FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Transport i špedicija npp:128664

Engleski naziv

Transport and Freight

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 1 3
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Transport i špedicija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi (prezentiranje teme)10
Seminarski rad10
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Seminarski rad 10 1 Student u sustavu Moodle odabire temu seminarskog rada najkasnije 21 dan od početka izvođenja nastave. U dogovorenom terminu potrebno je izrađen seminarski rad predati na sustav za e-učenje. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 10 stranica. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
Prezentacija na seminarima 10 1 Prezentiranje odabrane teme seminarskog rada. Potrebno je izraditi PowerPoint prezentaciju s minimalno 15 slajdova. Minimalno vrijeme trajanja prezentacije je 20 minuta. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 40 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa i nadopune. 5 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 40 5 Pitanja na kolokviju su esejskog tipa i nadopune. 5 bodova iz kolokvija


ISPIT:

Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Na pisanom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Važna napomena: za dobivanje pozitivne ocjene iz pisanog dijela ispita student mora ostvariti minimalno 40 bodova od mogućih 80. Studentima koji su ostvarili pozitivan uspjeh na pisanom ispitu za konačnu ocjenu pribrajaju se i bodovi stečeni kontinuiranim praćenjem (seminarski rad i prezentacija). Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pisanog dijela ispita. Napomena: Elementi ispita detaljno su pojašnjeni u modelu praćenja Izvanrednih studenata.

Transport i špedicija - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u sustav e-učenja.

Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (vidi Redovni model praćenja).


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad i usmeno izlaganje20
Pisani ispit80
Usmeni ispit0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad i usmeno izlaganje 20 10 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) izrade pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu i (2) usmene prezentacije odabrane teme. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Izrađen seminarski rad predaju na mail predmetnom nastavniku najkasnije 21 dan prije planiranog izlaska na ispitni rok.
U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 10 stranica.
Nakon pozitivno ocijenjenog pisanog dijela seminarskog rada pristupa se usmenoj prezentaciji odabrane teme rada.
Pisani ispit 80 40 Na pisanom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju (moodle materijali – skripta 1 i skrita 2). Pisani ispit piše se 45 minuta. Važna napomena: za dobivanje pozitivne ocjene iz pisanog dijela ispita student mora ostvariti minimalno 40 bodova.
Usmeni ispit Usmeni dio ispita - pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pisanom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pisanog ispita (na više/niže), shodno znanju studenta


Napomena: Bodovi iz seminarskog rada pribrajaju se isključivo u slučajevima pozitivno riješenih pisanih ispita (ostvareno minimalno 40 bodova).

Student koji je ostvario pozitivnu ocjenu na pisanom ispitu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za usmeni, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh