FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 2 npp:128655

Engleski naziv

Business English 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmovljem iz područja poslovnoga engleskog jezika te sustavno usvajanje i primjena složenijih gramatičkih i sintaktičkih struktura na razini rečenice i diskursa, kao i osposobljavanje za kritičko razmišljanje (analiza/sinteza jezičnog sadržaja,organizacija informacija, jasnoća izraza, zaključivanje, iznošenje mišljenja). Studenti će ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za uspješno praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na engleskom jeziku, bilo kroz diskusiju ili izlaganje. Studenti stječu i razvijaju navike samostalnog proširivanja leksika te služenja stručnom literaturom i drugim izvorima znanja na engleskom jeziku uz korištenje informacijske tehnologije.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Interpretirati tipične vrste retorički obojenih tekstova (npr. tekstove koji se koriste u marketinške svrhe)
 • Jasno iznositi činjenice i sudjelovati u raspravama vezanim uz struku, obrazložiti prednosti i nedostatke te vlastita stajališta
 • Kritički odabrati izvore u tiskanom ili elektroničkom obliku te prenijeti informacije u obliku sastavka ili izvještaja na određenu temu u zadanom formatu, kroz samostalno ili timski izrađene zadatke
 • Logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađenog zadatka (prezentacije)
 • Prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnog dopisa ili prenošenju stilski raznorodnih izričaja u neutralni izričaj
 • Razlikovati gramatičke strukture engleskog jezika na razini sintagme (kolokacija) i rečenice te prepoznati elemente kohezije teksta razumjeti slušane tekstove o poznatoj stručnoj temi
 • Razumjeti i povezati pojmovlje iz područja poslovnog engleskog jezika, prepoznati mehanizme tvorbe stručnog nazivlja te primijeniti stručni leksik u kontekstu
 • Razumjeti stručne tekstove na globalnoj razini ili radi brzog pronalaženja konkretnih činjenica, potvrde pretpostavki, izvođenja zaključaka ili vođenja bilježaka
 • Usporediti specijalizirane članke na srodnu temu te iznijeti osnovne ideje iznesene u članku u parafraziranom obliku

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Outsourcing. Jezične strukture koje se koriste za izricanje prednosti i nedostataka.
 • Informacijski sustavi u poduzeću
  Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim,srednjim i velikim poduzećima.
 • Marketing i elementi marketinga
  Definicije pojmova. Proizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija. Istraživanje tržišta. Tržišni trendovi. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Web 2.0 i marketing.
 • Osnove komunikacije u promociji i marketingu
  Proces upravljanja promocijom, promotivni miks, oglašavanje, vrste oglašavanja. Analiza primjera promidžbenih poruka. Prodajna komunikacija. Jezične strukture koje se koriste u usmenoj argumentaciji.
 • Priprema prodajne komunikacije
  Faze prodajne komunikacije. Informiranje i prezentiranje proizvoda. Specifičnosti prodajne komunikacije s retoričkog stajališta.
 • Elektronička komunikacija u organizaciji
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju. Primjeri komunikacijskih web alata koji se koriste u poslovanju malih i srednjih poduzeća.
 • Interkulturalna komunikacija
  Činitelji prikladnosti poslovne komunikacije u multikulturalnom kontekstu. Kulturološke dimenzije u poslovnom kontekstu. Usporedna analiza odabranih primjera. Pisanje sažetka, kritička analiza sažetka. Mehanizmi koji se koriste u parafraziranju.
 • Priprema i držanje prezentacije
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tumačenje grafički prikazanih informacija.
 • Pregovaranje, poslovni pregovori
  Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora. Čimbenici uspješnosti pregovaranja u međunarodnom poslovnom kontekstu.
 • Održavanje predavanja / izlaganja
  Vođenje rasprave nakon predavanja / izlaganja. Analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.Tipični frazeološki izrazi.
 • Organizacija i tijek stručnih skupova na engleskom jeziku
  Osnovni nazivi i pojmovi. Organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu.
 • Procesi podučavanja i učenja na daljinu
  Tehnologije: multimedija, Web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije. Telekonferencija i videokonferencija kod učenja na daljinu. Prednosti i nedostaci.
 • Osobitosti pisanih stručnih tekstova
  Sadržajna analiza stručnog teksta. Gramatičko-semantička analiza teksta. Semantička i stilska analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Strategije dekodiranja teksta.
 • Osobitosti slušanih stručnih tekstova
  Sadržajna analiza stručnog teksta. Gramatičko-semantička analiza teksta. Semantička i stilska analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Strategije slušanja. Vođenje bilježaka.
 • Stručno pojmovlje
  Analiza, prikupljanje i povezivanje stručnog nazivlja. Upotreba poslovnih kratica i akronima.

Osnovna literatura

 • Powell, M.: In Company Upper Intermediate Student Book, 2nd Revised edition. Macmillan, 2010.

Dopunska literatura

 • Skripta – materijali s predavanja (u cijelosti dostupni u sustavu za e-učenje)
 • Emmerson, P.: Business Grammar Builder. Macmillan, 2004.
 • Emmerson, P.: Business English Handbook Advanced. Macmillan, 2007.
 • Bowen, T.: Build your business grammar. Thomson & Heinle, 2000.
 • Heller, R., Hindle, T.: Essential Manager's Manual. Dorling Kindersley, 1998.
 • Oxford Business English Dictionary for Learners of English. Oxford University Press, 2005.
 • Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Školska knjiga, 2005.

Preduvjeti

 • Poslovni engleski jezik 1
  Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 3
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Poslovni engleski jezik 2 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1.zadaća (prezentacija)10
2.zadaća 10
1. kolokvij35
2. kolokvij35
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 45 +
2. kolokvij + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dopuštena su 3 izostanka. 3 Nije predviđena nadoknada.
Prisustvovanje na vježbama 0 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dopuštena su 3 izostanka. 3 Nije predviđena nadoknada.

Domaće zadaće / prezentacije 20 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova.

Obavezna izrada svih zadaća Nije predviđena nadoknada.
1. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.
2. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.
Aktivnost na nastavi 10 Od studenata se očekuje da redovno polaze nastavu i aktivno sudjeluju na nastavi.


Napomene:

1. Za potpis iz kolegija studenti trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 1) redoviti dolasci na nastavu i 2) predaja obje domaće zadaće.

2. Za ostvarivanje upisa ocjene iz kolegija na temelju kontinuiranog praćenja studenti trebaju ispuniti oba uvjeta za potpis: 1) redoviti dolasci na nastavu i 2) obje domaće zadaće te 3) na oba kolokvija postići 50%  ili više od 50% bodova.

3. Upute za zadaće, teme i rokovi za predaju objavljuju se usmeno na nastavi te u sustavu za e-učenje Moodle.

4. Studenti koji na temelju kontinuiranog praćenja ne ostvare ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, nakon što  ispune uvjete za potpis navedene u ovom modelu praćenja.

6. Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima praćenja rada (dolasci/zadaće/kolokviji), od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili samo usmenom dijelu ispita.

7. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka.

8. Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na redovnom ispitnom roku pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Poslovni engleski jezik 2 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Napomene:

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle.

 

Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije:

 

1)      polaganje ispita na temelju kontinuiranog praćenja, prema istim pravilima i elementima kontinuiranog praćenja (prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji) koji vrijede za redovne studente;

 

2)      pristupanje cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz prethodno izrađen i prihvaćen zadatak opisan u nastavku ovog modela praćenja.

 

 

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISANI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz obavezu predaje pisane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) sažetke pisanog i slušanog teksta  na stranom jeziku.

U vezi izrade zadaće izvanredni studenti se trebaju obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

Pisani zadatak studenti trebaju donijeti sa sobom na pisani ispit u ispisanom obliku, a prezentaciju održati u terminu prema terminu koji se dogovara s nastavnikom na pisanom ispitu.

Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu.

Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća: Prezentacija10
Zadaća: Pisani sažetak10
Pisani ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij +
2. kolokvij +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaća: Prezentacija 10 Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema iz programa kolegija unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi najviše 15 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).
Zadaća: Pisani sažetak 10 Sažetci pisanog i slušanog teksta na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku te 1 kraći online multimedijski materijal (npr. video) koji su tematski usko vezani uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pisanom obliku trebaju individualno izraditi sažetak svakog od zadanih materijala. Studenti sažetke izrađuju na stranom jeziku. Složenost zadanog materijala u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja sažetaka su: jasno, precizno i jezično točno izražavanje osnovnih ideja iz izvornog teksta; korištenje neutralnog stila; preoblikovanje izvornih izričaja; duljina sažetka, identificiranje ključnih pojmova.
Ispit 80 Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja.

Na pisanom ispitu moguće je koristiti tiskani rječnik.

Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh