista prava i obaveze kao i redoviti studenti. Svoju želju za kontinuiranim praćenjem izvanredni studenti izražavaju kroz upitnik u sustavu za e-učenje i u tom slučaju za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente (može ih se vidjeti u nastavku).

 

Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere15
Aktivnost5
Domaće zadaće5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji zadataka koji imaju teoretski i računski dio. U teoretskom dijelu zadatka studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. U računskom dijelu studenti trebaju izračunati točno rješenje te obrazložiti postupke i rezultate. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 15 Ukupno je pet kratkih provjera od kojih se svaka vrednuje s pet bodova. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 5 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi, rješavanjem zadataka na seminarima i dodatnih zadataka pomoću računala. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 5 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na uvid. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


 • Za izlazak na ispit je potrebno skupiti minimalno 20 bodova.
 • Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh