FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Menadžment malog poduzeća npp:128666

Engleski naziv

Management of Small-Sized Enterprises

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Malbašić Ivan Predavanje 0 2 1
Seminar 0 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Menadžment malog poduzeća - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima0
Prisustvovanje na seminarima0
Aktivnost na predavanjima5
Aktivnost na seminarima5
Esej10
Kolokviji (2)80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


VAŽNA NAPOMENA: Za polaganje ispita preko sustava kontinuiranog praćenja potrebno je, uz redovito pohađanje nastave, ostvariti najmanje 5 bodova iz eseja te najmanje 40 bodova (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz svakog pojedinačnog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 15 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se pet puta nasumično (bez prethodne najave) obavlja provjera prisustvovanja. Dolasci na predavanja nisu obvezni. Međutim, student može izostati najviše jedanput od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše tri izostanka. Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 5 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na nastavi, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Aktivnost na seminarima 5 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na nastavi, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Esej (pisani rad i prezentacija na seminarskoj nastavi) 10 5 Student dobije temu eseja na nastavi, a može i samostalno predložiti temu eseja predmetnom nastavniku. Esej je potrebno izraditi u obliku kratkog pisanog dokumenta te isti ukratko prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu. 5 Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno obraditi temu i prezentirati rad.
Kolokviji (2) 80 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra, prema planu izvođenja kolokvija. Ukupan broj bodova ostvarenih putem oba kolokvija je 80 (na svakom kolokviju moguće je ostvariti 40 bodova). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Oba kolokvija provode se u obliku pismene provjere. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija, a mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na prvom kolokviju ostvarili najmanje 15 bodova.

Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 15 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 40 bodova, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.


Menadžment malog poduzeća - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:
 

  • Model A (obavezno prisustvovanje seminarskoj nastavi + esej + kolokviji): dolasci na seminarsku nastavu su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi eseja, te svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!
  • Model B (obavezne konzultacije + esej + kolokviji): za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 21 dan od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi esej na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a esej se sastoji od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na nastavi ili konzultacijama. Studenti će temu eseja odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije dva tjedna prije termina 1. kolokvija. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima s redovnim studentima.
  • Model C (esej + pismeni i usmeni ispit): studenti su obvezni izraditi esej na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom. Izrada eseja sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja teme na konzultacijama. Studenti će temu eseja odabrati u dogovoru s nastavnikom, a izrađen rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen esej u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 

* Izvanredni studenti koji se odluče za Model A ili Model B trebaju predati esej u sustav za e-učenje najmanje 14 dana prije termina pisanja 1. kolokvija.

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Esej10
Kolokviji (2)80
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Esej20
Kolokviji (2)80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh