FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mikroekonomija npp:128642

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osnovni cilj predmeta je razviti sposobnosti studenata za primjenu mikroekonomskih koncepata u razmatranju i rješavanju problema poduzeća i drugih ekonomskih agenata. Primjenom mikroekonomske analize bit će osposobljeni za vrednovanje ekonomske politike u lokalnim, regionalnim ili nacionalnim okvirima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati ponašanje poduzeća u različitim tržišnim strukturama.
 • Analizirati problem efikasnosti i društvenog optimuma na konkurentnom i nekonkurentnom tržištu.
 • Diskutirati problem asimetričnih informacija i moralnog hazarda na primjerima konkretnih životnih situacija.
 • Opisati determinante potrošačeva izbora.
 • Opisati procese određivanja cijena.
 • Procijeniti efekte vanjskih učinaka (eksternalija) i javnih dobara na efikasnost.
 • Vrednovati vladine politike usmjerene na ostvarivanje društvenog i individualnog blagostanja.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti temeljne mikroekonomske metode i tehnike u analizi tržišne pozicije poduzećaPrimijeniti temeljne mikroekonomske metode i tehnike u analizi tržišne pozicije poduzeća
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva

Sadržaj predavanja

 • Teme mikroekonomije
  Razlozi proučavanja mikroekonomije. Upoznavanje s načinom rada.
 • Ponašanje potrošača
  Sklonosti potrošača. Košare dobara. Osnovne pretpostavke o sklonostima. Krivulje indiferencije. Mape indiferencije. Oblici krivulja indiferencije. Granična stopa supstitucije. Savršeni supstituti i savršeni komplementi. Budžetska ograničenja. Potrošačev izbor. Otkrivene preferencije. Granična korisnost i izbor potrošača.
 • Pojedinačna potražnja
  Promjene cijena. Promjene dohotka. Normalna dobra u odnosu u odnosu na inferiorna. Engelove krivulje. Supstituti i komplementi. Efekt supstitucije i efekt dohotka. Specijalni slučaj: Giffenovo dobro. Elastičnost potražnje. Potrošačev probitak i potražnja. Mrežne eksternalije. Efekt stampeda. Snobovski efekt.
 • Proizvodnja i tehnologija
  Funkcija proizvodnje. Izokvante. Fleksibilnost inputa. Kratki rok nasuprot dugom roku. Proizvodnja s jednim varijabilnim faktorom (radom). Prosječni i granični proizvod. Nagibi krivulje proizvoda. Krivulja prosječnog proizvoda rada. Krivulja graničnog proizvoda rada. Zakon opadajućih graničnih prinosa. Produktivnost. Proizvodnja s dva varijabilna faktora. Opadajući granični prinosi. Supstitucija između inputa. Prinosi na opseg: rastući, konstantni, opadajući.
 • Mjerenje troška proizvodnje i značenje troška
  Računovodstveni i ekonomski trošak. Oprtunitetni trošak. Nepovratni troškovi. Fiksni troškovi u odnosu na nepovratne troškove. Trošak u kratkom roku. Trošak u dugom roku. Dugoročne i kratkoročne krivulje troškova. Proizvodnja dvaju proizvoda. Krivulje transformacije. Ekonomije i disekonomije obuhvata.
 • Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda
  Savršeno konkurentna tržišta. Granični prihod, granični trošak i maksimalizacija profita. Izbor razine proizvodnje u kratkom roku. Kratkoročna krivulja ponude konkurentnog poduzeća. Kratkoročna krivulja tržišne ponude. Izbor razine proizvodnje u dugom roku. Dugoročna krivulja ponude industrije.
 • Analiza konkurentnih tržišta
  Procjena dobitaka i gubitaka izazvanih državnim mjerama – probitak potrošača i proizvođača. Efikasnost konkurentnog tržišta. Minimalne cijene. Cjenovne potpore i proizvodne kvote. Uvozne kvote i carine. Učinci poreza i subvencija.
 • Monopol
  Prosječni prihod i granični prihod. Monopolistova odluka o količini proizvodnje. Grubo pravilo za određivanje cijene. Monopolska moć. Mjerenje monopolske moći. Izvori monopolske moći. Društveni trošak monopolske moći. Monopson i monopsonska moć. Ograničavanje tržišne moći. Provođenje zakona.
 • Određivanje cijena i tržišna moć
  Osvajanje potrošačevog viška. Cjenovna diskriminacije prvog, drugog i trećeg stupnja. Međuvremenska cjenovna diskriminacija i cijena maksimalnog opterećenja. Dvodijelna tarifa. Određivanje cijene paketa proizvoda. Mješovita prodaja u paketu. Vezivanje proizvoda.
 • Monopolistička konkurencija
  Svojstva monopolističke konkurencije. Kratkoročna i dugoročna ravnoteža. Monopolistička konkurencija i ekonomska efikasnost. Oligopol – ravnoteža na oligopolističkom tržištu. Cournotov model. Stackelbergov model. Cjenovna konkurencija. Bertrandov model.
 • Konkurencija u odnosu na tajni sporazum: dilema zatvorenika
  Rigidnost cijena. Cjenovno signaliziranje i cjenovno predvodništvo. Model dominantnog poduzeća. Karteli. Analiza određivanja cijena kod kartela.
 • Konkurentske strategije
  Sprečavanje ulaska. Strateška trgovinska politika i međunarodna konkurencija.
 • Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost
  Analiza opće ravnoteže. Dva međusobno ovisna tržišta i postizanje opće ravnoteže. Efikasnost razmjene. Prednosti trgovine. Edgeworthov dijagram. Ugovorna krivulja. Potrošačka ravnoteža na konkurentnom tržištu. Pravednost i efikasnost. Efikasnost u proizvodnji. Prednosti slobodne trgovine.
 • Tržišta s asimetričnim informacijama
  Implikacije asimetričnih informacija. Važnost ugleda i standardizacije. Tržišno signaliziranje. Jednostavni model signaliziranja na tržištu rada. Moralni hazard. Primjeri asimetričnih informacija i moralnog hazarda i njihove posljedice za ekonomiju i društvo.
 • Eksternalije i javna dobra
  Pozitivne i negativne eksternalije. Eksternalije i neefikasnost. Metode korekcije tržišnog neuspjeha. Privatna i javna rješenja za eksternalije. Fiskalne i nefiskalne mjere korekcije. Emisijski standardi, emisijska naknada, prenosive emisijske dozvole. Eksternalije i vlasnička prava. Resursi zajednice. Javna dobra.

Osnovna literatura

 • Pindyck R. S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • I. Pavić, Đ. Benić, I. Hashi, Mikroekonomija, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2007.

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 15 2 2
Fojs Ivana Seminar 15 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Mikroekonomija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 60% dolazaka na predavanja i 70% dolazaka na seminare. Nema nadoknade dolazaka.


Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*60
Usmeni**40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit30
Usmeni ispit20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija, te također minimalno 20 boda iz usmenog dijela ispita.

**NAPOMENA: Da bi pristupili usmenom potrebno je ostvariti minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 20 bodova iz usmenog.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima*** 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 60% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 40% izostanaka.

Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 60% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima*** 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 70% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 30% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 30% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Da bi pristupili 2. kolokviju potrebno je minimalno ostvariti 12 bodova iz 1. kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni 40 20 Uvjet za ostvarivanje prava na izlazak na usmeni iz kolegija Mikroekonomija je ostvareno minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija.
Uvjet za ostvarivanje prava na ocjenu je ostvariti minimalno 20 bodova iz usmenog.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 6 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 20 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 15 bodova. Za ostvarivanje prava na ocjenu studenti moraju ostvariti minimalno 10 bodova iz usmenog ispita.
Određivanje ocjene S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


***NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati minimalno 60% dolazaka na predavanja i minimalno 70% dolazaka na seminare. Nema nadoknade dolazaka.

Mikroekonomija - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti obavezno se moraju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora oko načina polaganja ispita bilo putem e-maila (dina.korent@foi.hr; marijana.bubanic@foi.hr) ili osobno u vrijeme konzultacija.
Izvanredni studenti mogu birati između modela kontinuiranog praćenja i modela klasičnih izvanrednih studenata.
Za izvanredne studente koji se odluče za polaganje ispita putem kontinuiranog praćenja obaveze su jednake obavezama redovnih studenata, izuzev prisustva na predavanjima.
Na redovnom ispitnom roku praćenje je također jednako praćenju redovnih studenata.


Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*60
Usmeni**40
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni ispitni rok

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit30
Usmeni ispit20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena - Kontinuirano praćenje

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Redovni ispitni rok

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija, te također minimalno 20 boda iz usmenog dijela ispita.

**NAPOMENA: Da bi pristupili usmenom potrebno je ostvariti minimalno 12 bodova iz svakog pojedinog kolokvija. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mikroekonomija je minimalno 20 bodova iz usmenog.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Usmeni + 50.0 50.0 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 60% dolazaka na predavanja.
Dopušteno je 40% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 60% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati 70% dolazaka na seminare.
Dopušteno je 30% izostanaka.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da je dozvoljeno 30% izostanka sa seminara.
1. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 12 Kolokvij sadrži 5 pitanja (definiranje pojmova, računski zadaci, grafički prikazi, interpretiranje i
razumijevanje). Svako pitanje nosi 6 bodova. Da bi pristupili 2. kolokviju, potrebno je minimalno ostvariti 12 boda iz 1. kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni 40 20 Da bi pristupili usmenom potrebno je minimalno iz svakog kolokvija ostvariti 12 boda. Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene je minimalno 20 boda iz usmennog.


Opis elemenata praćenja - Redovni ispitni rok

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja (svako pitanje nosi 6 bodova) uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje (Moodle).
Usmeni ispit 20 10 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz pismenog ispita ostvarili minimalno 15 bodova. Za ostvarivanje prava na ocjenu potrebno je ostvariti minimalno 10 boda iz usmenog.
Određivanje ocjene S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh