FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Matematika za ekonomiste 2 npp:128645

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s matematičkim strukturama, metodama i tehnikama nužnim u analizi ekonomskih funkcija jedne i više varijabli te s osnovnim konceptima financijske matematike neophodnim za razumijevanje i razvoj modela potrebnih za financijski menadžment i poslovne proračune

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Izraditi otplatne tablice za različite vrste otplate kredita te amortizacijske tablice za različite metode amortizacije
 • Izvesti osnovne formule različitih vrsta obračuna kamata i formule periodskih uplata i isplata te ih primijeniti u rješavanju zadataka
 • Koristiti svojstva realnih funkcija više varijabli u analizi važnijih ekonomskih funkcija više varijabli
 • Objasniti pojmove neodređenog i određenog integrala i primijeniti jednostavnije metode integriranja
 • Odrediti vjerojatnost doživljenja i smrti te izračunati premije kod životnih osiguranja
 • Primijeniti metode čiste sadašnje vrijednosti (NPV) i interne stope profitabilnosti (IRR) u računanju ključnih pokazatelja isplativosti investicijskog projekta
 • Primijeniti znanja iz diferencijalnog računa funkcija više varijabli u primjeni ekonomskih modela koji koriste funkcije više varijabli
 • Primijeniti znanja o derivacijama realnih funkcija realnih varijabli u analizi ekonomskih funkcija

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike

Sadržaj predavanja

 • PRIMJENA DERIVACIJA U EKONOMIJI
  Primjena derivacija u analizi ekonomskih funkcija. Elastičnost funkcija ponude i potražnje, križne elastičnosti. (2+2)
 • ELASTIČNOST FUNKCIJE TROŠKOVA
  Ekonomski zakoni i elastičnost.(2+2)
 • NEODREĐENI INTEGRAL
  Primitivna funkcije i neodređeni integral. Tablica neodređenih integrala. Svojstva neodređenih integrala. Metode integriranja: neposredno integriranje, metoda supstitucije. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi metodom separacije varijabli.(2+2)
 • ODREĐENI INTEGRAL
  Problem površine i određeni integral. Newton-Leibnizova formula. Svojstva određenih integrala. Računanje površine pomoću određenih integrala. (2+2)
 • REALNE FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI
  Realne funkcije više varijabli. Svojstva realnih funkcija više varijabli (izokvante, homogenost). Parcijalne derivacije funkcija više varijabli. Hesseova matrica. (2+2)
 • KVADRATNE FORME
  Definitnost matrice. Lokalni ekstremi funkcija više varijabli. Gradijent (2+2)
 • EKONOMSKE FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI
  Funkcija proizvodnje. Tipovi funkcija proizvodnje (C-D, ACMS, CES). Granične proizvodnosti. Supstitucije inputa u funkciji proizvodnje. Elastičnost supstitucije. Granična stopa supstitucije. (2+2)
 • FUNKCIJA KORISTI
  Granična korist, linija budžeta, krivulje indiferencije, granične stope supstitucije (2+2)
 • JEDNOSTAVNI I SLOŽENI DEKURZIVNI OBRAČUN KAMATA
  Osnovni pojmovi. Pojam dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Jednostavni dekurzivni obračun kamata. Složeni dekurzivni obračun kamata. Ispodgodišnje ukamaćivanje. Nominalna, relativna i konformna kamatna stopa. Oročena štednja. Neprekidno ukamaćivanje.(2+2)
 • PERIODSKE SVOTE
  Buduća (konačna) vrijednost n periodskih uplata jednakih visina uplaćivanih početkom ili krajem razdoblja. Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci.Sadašnja (početna) vrijednost n periodskih isplata (renti) jednakih visina isplaćivanih početkom ili krajem perioda (postnumerando). Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci. Krnja isplata. Opće periodske svote. Vječna renta. Tablični kalkulator- financijske funkcije FV, PV, NPER, RATE i alat Traženje cilja. (2+2)
 • KREDIT
  Pojam kredita, anuiteta i otplatne osnovice (tablice). Vrste kredita prema načinu otplate. Otplata kredita jednakim anuitetima krajem vremenskog perioda (postnumerando), izvod formule, primjena i tipični zadaci. Izrada otplatne tablice kredita. Otplata kredita anuitetima dogovorene visine. Otplata kredita jednakim otplatnim kvotama. Tablični kalkulator – financijske funkcije PMT, IPMT i PPMT. Pojam konverzije kredita i vrste konverzije kredita. Osiguranje otplate kredita.(2+2)
 • POKAZATELJI ISPLATIVOSTI ULAGANJA
  Uvod. Pojmovi čiste sadašnje vrijednosti i interne stope rentabilnosti. Metoda čiste sadašnje vrijednosti - NPV i metoda interne stope profitabilnosti – IRR. Tablični kalkulator – financijske funkcije NPV, IRR, XIRR i MIRR. Efektivna kamatna stopa kredita. AMORTIZACIJA Pojam amortizacije i osnovni pojmovi. Metode amortizacije (vremenske i funkcionalna). Tablični kalkulator – financijske funkcije SLN, DB, DDB, VDB i SYD. (2+2)
 • ANTICIPATIVNI OBRAČUN KAMATA
  Kamate i buduća vrijednost glavnice kod anticipativnog obračuna kamata u jednostavnom i složenom obračunu kamata. Usporedba anuiteta kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.Uvod u vjerojatnost – osnovni pojmovi (2+2)
 • MATEMATIKA OSIGURANJA
  Vjerojatnost doživljenja i smrti. Tablice smrtnosti. Osobne rente. (2+2)
 • OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA
  Osiguranje za slučaj smrti. Mješovito osiguranje. (2+2)

Osnovna literatura

 • Divjak B., Hunjak T., Matematika za informatičare, TIVA - FOI, Varaždin, 2004.
 • Divjak B., Erjavec Z., Financijska matematika, TIVA - FOI, Varaždin, 2007.
 • Divjak B., Hunjak T., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike, TIVA - FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • Chiang A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, hrvatsko izdanje, MATE d.o.o. Zagreb, 1994
 • Zima, P., Brown, R. L.: Mathematcs of Finance, Schaum`s O.S.,1996.
 • Hoffman, L.D.; Bradley, G.L.: Calculus for business, economics, and the social and life sciences. McGraw-Hill, New York, 2000.
 • Simon, C.P.; Blume, L. Mathematics for Economists. New Delhi: Viva Books, 2009.

Preduvjeti

 • Matematika za ekonomiste 1
  Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Erjavec Zlatko Predavanje 15 2 2
Horvat Damir Seminar 15 2 3
Jakuš Marija Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Matematika za ekonomiste 2 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Model praćenja redovnih studenata podrazumijeva:

 1. dobivanje potpisa iz predmeta ako su ispunjeni minimalni uvjeti
  • ostvarenih 20 ili više bodova na kraju semestra  i
  • redovito pohađanje seminara i predavanja (tj. ne više od 3 izostanka s predavanja i seminara)
 2. mogućnost dobivanja ocjene na kraju semestra.

Napomene

 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava.
 • Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.
 • Studenti su obavezni doći po ocjenu i/ili potpis u zadanom terminu na kraju semestra. U protivnom će im se evidentirati neispunjavanje nastavnih obaveza.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere15
Aktivnost5
Domaće zadaće5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 15 Ukupno su tri kratke provjera od kojih se svaka vrednuje s pet bodova. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 5 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi, rješavanjem zadataka na seminarima i dodatnih zadataka pomoću računala. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 5 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na uvid. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


 • Za potpis je potrebno skupiti minimalno 20 bodova i imati najviše 3 izostanka s nastave.
 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. 
 • Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Preduvjet za polaganje predmeta Matematika za ekonomiste 2 je položena Matematika za ekonomiste 1

Matematika za ekonomiste 2 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali izvanredni studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. 

 

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadatataka sa seminara i ostale materijale.

 

1. Uvjet za ispunjenje nastavnih obaveza izvanrednih studenata koje se ne odluče za kontinuirano praćenje je pokušaj rješavanja testova koji se održavaju putem sustava za e-učenje. Tek nakon ispunjenja navedenih obaveza mogu pristupiti ispitu.

 

2. Izvanredni studenti koje se odluče za kontinuirano praćenje imaju ista prava i obaveze kao i redoviti studenti. Svoju želju za kontinuiranim praćenjem izvanredni studenti izražavaju kroz upitnik u sustavu za e-učenje i u tom slučaju za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente (može ih se vidjeti u nastavku).

 

Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere15
Aktivnost5
Domaće zadaće5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Kolokvij 3 + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
2.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
3.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 15 Ukupno su tri kratke provjere od kojih se prve dvije boduju s osam bodova, a treća s devet bodova. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 5 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi, rješavanjem zadataka na seminarima i dodatnih zadataka pomoću računala. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 5 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na uvid. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


Za izlazak na ispit je potrebno skupiti minimalno 20 bodova.

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Preduvjet za polaganje predmeta Matematika za ekonomiste 2 je položena Matematika za ekonomiste 1

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh