FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Statistika npp:128649

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj je ovog predmeta osposobiti studente za uporabu temeljnih metoda deskriptivne statistike i odabranih metoda inferencijalne statistike u području ekonomije i poslovne ekonomije. Naglasak je na primjenama te uporabi programske potpore.

Nastava

Predavanje
45sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati podatke korištenjem izabranih metoda inferencijalne statistike (procjena parametra distribucije, postavljanje i testiranje hipoteza)
 • Analizirati podatke korištenjem regresijskog modela, testirati model i parametre u njemu te koristiti ga u prediktivne svrhe
 • Analizirati podatke vezane uz poslovne procese korištenjem metoda deskriptivne statistike
 • Analizirati vremenske nizove vezane uz poslovne procese korištenjem indeksa i modela trenda
 • Koristiti Excel u svrhu modeliranja poslovnih procesa
 • Samostalno organizirati podatke vezane za poslovne procese

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Definicije i podjele statistike. Programska potpora. Statistički podaci, mjerne skale. Izvori podataka.
 • Statistički nizovi kvalitativnih i kvantitativnih podataka i njihovo prikazivanje (tabelarno, grafički). Grupiranje podataka.
 • Srednje vrijednosti statističkog niza. Mod, medijan. (Kvantili).
 • Aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina. Momenti numeričkih nizova.
 • Mjere disperzije. Raspon varijacije, interkvartil i koeficijent kvartilne devijacije. Interpercentilni raspon. SL dijagram, B-P dijagram.
 • Varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije. Standardizirana varijabla. Pravilo Čebiševa.
 • Mjere asimetrije (Pearsonov koeficijent, Bowleyev koeficijent, α3) i mjera zaobljenosti α4.
 • Definicija vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Diskretna slučajna varijabla. Binomna i Poissonova distribucija vjerojatnosti.
 • Neprekidna slučajna varijabla. Funkcija razdiobe. Očekivanje i varijanca slučajne varijable. Normalna distribucija, χ2- distribucija, F-distribucija, Studentova t-distribucija.
 • Osnovni pojmovi inferencijalne statistike. Uzorak. Jednostavni slučajni uzorak. Procjenitelj odabranog parametra populacije. Sampling distribucija. Procjena aritmetičke sredine i totala osnovnog skupa.
 • Procjena proporcije osnovnog skupa. Procjena razlike aritmetičkih sredina osnovnih skupova. Procjena razlike proporcija osnovnih skupova.
 • Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteze o aritmetičkoj sredini i proporciji osnovnog skupa. Testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina i proporcija osnovnog skupa.
 • Model jednostavne linearne regresije i njegova analiza. Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije. Koeficijent linearne korelacije.
 • Model višestruke regresije. Temeljne statističko-analitičke veličine i njihovo tumačenje. ANOVA. Testiranje hipoteza u modelu višestruke regresije.
 • Vremenski nizovi i njihovo prikazivanje. Pokazatelji dinamike. Individualni indeksi.
 • Analiza trenda metodama regresijske analize. Linearni i eksponencijalni trend. Reprezentativnost trenda, prognoziranje.

Osnovna literatura

 • Šošić I. (2006). Primijenjena statistika, 2. izdanje, Školska knjiga, Zagreb
 • Kero, K., Dobša, J., Bojanić-Glavica, B. (2008). Statistika (deskriptivna i inferencijalna) i vjerojatnost, Tiskara Varteks, Varaždin

Dopunska literatura

 • Newbold P. et al.(2009). Statistics for Business and Economics. Upper Sadle River: Prentice Hall;
 • Dumičić, K., Bahovec, V. (urd.) (2011), Poslovna statistika, Element, Zagreb
 • Čižmešija, M., Sorić, P. (2011), Statističke metode za poslovno upravljanje, priručnik, Element, Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Buhin Pandur Maja Seminar 15 2 1
Dobša Jasminka Predavanje 7 3 1
Šimić Diana Predavanje 8 3 1
Žignić Lucija Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Statistika - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Domaće zadaće6
Aktivnost4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 90 +
Kolokvij 2 + 0.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Dozvoljena su 3 izostanka (uvjet za potpis)
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi Dozvoljena su 2 izostanka (uvjet za potpis).
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima rok za predaju domaće zadaće može se studentu produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 Aktivnost na seminarskoj nastavi, rješavanje kvizova.


U graničnim slučajevima moguće je usmeno odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Domaće zadaće6
Aktivnost4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima rok za predaju domaće zadaće može se studentu produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 2 Rješavanje kvizova, aktivnost na seminarskoj nastavi.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima može se rok za predaju domaćih zadaća produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 2 Rješavanje kvizova.


U graničnim slučajevima moguće je usmeno odgovarati za višu ocjenu.

Studenti mogu polagati ispit i u okviru redovitih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Student izlazi na usmeni dio ispita u slučaju da je položio pismeni dio.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh