FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Računovodstvo npp:128648

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Primijeniti i razumjeti temeljne računovodstvene politike
 • Razumjeti i sastavljati temeljne financijske izvještaje
 • Razumjeti računovodstveni proces
 • Sagledati ulogu i značenje računovodstva u suvremenim uvjetima poslovanja

Ishodi učenja programa

 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • 1. Pojam računovodstva (poduzeće kao sustav, pojam i uloga računovodstva, korisnici računovodstvenih informacija, tradicionalni računovodstveni koncept , funkcionalna struktura računovodstva, faze računovodstvenog procesa, računovodstvena profesija)
 • 2. Bilanca (pojam, bilančna jednadžba, elementi bilance – imovina, izvori imovine)
 • 3. Bilanca (formalni izgled bilance, kriteriji sistematizacije pozicija aktive i pasive u bilanci, bilančne promjene, vrste bilance)
 • 4. Račun dobiti i gubitka (pojam, elementi – prihodi, rashodi (vrste), metode sastavljanja, oblik sastavljanja, vrste računa dobiti i gubitka, povezanost bilance i računa dobiti i gubitka
 • 5. Izvještaj o novčanom toku (pojam, elementi – novčani tokovi, poslovne, investicijske i financijske aktivnosti, metode sastavljanja)
 • 6. Izvještaj o promjenama glavnice i bilješke (pojam, značaj, struktura – informacije koje se prezentiraju)
 • 7. Knjigovodstvene isprave (pojam, bitni sastojci, obilježja, hodogram kretanja isprava, vrste, likvidacija)
 • 8. Knjigovodstveni konto (pojam, podjela konta, dvojno knjigovodstvo, pravila evidentiranja)
 • 9. Poslovne knjige (osnovne i pomoćne knjige, dnevnik, glavna knjiga, povezanost dnevnika i glavne knjige, analitičke evidencije, ostale pomoćne knjige, vođenje i čuvanje poslovnih knjiga)
 • 10. Knjigovodstvene pogreške (vrste pogrešaka, metode otkrivanja pogrešaka, metode ispravljanja pogrešaka)
 • 11. Inventura (pojam, svrha, predmet, vrste, provedba inventure)
 • 12. Računovodstvene politike (pojam, područja računovodstvenih politika, promjena i objavljivanje politika, računovodstvena načela, računovodstveni standardi, zakonski propisi)
 • 13. Računovodstvenog praćenja (dugotrajne i kratkotrajne imovine, obveza i kapitala)
 • 14. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja, zaključivanje troškova i raspored troškova, računovodstveno praćenje rashoda i prihoda,računovodstveno praćenje utvrđivanja rezultata poslovanja i raspodjele dobiti.

Osnovna literatura

 • K. Žager - V. Vašiček – B. Tušek - L. Žager (redaktor L. Žager): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, HZRFD, Zagreb, 2008.
 • Grupa autora (redaktori, Gulin, D., Žager, L.) Računovodstvo, HZRIF, Zagreb, 2010

Dopunska literatura

 • Grupa autora (redaktor, Perčević, H.) Računovodstvo – priručnik za vježbe, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRIF, 2010.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Sever Mališ Sanja Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
Šestanj Perić Tanja Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh