FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Porezni sustavi npp:128660

Engleski naziv

Tax Systems

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje s problematikom suvremenih sustava oporezivanja. Izučavanje i analiza obilježja poreznog sustava RH. Stjecanje specifičnih znanja o instrumentima i metodama za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja te praćenje dosadašnjih postignuća na području porezne harmonizacije unutar EU. Stjecanje znanja o vrstama međunarodnog izbjegavanja porezne obveze te razumijevanje aktualnih problema i trendova u međunarodnom oporezivanju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti funkcije i mehanizme porezne politike u kontekstu globalizacije s posebnim osvrtom na Hrvatsku i EU
 • Razumjeti mjesto i ulogu poreza u suvremenim poreznim sustavima

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Razumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanjeRazumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanje

Sadržaj predavanja

 • Karakteristike poreznog sustava RH
 • Porez na dohodak, doprinosi
 • Porez na dobit
  Porez na dobit
 • PDV i trošarine
  PDV i trošarine
 • Imovinski porezi i fiskalna decentralizacija
  Imovinski porezi i fiskalna decentralizacija
 • Usklađivanje oporezivanja u EU
  Usklađivanje oporezivanja u EU
 • Međunarodno dvostruko oporezivanje
  Međunarodno dvostruko oporezivanje
 • Porezna konkurencija u međunarodnim uvjetima i EU
  Porezna konkurencija u međunarodnim uvjetima i EU
 • Ekološki porezi i noviji trendovi u međunarodnom oporezivanju

Osnovna literatura

 • Šimurina N.,Šimović, H. (2012.), Javni prihodi, u: N. Šimurina i H. Šimović (ur.), Javne financije u Hrvatskoj. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dopunska literatura

 • Jelčić, B., (2001.), Javne financije ,RRIF, Zagreb
 • Jurković, P., (2002.), Javne financije, Zagreb: Masmedia
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Primorac Marko Seminar 15 2 3
Šimović Hrvoje Predavanje 8 2 1
Šimurina Nika Predavanje 8 2 1
redovni rok
Datum: 03.07.2020.
Opis: u 9:00, online
Prijava do: 30.06.2020. 23:59
Odjava do: 02.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Porezni sustavi - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)60
Seminarski rad30
Aktivnosti na nastavi 10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 35 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji (2) 60 14 Pisani ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pisanog ispita je 7. Na drugom kolokviju ponavlja se 10% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim u sustavu e-učenje Moodle. Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 7 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij. Na drugom kolokviju je također potrebno ostvariti minimalno 7 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja. Ukupno je iz oba kolokvija potrebo ostvariti minimalno 14 bodova (7 iz prvog kolokvija i 7 i z drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja. Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 30 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz predaju kratkog pisanog sažetka prezentacije, poštujući upute iz Pravilnika o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnosti na nastavi 10 1 Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima kao i kroz sudjelovanje u diskusijama povezanim uz navedene teme. Nema mogućnosti nadoknade.


Porezni sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)60
Seminarski rad30
Aktivnosti na nastavi 10
ZBROJ100


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 35 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji (2) 60 14 Pisani ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvaren putem pisanog ispita je 7. na drugom kolokviju ponavlja se 10% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim u sustavu e-učenja Moodle. Na prvom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 7 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja. ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 14 bodova (7 iz prvog kolokvija i 7 iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja. Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 30 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz predaju kratkog pisanog sažetka prezentacije, poštujući upute iz Pravilnika o izradi seminarskog rada. prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnosti na nastavi 10 1 Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima, kao i kroz sudjelovanje u diskusijama povezanim uz navedene teme. Nema mogućnosti nadoknade.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh