FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Transport i špedicija npp:128664

Engleski naziv

Transport and Freight

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija jest omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o transportu, otpremništvu i osiguranju. Studentima će se omogućiti razumijevanje potrebe upravljanja i planiranja prijevoza robe na principima integracije i koordinacije te stjecanje analitičkih i menadžerskih vještina neophodnih za primjenu stečenih znanja u poslovnom okruženju. Također će se nastojati prenijeti znanja potrebna za samostalan rad na svim aktivnostima transportnog poslovanja i otpremništva a što uključuje sklapanje ugovora o prijevozu i njegovo izvršenje, poslove izvoza, uvoza i tranzita, izbora osiguranja robe u međunarodnom transportu te izbora najpovoljnijeg transportnog puta i sredstva.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati i nabrojati oblike osiguranja od transportnih rizika.
 • Definirati koncept integralnog transporta.
 • Definirati te nabrojati temeljne značajke pojedinih transportnih grana.
 • Identificirati temeljne čimbenike odabira prijevoznog sredstva.
 • Organizirati odabir optimalnog prijevoznog sredstva,optimalnog prijevoznog puta uz najniže troškove.
 • Prepoznati bitne transportne troškove te predložiti moguće rješenje i optimizaciju istih.
 • Primijeniti određene zakonitosti teorije transporta u rješavanju stvarnih ekonomsko-transportnih problema.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme

Sadržaj predavanja

 • Uloga prometa u društveno-ekonomskom razvoju
  Odnos pojmova promet i prijevoz. Međuzavisnost prometa i ostalih grana gospodarstva.
 • Prometni položaj RH i paneuropski prometni koridori
  Strategija razvoja prometa RH. Utjecaj pojedinih prometnih grana na platnu bilancu. Međuzavisnost prometa i vanjske trgovine.
 • Uključivanje Hrvatske u tokove europskih prometnih pravaca
  Značaj i utjecaj transportnog troška u međunarodnoj robnoj razmjeni. Transportne tehnologije.
 • INCOTERMS 2010
  Uloga međunarodnih trgovinskih pravila u poslovima izvoza, uvoza i tranzita, izbor osiguranja robe u međunarodnom transportu.
 • Razvoj i značenje pojedinih prometnih grana
  Konvencije, pravna regulativa pomorskog, željezničkog, cestovnog, riječnog i zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj.
 • Ugovori o prijevozu, prijevozni dokumenti
  Izvršenje i odgovornost prijevoznika, vrste tarifa i vrste vozarina za svaku pojedinu prometnu granu posebno.
 • Utjecaj i značaj pomorskog transporta u svijetu i Hrvatskoj
  Utjecaj i značaj pomorskog transporta u svijetu i Hrvatskoj.
 • Značaj i uloga cestovnog transporta u Europi i Hrvatskoj
  Značaj i uloga cestovnog transporta u Europi i Hrvatskoj.
 • Značaj i uloga vrsta transporta u Europi i Hrvatskoj
  Značaj i uloga željezničkog transporta u Europi i Hrvatskoj. Značaj i uloga zračnog transporta u svijetu, Europi i Hrvatskoj. Značaj riječnog transporta u Europi i Hrvatskoj.
 • Značaj multimodalnog prometa u svijetu, Europskoj uniji i Hrvatskoj
  Inovacije u multimodalnom transportu u svijetu i Europskoj uniji. Liberalizacija u pojedinim granama prometa u Europskoj uniji i Hrvatskoj.
 • Razvoj i značenje špedicije
  Uloga i značaj međunarodnog špeditera u međunarodnoj trgovini. Međunarodna i domaća pravna regulativa u špediciji.
 • Podjela špeditera
  Osnovni i specijalni poslovi špeditera. Ugovor o špediciji. Međunarodni špediter u multimodalnom transportu.
 • Transportno osiguranje
  Značaj osiguranja robe u međunarodnoj kupoprodaji. Značaj i važnost suosiguranja i reosiguranja u domaćim i međunarodnim ekonomskim odnosima. Police za osiguranje međunarodnog i domaćeg karga.
 • Strategija osiguravajućih društava
  Liberalizacija i privatizacija osiguravajućih društava. Politika osiguranja i reosiguranja robe, imovine, usluga i osoba sa stajališta gospodarskih subjekata. Poslovna politika osiguravajućih društava.
 • Liberalizacija u pojedinim granama prometa u Europskoj uniji
  Liberalizacija u pojedinim granama prometa u Europskoj uniji.

Osnovna literatura

 • J. Bendeković, Z. Aržek: Transport i osiguranje, Mikrorad, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • R. Zelenika, Multimodalni prometni sustavi, Ekonomski fakultet Rijeka, 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 1 2
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Transport i špedicija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Esej5
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave.
Prezentacije na seminarima 5 0 Prezentiranje odabrane teme eseja. Dan nakon prezentiranja.
Seminarski rad (esej) 5 0 Student odabire temu eseja te isti predaje u sustav Moodle. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 45 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa. 5 bodova
2. kolokvij 45 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa. 5 bodova


Transport i špedicija - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

ESEJ NA ZADANU ILI IZABRANU TEMU Student u eseju razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju.

Esej uključuje jasno određenje teme kojom se autor bavi u eseju. Navedeno uključuje i jasno oblikovane argumente unutar teme, zatim kritički osvrt autora prema argumentima ostalih izvora o navedenoj temi, opisivanje mogućih rješenja zadanog problema uz korištenje primjera iz prakse. (Ukoliko je odabranu temu moguće obraditi na takav način). U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te sposobnost korištenja istog u zastupanju iznijetih stavova. Također, student u izradi eseja treba demonstrirati sposobnost pretraživanja relevantnih izvora literature o odabranoj temi te pokazati sposobnost pisanja jasnim akademskim stilom. Esej mora biti usklađen s pravilnikom o izradi završnih radova FOI a predaje se najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka u sustavu Moodle, uz obavijest predmetnom nastavniku putem elektroničke pošte.

Ocjenjivanje eseja ovisiti će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture eseja, poznavanju i korištenju pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene eseja jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh