FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke financije npp:128657

Engleski naziv

Entrepreneurial Finance

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje osnovnih znanja s područja poslovnih financija. Stjecanje znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću. Stjecanje temeljnih znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja. Razumijevanja temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti osnovna znanja s područja poslovnih financija
 • Primijeniti temeljna znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja
 • Primijeniti znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću
 • Razumjeti ekonomske vrijednosti i osnove financijskog rezoniranja
 • Razumjeti temeljne zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi
 • Razumjeti tokove sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • PREGLED POSLOVNIH FINANCIJA.
  Pojam, i predmet. Javno dioničko društvo kao objekt poslovnih financija. Razvoj financija. Cilj poslovanja poduzeća. Problem agenata.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, NOVČANI TOKOVI I POREZI
  Financijsko izvještavanje. Osnovni izvještaji. Analiza izvještaja i financijski pokazatelji. Novčani tok. Profit vs novčani tok. Oporezivanje dobiti i prihoda od kapitala.
 • FINANCIJSKA OKOLINA
  Financijska tržišta. Sudionici financijskih tržišta. Financijske institucije. Tržište kapitala. Cijena novca. Cjenovna struktura kamatnih stopa. Vremenska struktura kamatnih stopa.
 • RIZIK I PRINOS
  Prinos na investicije. Rizik i neizvjesnost. Ukupni rizik. Međuovisnost rizika i prinosa. Diversifikacija. Rizik portfolia. Efikasan portfolio. Specifičan i sistematski rizik. Mjerenje sistematskog rizika. Struktura zahtijevanog prinosa.
 • EKONOMSKA VRIJEDNOST
  Vremenska vrijednost novca. Buduća i sadašnja vrijednost. Jednaki periodični iznosi. Utjecaj različitih kamatnih stopa. Koncepti vrijednosti. Ekonomska vrijednost.
 • VREDNOVANJE OBVEZNICA
  Obveznica je IOU. Nazivne i tržišne karakteristike obveznica. Vrijednost kuponske obveznice. Vrijednost ostalih obveznica. Prinosi obveznica. Međuovisnost prinosa i cijena obveznica.
 • VREDNOVANJE DIONICA
  Temeljna prava dioničara. Vrste i tržište dionica. Pristupi vrednovanja dionica. Vrijednost za razdoblje držanja. Modeli sadašnje vrijednosti dividendi. Modeli tržišne kapitalizacije. Prinosi na dionice.
 • TROŠAK KAPITALA
  Određenje pojma. Dileme utvrđivanja. Trošak duga. Trošak povlaštenog kapitala. Trošak obične glavnice. Trošak kapitala nakon poreza. Trošak novoemitira-nog kapitala. Trošak zadržanih zarada. Amortizacija. Trošak kapitala kao standard prinosa. Marginalni i inkrementalni trošak kapitala.
 • OSNOVE BUDŽETIRANJA KAPITALA
  Investicijski projekt. Postupak budžetiranja kapitala. Financijska efikasnost investicijskih projekata. Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja.
 • PROGNOZA NOVČANIH TOKOVA
  Relevantni novčani tok projekta. Nataloženi i oportunitetni troškovi te eksternalije. Inkrementalni novčani tok nakon poreza. Prognoza novčanih tokova. Prognoza inflacije. Utjecaj rizika i neizvjesnosti.
 • UPRAVLJANJE TEKUĆOM IMOVINOM
  Ciklus novčanog toka. Permanentna tekuća imovina. Neto obrtni kapital. Upravljanje novcem i utrživim vrijednosnim papirima.
 • KRATKOROČNO FINANCIRANJE
  Trgovački krediti. Drugi oblici spontanog financiranja. Bankarski krediti. Komercijalni zapisi. Factoring.
 • DUGOROČNO FINANCIRANJE
  Emisija vrijednosnih papira. Uloga investicijskog bankarstva. Troškovi emisije. Investicijski krediti. Lizing. Emisija obveznica. Emisija dionica.
 • STRUKTURA KAPITALA
  Financijska poluga. Poslovni i financijski rizik. Tradicionalni pristup strukturi kapitala. MM revolucija. Optimalna struktura kapitala. Teorija kompromisa. Asimetričnost informacija i teorija signaliziranja. Teorija hijerarhije financijskih izbora
 • POLITIKA DIVIDENDI
  Oblici dividendi. Izvori dividendi. Teorija irelevantnosti dividendi. Teorija ptice u ruci. Teorija porezne diferencijacije. Rezidualni pristup dividendama. Informacijski učinak i očekivanja. Standardne politike. Ograničenja provođenja. Bonusne emisije, otkup vlastitih dionica i reinvestiranje dividendi.

Osnovna literatura

 • S. Orsag, Vrijednosni papiri, Investicije i Instrumenti financiranja, Revicon, Sarajevo, 2011.
 • Silvije Orsag, Lidija Dedi, Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb, 2011. (drugo prošireno izdanje)

Dopunska literatura

 • S. A. Ross, R. W. Westerfield, B. D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, peto izdanje, Irwin, McGraw-Hill, 2008.
 • R. A. Brealey i S. C. Myers, Principles of Corporate Finance, šesto izdanje, McGraw-Hill, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 8 2 1
Korent Dina Seminar 7 2 1
Sabol Andrija Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poduzetničke financije - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ100
ZBROJ100


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ10


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 60 +
2. kolokvij + 60 +
3. kolokvij + 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 100 50 MODEL A

Pismeni ispit/kolokvij provodi se tri puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te
materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-ucenje Moodle.
Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 50 bodova kao preduvjet izlaska na
drugi kolokvij (isto vrijedi i za treći kolokvij). Ukupno zbroj sva tri kolokvija mora dati minimalno 60% ukupnog broja bodova iz tri kolokvija (uz dodatne uvjete ostvarivanja 50% riješene teorije i 50% riješenih zadataka) kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.

MODEL B

Izlazak na ispit u vrijeme ispitnih rokova. Ispit je položen ako vrijedi:
50% točno riješene teorije;
50% točno riješenih zadataka;
60% ukupno.
Nadoknada je moguća uz uvjet da u ukupnom zbroju tri kolokvija vrijedi:
50% točno riješene teorije;
50% točno riješenih zadataka;
60% ukupno.


Opis elemenata praćenja - Akti

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 Tijekom semestra moguće je skupiti maksimalno 10 bodova, koji se pripisuju ukupnoj (isključivo već pozitivnoj) ocjeni iz kolegija, a vrijede do kraja ljetnog ispitnog roka.


Poduzetničke financije - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ100
ZBROJ100


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ10


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 60 +
2. kolokvij + 60 +
3. kolokvij + 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 100 50 MODEL A

Pismeni ispit/kolokvij provodi se tri puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te
materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-ucenje Moodle.
Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 50 bodova kao preduvjet izlaska na
drugi kolokvij (isto vrijedi i za treći kolokvij). Ukupno zbroj sva tri kolokvija mora dati minimalno 60% ukupnog broja bodova iz tri kolokvija (uz dodatne uvjete ostvarivanja 50% riješene teorije i 50% riješenih zadataka) kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.

MODEL B

Izlazak na ispit u vrijeme ispitnih rokova. Ispit je položen ako vrijedi:
50% točno riješene teorije;
50% točno riješenih zadataka;
60% ukupno.
Nadoknada je moguća uz uvjet da u ukupnom zbroju tri kolokvija vrijedi:
50% točno riješene teorije;
50% točno riješenih zadataka;
60% ukupno.


Opis elemenata praćenja - Akti

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnost na nastavi 10 Tijekom semestra moguće je skupiti maksimalno 10 bodova, koji se pripisuju ukupnoj (isključivo već pozitivnoj) ocjeni iz kolegija, a vrijede do kraja ljetnog ispitnog roka.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh