FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:128641

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Stjecanje kompetencija za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u okviru različitih poslovnih aktivnosti u suvremenim poslovnim organizacijama te njihova odgovarajuća primjena u kontekstu individualnih i kulturalnih razlika.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Osvještavanje postojanja individualnih razlika i uvažavanje kulturalnih različitosti.
 • Poticanje etičnosti u komunikacijskom ponašanju u poslovanju i korektnih odnosa prema poslovnim suradnicima.
 • Razviti tehnike konstruktivne diskusije i argumentiranja namijenjene planiranju i provedbi poslovnih aktivnosti prilikom individualne i skupne komunikacije.
 • Razviti mehanizme koji omogućavaju prepoznavanje vlastitih djelotvornih komunikacijskih ponašanja u poslovnim situacijama.
 • Usvajanje i primjena tehnika djelotvornog upravljanja poslovnom komunikacijom u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju.
 • Usvajanje i primjena tehnika komuniciranja u skladu s ciljevima poslovnih aktivnosti (npr. prezentacije, prodaja, pregovaranje).
 • Usvojiti vještine kritičkog pristupa u donosu na stavove i komunikacijska ponašanja koji (ne) doprinose efikasnom i kreativnom rješavanju problemnih proslovih situacija.
 • Usvojiti vještine objektivne procjene potencijalnih konfliktnih i problemnih situacija.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Razine analize u poslovnoj komunikaciji i modeli komunikacijskog procesa
  Definicija pojmova. Vrste poslovnih aktivnosti. Područja poslovne komunikacije i činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Razine komunikacijskih pojava (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija). Modeli komunikacijskog procesa u poslovnom okruženju.
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
  Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima. Kulturalne razlike u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji.
 • Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Dimenzije interpersonalne komunikacijske kompetencije. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz dimenziju komunikacijske djelotvornosti: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz dimenziju usmjerenosti na druge: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje.
 • Poslovne komunikacijske vještine
  Važnost i načini uvježbavanja vještina poslovne komunikacije. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Samoprezentacija. Davanje povratnih informacija. Djelotvorno upravljanje sukobima. Komuniciranje među pripadnicima različitih kultura.
 • Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja
  Definicija i opći ciljevi prezentacije. Moguće situacije za primjenu prezentacije. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije: otvaranje prezentacije, središnji dio ili izlaganje teme, zaključivanje prezentacije. Prikladne strukture poslovne prezentacije za različite namjene. Vrste prezentacija s obzirom na trajanje i detaljnost pripreme.
 • Priprema i izvođenje prezentacije
  Organizacija pripreme. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Dodatne tehnike za unapređenje učinaka prezentacije.
 • Komunikacija u prodaji (I)
  Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Primjena tehnike umnih mapa u prodaji.
 • Komunikacija u prodaji (II)
  Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti. Odgovori na reklamacije i pritužbe kupaca ovisno o ponašanju / tipu kupca.
 • Pregovaranje (I)
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih i neuspješnih pregovarača. Priprema pregovora. Vrste moći pregovarača.
 • Pregovaranje (II)
  Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima. Poslovna korektnost u pregovorima.
 • Poslovni sastanci (I)
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Kvalitetno komuniciranje s naoko neprihvatljivim ponašanjima sudionika poslovnih sastanaka. Upoznavanje s tehnikama igranja uloga.
 • Poslovni sastanci (II)
  Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora. Sastanci za informiranje, rješavanje problema i odlučivanje. Glasovanje na poslovnom sastancima. Sastanci s klijentima i poslovnim partnerima. Komuniciranje na poslovnim sastancima posredovano računalom.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Dokumentacija kandidata u postupku profesionalne selekcije. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.
 • Pisana poslovna komunikacija
  Organiziranje teme. Strukturiranje poruke. Obrasci u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Činitelji jasnoće i preglednosti pisane poruke. Oblikovanje rečenica i odlomaka u tekstu. Vizualno oblikovanje teksta. Argumentiranje i uvjeravanje u pisanoj komunikaciji. Jezik, stil i ton u pisanim poslovnim porukama. Oblikovanje pisanih poruka za različite namjene / vrste poslovnih dopisa.
 • Elektronički posredovana poslovna komunikacija
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona komunikacija: telefon, telefaks, istovremene poruke, pričaonice, audio i videokonferencije, emitiranje na webu. Asinkrona komunikacija: elektronička pošta, distribucijske liste, diskusijske skupine, forumi na webu, osobne web stranice. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.

Osnovna literatura

 • G. Bubaš, Poslovno komuniciranje (bilješke s predavanja). FOI, Varaždin, 2010.
 • R. Fox, Poslovna Komunikacija (2006). Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb: poglavlje %22Komunikacija%22 (str. 13-17) i poglavlje %22Oblici poslovne komunikacije%22 (str. 58-73)
 • K. Reardon (1998). Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb: poglavlje %22Uvod u studij ljudske komunikacije%22 (str. 13-19), %22Značajke interpersonalne komunikacije%22 (str. 20-27), %22Interpersonalna komunikacijska kompetencija%22 (str. 72-90) i %22Interpersonalna komunikacija u različitim kontekstima%22 (str. 164-180)

Dopunska literatura

 • M.J. Rouse, S. Rouse (2005). Poslovne komunikacije : kulturološki i strateški pristup, Masmedia, Zagreb
 • C. L. Bovée, J. V. Thill (2012). Suvremena poslovna komunikacija, Mate d.o.o., Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 2 1
Seminar 0 2 3
Ćorić Samardžija Ana Seminar 3 2 3
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 2 2 1
Seminar 12 2 3
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh