FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 1 npp:128647

Engleski naziv

Business English 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Kritički odabrati izvore u tiskanom ili elektroničkom obliku te usmeno ili pismeno sažeto izvijestiti o pročitanom tekstu u zadanom formatu
 • Primijeniti stručni leksik iz zadanih tematskih područja, prepoznati međukulturne razlike, primijeniti komunikacijske vještine I strategije u tipičnim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju
 • Razlikovati i primijeniti gramatičke structure tipične za engleski jezik poslovne struke te ih primijeniti u pismenom i usmenom izražavanju
 • Razumjeti i povezati stručno pojmovlje iz zadanih tematskih područja poslovnog engleskog jezika, te primijeniti stručni leksik u kontekstu
 • Razumjeti na globalnoj razini ili radi brzog pronalaženja konkretnih činjenica slušane Ili čitane stručne tekstove pisane jezikom struke
 • Samostalno se služiti priručnicima, stručnom literaturom, dokumentacijom i drugimizvorima znanja na engleskom jeziku
 • Sastaviti bilješke o pročitanom specijalističkom tekstu, izdvojiti glavne rezultate i zaključke
 • Usmeno na jasan način iznositi činjenice I sudjelovati u raspravama vezanim uz struku, obrazložiti prednosti i nedostatke te vlastita stajališta

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Obrazovanje i obučavanje (2)
  Titule i zvanja.Vještine i radno iskustvo. Tečajevi i usavršavanja.
 • Zapošljavanje i radni odnos (2)
  Oglasi i uvjeti za slobodna radna mjesta. Selekcija kandidata. Stalni privremeni posao. Puno radno vrijeme. Bolovanje/godišnji/penzija. Plaća i beneficije. Prestanak radnog odnosa: dati/dobiti otkaz/tehnološki višak.
 • Pisanje životopisa i zamolbe (2)
  Stil i oblik, karakteristični vokabular i fraze. Preporuke.
 • Poduzeće i orgnizacijska struktura (2)
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Mala i srednja poduzeća/multinacionalne kompanije/dionička društva/društva s ograničenom odgovornošću/partnerstvo neprofitne organizacije. Hijerarhijska struktura. Odjeli u poduzeću: proizvodnja/prodaja/financije/računovodstvo/nabava/ljudski resursi/istraživanje i razvoj.
 • Organizacijska kultura (2)
  Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu. Verbalna i neverbalna komunikacija.
 • Sektori gospodarstva (2)
  Vrste gospodarskih aktivnosti. Proizvodne i uslužne djelatnosti.
 • Javni i privatni sektor (2)
  Nacionalizacija. Privatizacija. Privatno poduzetništvo.
 • Problemi na poslu. Sindikati i sindikalne mjere (2)
  Maltretiranje na poslu. Diskriminacija. Nemogućnost napredovanja. Štrajkovi i prosvjedi.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata. Poslovni razgovori (2)
  Telefoniranje .Telefonski brojevi, engleski alphabet i spelling.Davanje i primanje poruka, uobičajene fraze. Norme i pravila ponašanja.
 • Poslovni sastanci (2)
  Planiranje, sazivanje, otkazivanje i vođenje sastanka. Sudjelovanje na sastanku. Iznošenje argumenata i stavova. Slaganje i ne slaganje sa tuđim stavovima i argumentima. Izrada dnevnog reda. Vođenje zapisnika.
 • Poslovno dopisivanje (2)
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku (2)
  Analiza strukture i sadržaja izvornog teksta. Kritička analiza napisanog izvještaja ili sažetka.
 • Vanjska i unutarnja trgovina (2)
  Međunarodni trgovački običaji i pravila. Poslovna dokumentacija.
 • Financije i računovodstvo (2)
  Novac. Bankarske usluge.Privatne/javne/poslovne financije.Računovodstvo i knjigovodstvo u poduzecu.Revizija.
 • Osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika (2)
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja (uz prijavu u cijelosti dostupni na web stranici kolegija) organizirani po cjelinama, sastavljeni od tekstova preuzetih iz recentnih stručnih publikacija te tekstova i vježbi iz metodičke literature.
 • MacKenzie, I.: English for Business studies Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Dopunska literatura

 • Ashley , A. , : Oxford Handbook of Commercial Correspondence , OUP , 2003
 • Longman Business English Dictionary, 2007.
 • Špiljak, V., Ivir, V. : Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. Macmillan, London, 2007.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 4
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00, na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poslovni engleski jezik 1 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Domaće zadaće/Prezentacija30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima, aktivnost na predavanjima 10 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave
3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Prisustvovanje na vježbama aktivnost na vježbama 10 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Domaće zadaće / prezentacija 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Prema uputi nastavnika pismenu zadaću treba postaviti na Web ili isprintanu predati nastavniku.
Pismena zadaća nosi 10 bodova. Priprema i održavanje prezentacije nosi 20 bodova. Prezentaciju treba održati u dogovorenom terminu.
Obavezna izrada zadaća, uvjet za potpis Nadoknada nije predviđena
1. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
2. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100


Napomena

 Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (redovno prisustvovati nastavi, predati pismene zadaće, odraditi prezentaciju) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Zadaće mogu biti usmene i pismene. O dinamici provođenja zadaća te njihovom obliku predavač će izvijestiti studente na uvodnom predavanju. Upute o zadaćama, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuje predavač usmeno ili u sustavu za e-učenje Moodle.Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima, od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili  samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem, pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka. Studenti koji putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti  završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

 Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50 bodova na pismenom ispitu. Pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Poslovni engleski jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita: 

1)    mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji). 
2)    ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) analizu (formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu) ili prijevod pisanog teksta na stranom jeziku. 
U vezi izrade zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi oko 10 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).

 


2. Analiza pisanog teksta  na stranom jeziku 

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi prijevod ili sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pismene i usmene komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima. 


NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, poslati mailom ili predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh