FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:128641

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Stjecanje kompetencija za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u okviru različitih poslovnih aktivnosti u suvremenim poslovnim organizacijama te njihova odgovarajuća primjena u kontekstu individualnih i kulturalnih razlika.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Osvještavanje postojanja individualnih razlika i uvažavanje kulturalnih različitosti.
 • Poticanje etičnosti u komunikacijskom ponašanju u poslovanju i korektnih odnosa prema poslovnim suradnicima.
 • Razviti tehnike konstruktivne diskusije i argumentiranja namijenjene planiranju i provedbi poslovnih aktivnosti prilikom individualne i skupne komunikacije.
 • Razviti mehanizme koji omogućavaju prepoznavanje vlastitih djelotvornih komunikacijskih ponašanja u poslovnim situacijama.
 • Usvajanje i primjena tehnika djelotvornog upravljanja poslovnom komunikacijom u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju.
 • Usvajanje i primjena tehnika komuniciranja u skladu s ciljevima poslovnih aktivnosti (npr. prezentacije, prodaja, pregovaranje).
 • Usvojiti vještine kritičkog pristupa u donosu na stavove i komunikacijska ponašanja koji (ne) doprinose efikasnom i kreativnom rješavanju problemnih proslovih situacija.
 • Usvojiti vještine objektivne procjene potencijalnih konfliktnih i problemnih situacija.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Razine analize u poslovnoj komunikaciji i modeli komunikacijskog procesa
  Definicija pojmova. Vrste poslovnih aktivnosti. Područja poslovne komunikacije i činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Razine komunikacijskih pojava (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija). Modeli komunikacijskog procesa u poslovnom okruženju.
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
  Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima. Kulturalne razlike u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji.
 • Interpersonalna komunikacijska kompetencija
  Dimenzije interpersonalne komunikacijske kompetencije. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz dimenziju komunikacijske djelotvornosti: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz dimenziju usmjerenosti na druge: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje.
 • Poslovne komunikacijske vještine
  Važnost i načini uvježbavanja vještina poslovne komunikacije. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Samoprezentacija. Davanje povratnih informacija. Djelotvorno upravljanje sukobima. Komuniciranje među pripadnicima različitih kultura.
 • Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja
  Definicija i opći ciljevi prezentacije. Moguće situacije za primjenu prezentacije. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije: otvaranje prezentacije, središnji dio ili izlaganje teme, zaključivanje prezentacije. Prikladne strukture poslovne prezentacije za različite namjene. Vrste prezentacija s obzirom na trajanje i detaljnost pripreme.
 • Priprema i izvođenje prezentacije
  Organizacija pripreme. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Dodatne tehnike za unapređenje učinaka prezentacije.
 • Komunikacija u prodaji (I)
  Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Primjena tehnike umnih mapa u prodaji.
 • Komunikacija u prodaji (II)
  Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti. Odgovori na reklamacije i pritužbe kupaca ovisno o ponašanju / tipu kupca.
 • Pregovaranje (I)
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih i neuspješnih pregovarača. Priprema pregovora. Vrste moći pregovarača.
 • Pregovaranje (II)
  Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima. Poslovna korektnost u pregovorima.
 • Poslovni sastanci (I)
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Kvalitetno komuniciranje s naoko neprihvatljivim ponašanjima sudionika poslovnih sastanaka. Upoznavanje s tehnikama igranja uloga.
 • Poslovni sastanci (II)
  Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora. Sastanci za informiranje, rješavanje problema i odlučivanje. Glasovanje na poslovnom sastancima. Sastanci s klijentima i poslovnim partnerima. Komuniciranje na poslovnim sastancima posredovano računalom.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Dokumentacija kandidata u postupku profesionalne selekcije. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.
 • Pisana poslovna komunikacija
  Organiziranje teme. Strukturiranje poruke. Obrasci u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Činitelji jasnoće i preglednosti pisane poruke. Oblikovanje rečenica i odlomaka u tekstu. Vizualno oblikovanje teksta. Argumentiranje i uvjeravanje u pisanoj komunikaciji. Jezik, stil i ton u pisanim poslovnim porukama. Oblikovanje pisanih poruka za različite namjene / vrste poslovnih dopisa.
 • Elektronički posredovana poslovna komunikacija
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona komunikacija: telefon, telefaks, istovremene poruke, pričaonice, audio i videokonferencije, emitiranje na webu. Asinkrona komunikacija: elektronička pošta, distribucijske liste, diskusijske skupine, forumi na webu, osobne web stranice. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.

Osnovna literatura

 • G. Bubaš, Poslovno komuniciranje (bilješke s predavanja). FOI, Varaždin, 2010.
 • R. Fox, Poslovna Komunikacija (2006). Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb: poglavlje %22Komunikacija%22 (str. 13-17) i poglavlje %22Oblici poslovne komunikacije%22 (str. 58-73)
 • K. Reardon (1998). Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb: poglavlje %22Uvod u studij ljudske komunikacije%22 (str. 13-19), %22Značajke interpersonalne komunikacije%22 (str. 20-27), %22Interpersonalna komunikacijska kompetencija%22 (str. 72-90) i %22Interpersonalna komunikacija u različitim kontekstima%22 (str. 164-180)

Dopunska literatura

 • M.J. Rouse, S. Rouse (2005). Poslovne komunikacije : kulturološki i strateški pristup, Masmedia, Zagreb
 • C. L. Bovée, J. V. Thill (2012). Suvremena poslovna komunikacija, Mate d.o.o., Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 8 2 1
Čižmešija Antonela Seminar 5 2 3
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 7 2 1
Seminar 10 2 3
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (2x45)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Pisani uradak + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se i posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 8 2 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Prezentacija je uvjet za potpis.
1. kolokvij 45 22 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prisustvovanje kolokviju je obavezno.
2. kolokvij 45 22 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prisustvovanje kolokviju je obavezno.
Pisani uradak 2 1 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja pisanog rada; tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i poveznica s praksom. Izrada pisanog uratka je obavezna.
Dodatno: online tečaj i sl. 0 0 Tečaj za e-učenje tematski je vezan uz upoznavanje s alatima za računalom posredovanu komunikaciju (uključivanje u ovu aktivnost je na osnovu dogovora s predmetnim nastavnikom).


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (2x45)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Obavezni pisani uradak2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Pisani uradak + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 4 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 4 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) prema dogovoru s nastavnikom najkasnije do drugog tjedna nastave. 7. i 13. tjedan nastave
1. kolokvij 45 22 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 22 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Pisani uradak 2 1 Student piše rad na temu praktične primjene teorijskih sadržaja kolegija, a na osnovi dogovora s nastavnikom. Izrada pisanog uratka je obvezna.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh