FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovna informatika npp:128639

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s osnovnim elementima informacijskog sustava te primjenom tih sustava u poslovnoj praksi. Upoznavanje s računalom kao temeljnim i nezaobilaznim dijelom današnjih informacijskih sustava, kao i suvremenom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (ICT) kao pretpostavkom za postojanje današnjih informacijskih sustava. Ujednačavanje znanja svih studenata koja su različita i po sadržaju i po pristupu kako bi mogli s razumijevanjem pratiti kolegije koji se oslanjaju na primjenu informacijskih sustava i pripadajućeg ICT-a u različitim područjima poslovanja.

Nastava

Predavanje
45sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analiza i prepoznavanje mogućeg područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u okviru temeljnih funkcionalnih cjelina poslovnog sustava.
 • Analizirati globalnu i lokalnu poslovnu okolinu primjenom ICT.
 • Koristiti informatička znanja u provođenju poslovnih procesa.
 • Koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama potrebnim za donošenje poslovnih odluka u promjenjivoj okolini.
 • Pokazati informatičku pismenost te sposobnost učinkovitog komuniciranja u poslovnoj situaciji – naglaskom na primjenu ICT.
 • Poznavanje i primjenu računalne tehnologije kao sredstva ubrzavanja realizacije procesa ili kao sredstva koje omogućava postojanje suvremenih organizacijskih oblika i potpora optimiranju procesa.
 • Prepoznati prijetnje informacijskom sustavu te izabrati mjere za smanjenje rizika na razini gotovih programskih rješenja.
 • Primijeniti u praksi koncepte rada s alatima za oblikovanje teksta i slike, tablično izračunavanje te prezentacije sadržaja u on-line okruženju
 • Razumijevanje pojma informacijsko komunikacijske tehnologije, namjena i mogućnosti primjene u poslovanju te mogućnost odabira komponenti računala za pojedina područja primjene.
 • Razumjeti osnovne koncepte i tehnike poduzetničkog djelovanja kroz analizu poslovnih funkcija, procesa i aktivnosti kao podloga za primjenu programskih rješenja
 • Shvatiti značenje i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija poslovnih sustava
 • Sinteza i prezentacije analize slučaja mogućeg načina primjene informacijsko komunikacijske tehnologije ili odabira pojedinih komponenti za različite zahtjeve.

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  objašnjenje metode rada na kolegiju, predstavljanje modela praćenja s pravilima rada na kolegiju, pregled tema za seminarske radove te načina ostavljanja radova u korisničkom okruženju. 1 sat
 • Podatkovno opisivanje realnih sustava
  Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciraju, pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Zavisnost i razvoj materijalnih nositelja podataka u odnosu na razvoj komunikacijskog sustava, informacijskog sustava i načina obrade podataka sve do pojave računala. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja. Strukturirani zapis podataka. 2 sata
 • Odnos informacijskog i poslovnog sustava
  Pojam informacijskog sustava. Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska potpora, organizacija, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima; veliki broj zasebnih dijelova, dinamičnost promjena, složenost odnosa i veza i sve veća prostorna raspršenost dijelova. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Sustavni pristup u poimanju i opisu realnih sustava. 3 sata
 • Područja primjene informacijskog sustava
  Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost i organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava. Primjeri upotrebe informacijskih sustava : e-bankarstvo, sustavi rezervacije karata, hotela, skladišno poslovanje... 3 sata
 • Poslovanje posredovano Internetom
  Pretpostavke suvremenog poslovanja, dislocirano poslovanje. Elektroničko poslovanje kao uvjet za suvremeno poslovanje, poslovanje tvrtke s tvrtkom (B2B), poslovanje tvrtke s krajnjim korisnikom (B2C), poslovanje krajnjeg korisnika s tvrtkom (C2B), poslovanje krajnjeg korisnika s krajnjim korisnikom (C2C). Primjena računala u kao uvjet potpore poslovnom odlučivanju i poslovnim procesima, te komuniciranju u organizaciji. 3 sata
 • Digitalna tehnologija i računalo
  Pojam digitalne tehnologije. Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranje u radu računala, točke kodiranja u računalu, pojam bit, bajt strojna riječ. Osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radni spremnici, procesor, registri, sabirnice. 3 sata
 • Vanjska memorija računala
  Magnetski mediji, magnetska vrpca, čvrsti disk, disketa, tehnologija zapisa sadržaja, fizička organizacija zapisa sadržaja. Optička memorija, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa, CD ROM, CD RW, DWD. Trajnost zapisa na pojedinim medijima. 3 sata
 • Ulazno-izlazni uređaji
  Monitor, vrste, princip rada, način realizacije točke (piksela), rezolucija, veličina monitora, brzina osvježavanja slike. Skener, vrste (ručni, stolni, protočni, posebne vrste), namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem (opis i primjena, pisači bez udarca (termo, tintni, laserski), rasterska točka. 3 sata
 • Programska potpora računalnog sustava
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, pojam operacijskog sustava, zadaci i namjena operacijskih sustava, vrste operacijskih funkcije operacijskog sustava. Korisnička programska potpora, način razvoja korisničkih programa. 3 sata
 • Načini prikazivanja rezultata obrade
  Tekstualno prikazivanje sadržaja, uključivanje zvuka u opis i prikaz sadržaja, grafičko prikazivanje, multimedija u prikazu sadržaja. Pojam multimedije, multimedija kao tehnologija, multimedija kao komunikacijski fenomen, razvoj multimedijskih sustava komuniciranja, hipertekst i hipermedija za nelinearno kretanje sadržajem, informatičko poimanje multimedije, prividna stvarnost, elementi za izgradnju prividne stvarnosti. Tehnološki preduvjeti za primjenu multimedijskih sadržaja, računalni dodaci za doživljaj prividne stvarnosti kao realne pomoću osnovnih ljudskih osjetila. 3 sata
 • Sustavi za prijenos podataka
  Elementi sustava digitalnog komuniciranja, prijenos podataka u mreži računala, tehnološki aspekti mreže računala, potrebni elementi za izgradnju mreže računala, računala, komunikacijski kanali, komunikacijski adapteri, komunikacijski protokoli, operacijski sustav za upravljanje mrežom. Pojam Internet komunikacije, nastanak i razvitak Interneta, princip rada Interneta, obilježja Interneta, elementi i topologija Interneta, Internet servisi i njihova primjena u poslovanju. Internetski servisi, elektronička pošta, Web infrastruktura, područja primjene, daljnji razvoj Interneta. Uvjeti Internet poslovanja, razvoj i područja primjene. 3 sata
 • Uvod u sigurnost i zaštitu informacijskog sustava
  Pojam sigurnosti i zaštite informacijskog sustava, razlozi izgradnje sustava sigurnosti informacijskog sustava. Pojam računalnog kriminala, izvori i oblici prijetnji informacijskom sustavu. 6 sata Koraci u izgradnji sustava sigurnosti poslovnog informacijskog sustava, kao dio organizacijskog ustroja poslovnog subjekta. Potreba za certifikacijom prema normi ISO 27001. 3 sati Mjere za smanjivanje razine prijetnji i ranjivosti poslovnog sustava. Digitalni identitet, nositelji i način ostvarivanja. Privatnost u digitalnom okruženju. Elektronički potpis i način ostvarivanja. Pravni značaj digitalnog dokumenta, načini njegove pohrane. 6 sati

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvod
  Upoznavanje s tehničkim osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom Fakulteta i uvjetima korištenja, načinom rada i provjerom znanja. Praktične osnove rada u OS Windows - kreiranje i brisanje mapa, datoteka, prečica. Organizacija mapa i datoteka. Alati za arhiviranje i dearhiviranje datoteka i mapa. Rad u lokalnoj mreži - pregled dostupnih resursa, korištenje dijeljenih mapa. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže.
 • Tema 1: Primjena softvera opće namjene u poslovnom sustavu
  Obrada teksta (4 sata) OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS WORD Oblikovanje teksta (ujednačavanje znanja studenata) - znakovi, odlomci, Format Painter, tabulatori, okviri i sjenčanja, numerirane liste i natuknice, višestupčani dokument, izrada fusnota, ubacivanje posebnih znakova, ubacivanje okvira i objekata (slike, jednadžbe, dijagrami, ...). Rad s tablicama - izrada nove tablice, unos podataka i rad s tablicama, izmjena tablice, oblikovanje tablice, operacije nad tablicom (sortiranje tablica, računanje u tablicama – formule). NAPREDNO UREĐIVANJE TEKSTA Umetanje posebnih objekata u dokument - ubacivanje prekida i razdjeljivanje stranica, odvojeno formatiranje stranica (sekcije), numeriranje stranica, izrada zaglavlja i podnožja stranice. Uređivanje dokumenata korištenjam stilovima - korištenje stilova, kreiranje i izmjena stila, rad s galerijom stilova. Oblikovanje složenog dokumenta - kreiranje Internet poveznica, izrada tablice sadržaja (Table of Contents), izrada indeksa pojmova (Index), izrada popisa slika, jednadžbi, ... (Table of Figures). Tablični proračuni (4 sata) OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS EXCEL Osnove editiranja dokumenta - editiranje radne stranice (unos podataka, vrste podataka, unos brojeva, unos datuma i vremena, unos teksta, unos postotaka i novčanih veličina, promjena unesenih podataka), upravljanje datotekama (snimanje, brisanje, zaštita, pronalaženje), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija. Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica – rubovi, pozadine, prijelomi, ...). Formatiranje stranice (margina, zaglavlja, podnožja), prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa). TABLIČNI PRORAČUNI Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula. Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona. Cirkularna pisma (2 sata) Izrada masovnih sadržaja (mail merge) - pisma, omotnice, naljepnice. Izvori podataka za mail merge. Kolaborativno okruženje (2 sata) Uvod u korištenje suradničkih (kolaborativnih) web-baziranih alata opće namjene, koji su ekvivalent prethodno obrađenim programskim alatima za obradu teksta i tablične proračune. Prikupljanje podataka korištenjem obrazaca. Stvaranje web sadržaja. Dodatna funkcionalnost u kolaborativnom okruženju. Samostalna vježba u laboratoriju (2 sata) Primjena do sada stečenih znanja na praktičnim zadacima, priprema za provjeru znanja.
 • Tema 2: Upravljačko-izvještajni IS
  Cilj: Koristiti znanje usvojeno u temi 1 (vježbe) za izradu pojednostavljenog primjera upravljačko-izvještajnog IS-a, kroz kolaborativni rad u timovima. Alati: Kolaborativni alati obrađeni u temi 1. Problemski zadaci: upravljanje skladištem, nabavom, prodajom, najam apartmana, kupnja karata i sl. Teorijsko predstavljanje problemskog zadatka (2 sata) Uporaba tekst procesora - opis tijeka aktivnosti - opis samog problema, prikaz poslovnih procesa koji će biti obrađeni u samostalnom zadatku, prikaz načina na koji će problem biti riješen. Prikupljanje podataka (2 sata) Uporaba alata za oblikovanje obrazaca za prikupljanje podataka potrebnih za obradu u pojednostavljenom primjeru UIS-a. Izvoz prikupljenih podataka u tablični kalkulator, za potrebe obrade. Obrada podataka i izrada izvještaja (2 sata) Obrada prethodno prikupljenih podataka u tabličnom kalkulatoru u skladu s problemskim zadatkom. Vizualizacija prikupljenih i obrađenih podataka. Izrada izvještaja temeljem prikupljenih i obrađenih podataka. Izrada završnog timskog izvještaja (4 sata) Dovršavanje dokumentacije vezane uz zadanu problemsku temu. Poboljšavanje rješenja. Timska prezentacija rješenja.
 • Tema 3: Programska potpora iIS-u – korisnički rad s operacijskim sustavima (4 sata)
  Uvod u grafičku ljusku dvaju operacijskih sustava (Windows i Linux OS): • Osnovni dijelovi sučelja, realizacija osnovnih funkcija operacijskog sustava, korištenje sustava pomoći. • Upravljanje resursima računala - datotečni sustav, računalne komponente. • Rad s datotečnim sustavom - razlozi za kreiranje datoteka i mapa, dublji uvid u manipulaciju nad datotekama i mapama (premještanje, kopiranje, brisanje) i kompresiju podataka. • Osnovni sigurnosni aspekti - zaštita na razini datotečnog sustava (zaštita datoteka i mapa), upravljanje korisnicima, rad s vatrozidom, antivirusna zaštita.

Osnovna literatura

 • Panian Ž. i suradnici, Poslovni informacijski sustavi
 • Dobrinić D. i suradnici, Marketing i baze podataka

Dopunska literatura

 • Materijali za predavanja dostupni na: LMS FOI INFORMATIKA
 • Priručnici programskih alata koji su sadržaj vježbi
 • Dvorski S. i suradnici; Izravni marketing
 • Panijan Ž. Primjena računala u poslovnoj praksi
 • Šehanović J. i sur., Informatika za ekonomiste
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hutinski Željko Predavanje 15 3 1
Markić Danijela Laboratorijske vježbe 5 2 3
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 10 2 3
Zlatović Miran Laboratorijske vježbe 15 2 3
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh