FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacija i menadžment npp:128644

Engleski naziv

Organization and Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest naučiti studente kako uspostaviti cjeloviti sustav organiziranja i poslovođenja u različitim organizacijama. Studenti moraju razumjeti značenje cjelovitog rješavanja takovog sustava. Cilj je da studenti poznaju i primjenjuju metode i standarde za uspostavu organizacije i menadžmenta.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i prepoznati organizacijsku kulturu u svakoj organizaciji.
 • Definirati menadžment i organizirati menadžerske funkcije.
 • Definirati organizacijske promjene i organizacijski razvoj.
 • Identificirati činitelje oblikovanja organizacije.
 • Organizirati društveno odgovorno ponašanje i poslovanje u svakoj organizaciji.
 • Prepoznati organizacijsku strukturu i odabrati organizacijski dizajn.
 • Primijeniti proces organiziranja.
 • Razumjeti važnost, ulogu, načela i metode organizacije.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha organizacija i organiziranja
  Što je organizacija i zašto je važna. Organizacija rada. Načela i metode organizacije.
 • Vrste organizacija prema procesu organiziranja
  Potpuna i djelomična organizacija. Individualna i shematska organizacija. Centralizacija i decentralizacija.
 • Činitelji oblikovanja organizacije
  Pretežito unutarnji činitelji; ciljevi i strategija, veličina, lokacija, proizvod ili usluga, ljudski potencijali. Pretežito vanjski činitelji oblikovanja organizacije; institucionalni uvjeti, integracijski procesi, tržište i razvoj znanosti.
 • Proces organiziranja
  Ključni procesi organizacije i organiziranja. Sadržaj procesa organiziranja. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna organizacijska struktura. Diferencijacija i integracija kao osnove procesa organiziranja. Lanac zapovijedanja i raspon kontrole. Visoka i niska organizacijska struktura. Vertikalna i horizontalna koordinacija
 • Dizajniranje organizacije
  Što je organizacijski dizajn. Departmentalizacija i načela departmentalizacije. Klasični i suvremeni organizacijski dizajn. Kontingencijski pristup organizacijskom dizajnu. Vrste organizacijske strukture. Najvažnije razlike u organizaciji velikih i malih organizacija (poduzeća, institucija).
 • Organizacijske promjene
  Definicija organizacijskih promjena. Proces organizacijskih promjena. Zašto se organizacije mijenjaju. Sukobi i stres u organizaciji. Uspješnost organizacijskih promjena.
 • Organizacijski razvoj
  Definicija i karakteristike organizacijskog razvoja. Razlika između organizacijskog razvoja i organizacijskih promjena. Svrsishodnost organizacijskog razvoja. Savjetnici za organizacijski razvoj.
 • Organizacijska kultura
  Definicija i važnost organizacijske kulture. Karakteristike i razine organizacijske kulture. Scholzova i Handyeva tipologija organizacijske kulture. Formiranje i održavanje organizacijske kulture.
 • Organizacija odlučivanja i menadžmenta
  Odnos upravljačkih i izvršnih menadžerskih tijela u organizaciji. Upravni odbor. Nadzorni odbor.
 • Određenje menadžmenta
  Pojam i zadaća menadžmenta. Vještine menadžera. Uspješni i neuspješni menadžer. Menadžerske razine i potrebna znanja menadžera. Odnos rutinskih i nerutinskih odluka obzirom na menadžerske razine.
 • Teorije menadžmenta
  Nastanak i razvoj glavnih teorijskih pristupa menadžmentu. Strukturalne teorije i teorije znanstvenog menadžmenta. Administrativne i biheviorističke teorije menadžmenta. Sustavska i situacijska teorija menadžmenta.
 • Menadžerske funkcije
  Planiranje. Organiziranje. Vođenja. Motiviranje. Upravljanje ljudskim potencijalima. Kontroliranje.
 • Društvena odgovornost organizacija
  Dawisov model korporacijske društvene odgovornosti. Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti. Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti. Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja. Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obaveze.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Zagreb, Školska knjiga, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Dopunska literatura

 • Samuel.C. Certo, S. Trevis Certo: Moderni menadžment 10. Izdanje, Mate, Zagreb, 2008.
 • Peter G.Northouse, Vodstvo teorija i praksa, četvrto izdanje, Mate, Zagreb, 2010.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jelaković Anamarija Seminar 11 2 1
Malbašić Ivan Predavanje 15 3 2
Posarić Nikolina Seminar 2 2 2
Seminar 14 2 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Organizacija i menadžment - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na predavanjima2
Aktivnost na seminarima3
Prezentacija poslovnog slučaja10
Timski projektni zadatak10
Kratke provjere znanja10
1. kolokvij30
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA (kumulativno):

 • najmanje 25 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja
 • najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka
 • najviše dva izostanka s predavanja (od ukupno pet prozivki)
 • najviše dva izostanka sa seminarske nastave (svaki puta je prozivka)

 

UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA PREKO KONTINIRANOG PRAĆENJA (kumulativno):

 • ostvariti pravo na potpis
 • najmanje 50 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 12 bodova (ukupno) iz prezentacije poslovnog slučaja i timskog projektnog zadatka
 • najmanje 33 boda (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz prvog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 13, a iz drugog kolokvija najmanje 16 bodova

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se pet puta nasumično (bez prethodne najave) obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na predavanja su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 2 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Aktivnost na seminarima 3 Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u diskusijama na nastavi, da na nastavi prezentiraju posebna rješenja pojedinih zadataka, navode primjere iz poslovne prakse i sl. Bodovi za aktivnost bit će dodijeljeni na kraju semestra.
Prezentacija poslovnog slučaja 10 4 Svaki student početkom semestra odabire temu poslovnog slučaja koju, nakon što ju obradi, prezentira na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu. Sažetak pisan u Wordu (na dvije stranice) i prezentaciju u PowerPoint formatu student je dužan predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 24 sata uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Iznimno, umjesto prezentacije poslovnog slučaja student može odraditi i neki drugi zadatak, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. 4 Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj poslovni slučaj u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz prezentacije poslovnog slučaja te gubi pravo na potpis! Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno prezentirati poslovni slučaj. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 4 boda iz prezentacije poslovnog slučaja.
Timski projektni zadatak 10 3 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. 3 Nadoknada nije predviđena. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka.
Kratke provjere znanja 10 Tijekom semestra na sustavu za e-učenje (Moodle) studentima će kontinuirano biti omogućeno rješavanje kratkih testova u kojima će se provjeravati znanje iz gradiva obrađenog na predavanjima. Studenti koji će riješiti sve kratke provjere znanja krajem semestra će biti rangirani prema ovoj aktivnosti te će im u skladu s rangom biti dodijeljen i odgovarajući broj bodova za ovu aktivnost, i to kako slijedi:
• studenti koji su između 90 - 100% najuspješnijih: 10 bodova
• studenti koji su između 80 - 89,9% najuspješnijih: 9 bodova
• studenti koji su između 70 - 79,9% najuspješnijih: 8 bodova
• studenti koji su između 60 - 69,9% najuspješnijih: 7 bodova
• studenti koji su između 50 - 59,9% najuspješnijih: 6 bodova
• studenti koji su između 40 - 49,9% najuspješnijih: 4 boda
• studenti koji su između 30 - 39,9% najuspješnijih: 3 boda
• studenti koji su između 20 - 29,9% najuspješnijih: 2 boda
• studenti koji su između 10 - 19,9% najuspješnijih: 1 boda
• studenti koji su između 0 - 9,9% najuspješnijih: 0 bodova
Nadoknada nije predviđena. Studenti koji ne riješe sve kratke provjere znanja neće moći ostvariti bodove po ovoj aktivnosti.
1. kolokvij 30 1. kolokvij se provodi sredinom semestra, prema planu izvođenja kolokvija i na njemu je moguće ostvariti ukupno do 30 bodova. 1. kolokvij se provodi u obliku pismene provjere.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.
2. kolokvij 35 2. kolokvij se provodi krajem semestra, prema planu izvođenja kolokvija. Na njemu je moguće ostvariti ukupno do 35 bodova, pri čemu je 20% gradiva iz 1. kolokvija. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. 2 kolokvij provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa, a predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz 1. kolokvija ostvarili najmanje 13, a iz 2. kolokvija najmanje 16 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ostvarili ukupno barem 33 boda, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.


Organizacija i menadžment - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1. Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + aktivnost na nastavi + prezentacija poslovnog slučaja + timski projektni zadatak + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Dolasci na nastavu su obvezni te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obvezni su prezentirati poslovni slučaj na seminarskoj nastavi, kao i sudjelovati u izradi timskog projektnog zadatka i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidjeti model praćenja za redovne studente!

 

2. Model B (obvezne konzultacije + seminarski rad + kratke provjere znanja + 1. kolokvij + 2. kolokvij). Za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 7 dana od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina 1. kolokvija. Seminarski rad u ovom modelu zamjenjuje prezentaciju poslovnog slučaja i timski projektni zadatak, a njime student može ostvariti do 25 bodova, pri čemu je uvjet za pristupanje 1. kolokviju ostvarenje najmanje 15 bodova. 2. kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova.

 

3. Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit). Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Seminarski rad potrebno je izraditi i poslati predmetnom nastavniku na e-mail najkasnije 14 dana prije termina ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen i pozitivno ocijenjen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh