FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
5. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:128672

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta jest omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina o primjeni i ulozi računovodstvenih informacija u procesu donošenja poslovnih odluka. Kroz nastavu i nastavne sadržaje omogućiti će se razumijevanje i savladavanje temeljnih aktivnosti procesa planiranja kao i savladavanje temeljnih znanja za potrebe ocjene projekata u cilju poboljšanja poslovnog rezultata poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Pratiti proces donošenja poslovnog plana u različitim vrstama djelatnosti.
 • Primijeniti metode izrade kapitalnog proračuna.
 • Pripremiti novčani proračun u upravljanju likvidnošću poduzeća.
 • Razumjeti i povezati odgovornost menadžmenta za odstupanja od ciljeva definiranih poslovnim planom.
 • Razumjeti i primijeniti računovodstvene informacije u donošenju poslovnog plana.
 • Razumjeti temeljne pojmove iz područja poslovnog planiranja.
 • Razumjeti ulogu poslovnog planiranja u ostvarenju strateških ciljeva poduzeća.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha poslovnog planiranja.
  Pojam i svrha poslovnog planiranja. Planiranje kao menadžerska aktivnost. Najvažnije planske aktivnosti.
 • Vrste planova
  Sadržaj poslovnog plana. Neke značajke poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poslovni planovi i razvoj organizacije.
 • Tehnike izrade planova
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Poslovne strategije
  Poslovna strategija. Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. Financijski pokazatelji. Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja.
 • Pojam uspješnosti ulaganja
  Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Postupak izrade proračuna. Financijsko oblikovanje proračuna.
 • Proračuni poslovnih funkcija
  Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova. Proračun izravnog rada. Proračun prodajnih i administrativnih troškova. Proračun troškova završnih zaliha. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune.
 • Planirani financijski izvještaji
  Izrada planske bilance. Izrada planskog izvještaja o dobiti. Izrada planskog izvještaja o novčanom toku. Izrada plana dugoročnih investicija.
 • Nadzor i poboljšanje rezultata poslovanja
  Pojam i svrha raščlambe. Pojam i svrha nadzora. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Važnost poslovnog plana za razvoj tvrtke. Revizija proračuna.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  Vanjski čimbenici. Unutarnji čimbenici.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Sadržaj poslovnog plana. Poslovna uspješnost. Sažetak projekta. Ocjena tržišnih mogućnosti. Planirani financijski elementi poslovanja.
 • Financijski elementi investicije
  Obračun trajnih obrtnih sredstava. Vrijednost i struktura ulaganja.
 • Izvori financiranja
  Obveze prema izvorima investiranja. Procjena prihoda. Procjena troškova.
 • Metode ocjene investicijskih projekata
  Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava.
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
  Metoda interne stope rentabilnosti. Ocjena osjetljivosti projekta.

Osnovna literatura

 • Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M.: Poslovno planiranje s primjerima za investitore, RRIF-plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Gulin, D., Perčević, H., Tušek, B., Žager, L.: Poslovno planiranje, kontrola i analiza, drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2012.
 • Gulin, D., Janković, S, Dražić Lutilsky, I., Perčević, H., Peršić, M., Vašiček, V.: Upravljačko računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2011.

Preduvjeti

 • Osnove poduzetništva
  Upoznavanje i usvajanje znanja povezanih s odrednicama tradicionalnog, korporativnog i socijalnog poduzetništva, preduvjetima razvoja i stvaranje poduzetničke klime, strategijama mogućeg ulaska u poduzetničke aktivnosti, zakonitostima sastavljanja poslovnog plana, financiranja poduzetničkih projekata, upravljanje poduzetničkim rizikom, poduzetničkim menadžmentom i izazovima poduzetništva u 21. stoljeću.
 • Računovodstvo
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 7 2 1
Seminar 15 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 8 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Poslovno planiranje i projekti - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvo na nastavi0
Kolokviji60
Projekt20
Referat10
Aktivnosti10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 +
Projekt + + + + + +
Referat + + 10 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 60 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija od kojih svaki nosi 30 bodova.
Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
30 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 30 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 10 bodova ostvareno iz teorije i 10 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova na zadacima moraju ponovo na pismeni dio ispita.
Projekt 20 10 Projekt uključuje razradu financijskih projekcija poslovnog plana u timovima. Početna razrada ideje bit će im zadana. Studenti moraju na Moodle predati pisanu verziju financijskog dijela poslovnog plana zajedno s pomoćnim datotekama za pripremu financijskih dijelova plana (excel). Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
10 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova mogu doraditi financijski dio poslovnog plana za taj ili neki od idućih rokova o čemu su obaviješteni putem Moodle sustava.

Nema mogućnosti nadoknade jer su nastavnici dostupni za konzultacije tijekom semestra za izradu projekata.
Referat 10 Grupno prezentiranje (pitch) poslovnih ideja u djelatnosti u kojoj su radili financijski dio poslovnog plana. 5 bodova Termini obrane dogovaraju se u skladu s obvezama studenata.
Aktivnosti 10 Sudjelovanje u diskusijama i rad u grupi donose najviše 10 bodova.
Nema mogućnosti nadoknade jer su nastavnici dostupni za konzultacije tijekom semestra za izradu projekata.
Prisustvovanje na nastavi 0 Na svim predavanjima i seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je biti prisutan na 50% ukupnih sati nastave.
50% Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na svega 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.


Poslovno planiranje i projekti - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata koji izlaze na ispitne rokove:

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predan financijski dio poslovnog plana. Na ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 3 esejska pitanja koja nose po 5 bodova svako i 3 zadatka koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz referat. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu pripremiti financijski dio poslovnog plana u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju predmetni nastavnici u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje djelatnost o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti stvaranju financijskih projekcija poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Vrednovanje ne ovisi o tome da li je projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima, odluka koja proizlazi temeljem financijskih projekcija smije biti i da projekt iz određenbih razloga nije prihvatljiv za investiranje. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

REFERAT:

Predstavlja obranu poslovnog plana, tj. usmeni dio ispita. Student mora samostalno ili u timu pripremiti izlaganje i u nekoliko minuta (5-7) izložiti obrađenu poslovnu ideju. Bitno je da se objasni na koji način su postavljene pretpostavke izračuna i da se interpretiraju dobiveni rezultati. Poseban naglasak mora biti na analizi rizičnosti pothvata. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban odgovoriti na postavljena pitanja. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan. No, studenti za potrebe izlaganja smiju imati ispisani plan kojeg će koristiti kao vlastite bilješke.

Nepoznavanje i nerazumijevanje predanog projekta može smanjiti bodove (ocjenu) ili rezultirati padom na ispitu.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
31 37 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
46 50 odličan (5)


 

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh