FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financijske institucije i tržišta npp:128659

Engleski naziv

Financial Institutions and Markets

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Svrha predmeta je upoznati studente s teorijom, fundamentalnim znanjima i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka. Zatim, studenti će usvojiti specifična znanja o bankama, bankovnim i posebno kreditnim poslovima, procedurama i tehnikama te steći znanja o nebankovnim financijskim institucijama i uslugama koje pružaju. Studenti će i ovladati vještinama potrebitim za razumijevanje izabranih bankovnih poslova i transakcija na financijskim tržištima. Osim navedenog, svrha i cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim značajkama i funkcijama tržišta kapitala. Tržište kapitala nudi nedostatno iskorištene resurse za proširenje gospodarske djelatnosti u tranzicijskim zemljama. Poznavanje mehanizama primarne emisije dionica te institucionalnog investiranja omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati povezanost hrvatskog tržišta kapitala, regionalnih tržišta kapitala i razvijenih europskih financijskih tržišta
 • Identificirati ključne financijske instrumente tržišta novca i tržišta kapitala
 • Poznavati poslovanje financijskih institucija i tržišta
 • Razumjeti i vrednovati razvijene financijske sustave i posebno hrvatski financijski sustav
 • Razumjeti ulogu institucionalnih oblika investitora na tržištu kapitala – investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
 • Financijski sustav
  Izravno financiranje i financijsko posredovanje. Ponuda i potražnja na financijskom tržištu. Financijska imovina i instrumenti. Regulacija financijskog sektora. Regulatorna tijela i nadzorne institucije.
 • Pojam i struktura financijskih institucija
  Središnje bankarstvo - karakteristike i funkcije
 • Depozitne i nedepozitne, monetarne i nemonetarne institucije, banke i nebankovne financijske institucije
  %22Kreditne%22 i %22financijske%22 institucije
 • Mirovinski fondovi i osiguravateljne institucije. Investicijski fondovi
  Korporacijske banke. Investicijsko bankarstvo. Specijalne državne financijske institucije i financiranje javnih interesa
 • Financijska tržišta – objašnjenje, struktura i ekonomske funkcije
  Primarno i sekundarno tržište. Novčano tržište i tržište kapitala. Posebnosti hipotekarnog tržišta. Tržište državnih vrijednosnica. Devizno tržište. Burza vrijednosnica. OTC tržišta.
 • Tržište kapitala
  Pojam i funkcija tržišta kapitala. Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Burza vrijednosnica. OTC tržišta. Primarna i sekundarna tržišta, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta.
 • Suvremene promjene u financijama i bankarstvu
  Uzroci i posljedice promjena. Informatička tehnologija, globalizacija i konglomerizacija financija, integracija financijskih tržišta, sekuritizacija aktive, osiguranje depozita, država na financijskom tržištu.
 • Hrvatski financijski sustav
  Razvoj, karakteristike, struktura financijskog sektora. Bankovne i nebankovne institucije. Tržište vrijednosnica. Usporedba sa razvijenim sustavima.
 • Bankovni poslovi
  Poslovi mobilizacije sredstava i depozitno poslovanje. Kreditni poslovi. Diskontni i rediskontni, lombardni i relombardni kredit.
 • Kontokorentni kredit
  Akceptni i avalni krediti. Potrošački kredit. Hipotekarni kredit.
 • Financijske izvedenice
  Terminska financijska tržišta. Opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija.
 • Analiza vrijednosnih papira
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Procjena političkog rizika. Dubinsko snimanje poduzeća. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Modeli tržišne kapitalizacije. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. Portfolio rizik i CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice. Neovisne agencije za određivanje rejtinga.
 • Međunarodni platni promet
  Kategorije i instrumenti međunarodnih plaćanja. Bankovna doznaka. Kreditna pisma. Dokumentarna naplata. Kreditne kartice. Međunarodni dokumentarni akreditiv. Garancije. Poslovanje čekom, mjenicom i zadužnicom.
 • Analiza hrvatskog financijskog tržišta

Osnovna literatura

 • Klačmer Čalopa, M., Cingula, M.: Financijske institucije i tržišta kapitala, TIVA, Varaždin 2009.
 • Leko, V., Financijske institucije i tržišta, skripta, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2012.

Dopunska literatura

 • Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financijska tržišta + institucije, MATE, Zagreb, 2005.
 • Saunders, A., Cornett, M.M., Financijska tržišta i institucije, Masmedia, Zagreb, 2006.
 • Kidwell, D.S. i dr., Financial institutions, markets and money, Willey, N.Y., 2003.
 • Miller, R.L., Vanhoose, D.D., Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 3
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Financijske institucije i tržišta - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnica: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 60 sati (2+2)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 60
Seminarski rad 6
Dolasci na seminare i predavanja 10
Vođenje portfelja 3
Kritički osvrt na strukturu i aktivnosti banke15
Aktivnost na nastavi 3
Tjedna analiza tržišta3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)



Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 60 30 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 15 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.

Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 15 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.

Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 30 bodova (15 bodova iz prvog i 15 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
SEMINARSKI RAD 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
Kritički osvrt na strukturu i aktivnosti poslovne banke 15 Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala i financijskih izvještaja moraju dati kritički osvrt na poslovanje odabrane poslovne banke, aktivnosti nadzornog odbora i uprave i ostale elemente koji su obrađeni predavanjem. Kritički osvrt mora imati 15-20 stranica teksta. Prezentacija kritičkog osvrta mora biti u trajanju od 25-30 minuta.
Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
VOĐENJE PORTFELJA 3 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
Tjedna analiza tržišta 3 Student treba prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Aktivnost na nastavi 3 Aktivnost na nastavi


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Financijske institucije i tržišta - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Asistent: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.  

Satnica: 60 sati (2+2)


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 60
Seminarski rad 6
Dolasci na seminare i predavanja 10
Vođenje portfelja 3
Kritički osvrt na strukturu i aktivnosti banke15
Aktivnost na nastavi 3
Tjedna analiza tržišta3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit/kolokviji 60 30 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 15 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% ukupnog broja bodova, odnosno 15 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti 30 bodova (15 bodova iz prvog i 15 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Dolasci na predavanje i seminare 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
Kritički osvrt na strukturu i aktivnosti poslovne banke 15 Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala i financijskih izvještaja moraju dati kritički osvrt na poslovanje odabrane poslovne banke, aktivnosti nadzornog odbora i uprave i ostale elemente koji su obrađeni predavanjem. Kritički osvrt mora imati 15-20 stranica teksta. Prezentacija kritičkog osvrta mora biti u trajanju od 25-30 minuta.
Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Vođenje portfelja 3 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
Tjedna analiza tržišta 3 Student treba prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Aktivnost na nastavi 3 Aktivnost na nastavi


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Projektni zadatak 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:
PROJEKTNI ZADATAK – Student samostalno priprema projekt na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća. Za izradu projektnog zadatka potrebno je analizirati poslovanje odabrane poslovne banke.
Projektni zadatak mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh