FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove poduzetništva npp:128643

Engleski naziv

Basics of Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje i usvajanje znanja povezanih s odrednicama tradicionalnog, korporativnog i socijalnog poduzetništva, preduvjetima razvoja i stvaranje poduzetničke klime, strategijama mogućeg ulaska u poduzetničke aktivnosti, zakonitostima sastavljanja poslovnog plana, financiranja poduzetničkih projekata, upravljanje poduzetničkim rizikom, poduzetničkim menadžmentom i izazovima poduzetništva u 21. stoljeću.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati poduzetničke ideje u konkretnom poduzeću.
 • Organizirati poduzetnički pothvat.
 • Primjeniti poduzetnički pristup rješavanju problema.
 • Primjeniti znanstvena dostignuća i inovacijska rješenja u poduzetničkom pothvatu.
 • Primjenjivati poduzetničke strategije i taktike.
 • Razlikovati oblike poduzetničkih pothvata.
 • Razumjeti porezni i financijski aspekt poduzetničkog pothvata.
 • Valorizirati značaj institucionalno-sistemskih pretpostavki razvoja poduzetništva.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Prepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesaPrepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesa
 • Prepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izborPrepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izbor
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva

Sadržaj predavanja

 • Pojmovno određenje poduzetništva
  Postanak i razvoj poduzetništva. Poduzetništvo u ekonomskoj teoriji.
 • Pretpostavke i uvjeti razvoja poduzetništva
  Opće okruženje razvoja poduzetništva. Poslovne odrednice razvoja poduzetništva.
 • Izvori poduzetništva
  Sustavno poduzetništvo. Neočekivani događaji. Nepodudarnosti. Potrebe procesa. Promjena tržišne strukture. Demografske kretanja.
 • Pojmovno određenje poduzetnika
  Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika. Poduzetnik i inovacije.
 • Poduzetnički menadžment
  Funkcije poduzetništva. Odnos poduzetništva i menadžmenta. Pojam korporativnog ili unutarnjeg poduzetništva.
 • Strateško poduzetništvo
  Stvaranje konkurentske prednosti. Vrste i oblici poduzetničkih strategija.
 • Poduzeće
  Pravni oblici poslovanja poduzeća. Pravni oblici poslovanja u Republici Hrvatskoj. Pojam i značenje malog poduzeća.
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva
  Uvjeti razvoja poduzetništva. Opći i posebni uvjeti. Institucije za razvoj poduzetništva.
 • Strategije ulaska u poduzetnički pothvat
  Pokretanje poduzetničkog projekta. Započinjanje od nule. Kupnja postojećeg poduzeća. Kupnja franšize.
 • Poslovni plan
  Utvrđivanje potrebnih obrtnih sredstava. Budžetiranje. Analiza ekonomske opravdanosti poduzetničkog poduhvata.
 • Poslovanje poduzetnika
  Pojam i vrste čimbenika poslovanja. Financijski čimbenici poslovanja. Materijalni čimbenici poslovanja. Ljudski čimbenici poslovanja. Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća.
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika
  Pojam i značenje socijalnog poduzetništva.
 • Inovacije i poduzetništvo
  Usmjerenost poduzetništva na inovacije. Inovacije i tržište. Načela inovacije. Koraci u poduzetničkoj inovaciji. Inovacija i poslovni proces.
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu
  Tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetničke aktivnosti. Razvitak i organizacija znanstvenih parkova.
 • Izazovi poduzetništva u 21. stoljeću
  Intelektualni kapital. Klasteri. Žensko poduzetništvo. Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća. E-poslovanje.

Osnovna literatura

 • Škrtić, M., Mikić, M.: %22Poduzetništvo%22, Sinergija, Zagreb, 2011.
 • Kolaković, M.: Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Scarborough N. M. i Zimmerer, T. W.: %22Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach%22, Prentice Hall, 2003.
 • Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A.: Poduzetništvo, MEP, Zagreb, 2011.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 2 3
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 04.07.2020. 23:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Osnove poduzetništva - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnost na nastavi10
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


* NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Osnove poduzetništva" je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja.
0 izostanka = 5 bodova
1 izostanak = 3 boda
2 izostanka = 1 bod
2 izostanka Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis.
Prisustvovanje na seminarima 5 1 Na seminarima se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja.
0-1 izostanak = 5 bodova
2-3 izostanka = 3 boda
4-5 izostanka = 1 bod
5 izostanaka Ako student izostane više od pet puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis.
Aktivnost na predavanjima 5 Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja netom obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 5 Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminarski rad 20 8 Student dobije temu seminara na nastavi. Seminar treba izraditi kao prezentaciju u PowerPoint-u i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu, te zajedno s cjelovitim tekstom seminara pisanim u Word-u poslati na Moodle. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Elementi bodovanja su: :
Usklađenost sadržaja s naslovom seminara i način obrade teme. 4 boda
Poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI. 4 boda
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI. 2 boda
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka). 4 boda
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerom. 2 boda
Poticanje kolega na diskusiju. 2 boda
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature). 2
Student može u opravdanim slučajevima u dogovoru s nastavnikom naknadno obraditi temu i prezentirati rad.
1. kolokvij 30 13 Sastoji se od 5 pitanja koja pokrivaju netom obrađeno gradivo, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova). Provodi se isključivo u obliku pismene provjere.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
2. kolokvij 30 13 Sastoji se od 4 pitanja koja pokrivaju gradivo obrađeno nakon 1. kolokvija te jednog pitanja iz gradiva 1. kolokvija, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova).Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. Provodi se u obliku pism ene provjere za sve studente koji mu pristupe.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nadoknade nema, osim za studente koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova. Ovim studentima će biti omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje (uz pretpostavku da su ostale obaveze na kolegiju uredno odradili).


Osnove poduzetništva - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + seminarski rad + kolokviji) – dolasci na nastavu (predavanja i seminarska nastava) su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!

 

2.       Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak u dogovoru s nastavnikom koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima sa redovnim studentima.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije + seminarski rad + pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: dolazak na barem jedne konzultacije, izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnost na nastavi10
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje konzultacijama5
Seminarski rad20
Dodatni zadatak15
Kolokviji*60
ZBROJ100


Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Osnove poduzetništva" je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh