FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Osobne financije npp:128673

Engleski naziv

Personal Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Svrha i cilj predmeta je istražiti važnost upravljanja kućnim budžetom i drugim elementima osobnih financija. Zatim, istražiti proizvode i instrumente na financijskom tržištu vezane uz potencijale štednje i ulaganja pojedinca (kućanstva). Istražiti financijske i makroekonomske rizike koji djeluju na financijsku poziciju pojedinca (kućanstva). Unaprijediti sustave upravljanja osobnim financijama te širenje svijesti o važnosti upravljanja osobnim financijama.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati i vrednovati alternative štednje i ulaganja u definiranju kriterija izbora usluga i proizvoda različitih financijskih posrednika, a sa ciljem unapređenja financijske pozicije i povećanja bogatstva pojedinca (kućanstva).
 • Planirati financijske pozicije u budućnosti.
 • Razumjeti prednosti i zamke pojedinih financijskih instrumenata i ulaganja na financijskim tržištima.
 • Razviti svijesti o ulozi i važnosti osiguranja.
 • Razviti svijesti o važnost planiranja i upravljanja osobnim financijama te važnosti upravljanja kućnim budžetom.
 • Steći znanja za uspješno planiranje osobne financijske pozicije kroz analizu pokazatelja trenutne financijske pozicije te analizu mogućnosti za unapređenje buduće financijske pozicije.

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • (2h)
  Uvod u predmet
 • Pojedinac i gospodarstvo
  Stanovništvo kao glavni nositelj novčanog suficita - ekonomska analiza financijske strukture, matrica financijskih tokova u modelu otvorenog gospodarstva. Financijski ciljevi, bogatstvo i ekonomsko zadovoljstvo pojedinca (kućanstva). Životni standard i kvaliteta života – pokazatelji životnog standarda, pokazatelji kvalitete života, indeks ljudskog razvoja (human development index), indeks ljudskog siromaštva (human poverty index)
 • Razvojni trendovi u pravcu stvaranja država blagostanja
  Teorija i praksa ekonomije sreće. Utjecaj čimbenika okoline na ekonomsku i financijsku poziciju pojedinca – analiza interne i eksterne okoline, čimbenici utjecaja makroekonomskog okruženja
 • Planiranje osobne financijske pozicije (2h)
  Faze u procesu planiranja financijske pozicije pojedinca (kućanstva). Određivanje trenutne financijske situacije - analiza prihoda i rashoda kućanstva, analiza bilance pojedinca, vrednovanje imovine i obveza, neto štednja i bogatstvo pojedinca (kućanstva). Shema novčanog toka i analiza pokazatelja trenutne financijske pozicije pojedinca (kućanstva). Financijski aspekti planiranja i izbora karijere – investicije u „ljudski kapital“, diskontirana sadašnja vrijednosti budućih dohodaka i određivanje neto-vrijednosti radne snage sa uključenom vrijednošću ljudskog kapitala
 • Planiranje i ekonomska aktivnost pojedinca u različitim etapama životnog vijeka
  Preklapanje financijskih aktivnosti u koordiniranom ostvarivanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva. Čimbenici koji utječu na planiranje osobnih financija, alternative i njihovo vrednovanje. (2h)
 • Planiranje porezne pozicije pojedinca
  Učinci poreznog tereta na ekonomsku snagu pojedinca. Oporezivanje imovine - porezni tretman i potreba za restrukturiranjem imovine. Oporezivanje dohotka pojedinca (kućanstva). (2h)
 • Upravljanje osobnim financijama (2h)
  Načela u upravljanju osobnim financijama – načelo kontinuiteta, načelo stabilnosti, načelo racionalnosti, načelo likvidnosti. Makroekonomski rizici u upravljanju osobnim financijama – poslovni i financijski ciklusi, rizik inflacije, rizik kamatnjaka, valutni rizik, porezni rizik. Financijski rizici u upravljanju osobnim financijama – rizik likvidnosti, rizik promjene cijena imovine (tržišni rizik), odnos rizika i prinosa. Osobni rizici u upravljanju osobnim financijama - rizik neočekivanih događaja, rizik dohotka, rizik nezaposlenosti. Štednja za nepredviđene događaje - načelo likvidnosti i sigurnosti u formiranju štednje za crne dane (crni fond).
 • Vremenska vrijednost novca. (2h)
  Odabir tehnika štednje i investiranja – identificiranje i vrednovanje alternativa štednje i ulaganja, vrste štednih planova i kriteriji vrednovanja. Kriteriji za izbor usluga i proizvoda različitih financijskih posrednika. Financijska sloboda i odgovorno zaduživanje – mjerenje osobnog kapaciteta zaduživanja. Vrste, obilježja i uvjeti odobravanja kredita banaka – ocjena kreditne sposobnosti, instrumenti osiguranja, troškovi kredita
 • Donošenje odluka o kupovini (2h)
  Upravljanje gotovinom, novčanim i nenovčanim oblicima imovine. Potrošački krediti i krediti po kreditnim karticama. Planiranje kupovine potrošnih dobara i trajnih dobara (automobil, kućanski aparati, namještaj) – odabir metoda plaćanja, izbjegavanje stihijske i emotivne kupovine, troškovi „kupovine na kredit“. Kupnja stana ili kuće i oportunitetni troškovi - izrada financijske konstrukcije za kupnju kuće ili stana, osobna kupnja/prodaja ili korištenje usluga agencija, prednosti i nedostaci iznajmljivanja nekretnina.
 • Stambeni i hipotekarni krediti banaka
  Uvjeti odobravanja, čimbenici koji utječu na promjenu varijabilnih kamatnjaka i drugih odrednica tereta otplate kredita. Čimbenici koji utječu na kretanje tržišnih cijena nekretnina. Stambena štednja – modeli stambene štednje, uvjeti odobravanja stambenih kredita u modelu stambene štednje. (2h)
 • Osiguranje i zaštita pojedinca i osobne imovine (2h)
  Vrste rizika i izbor osiguranja – osobno osiguranje, imovinsko osiguranje, osiguranje za odgovornost prema trećim osobama. Čimbenici osiguranja stambenog prostora, automobila i drugih oblika imovine. Čimbenici zdravstvenog osiguranja - individualno i grupno zdravstveno osiguranje, komparativna analiza državnog i privatnih programa zdravstvenog osiguranja
 • Mirovinsko osiguranje
  Sustav međugeneracijske solidarnosti u mirovinskom osiguranju, sustavi kapitalizirane štednje u obveznom i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. Osiguranje života – načela, vrste, ciljevi i determinante, mješovito životno osiguranje, rentno osiguranje (2h)
 • Investiranje osobnih financijskih sredstava (2h)
  Postavljanje ciljeva ulaganja i tipovi ulagača – pasivno i aktivno upravljanje portfeljem, pasivni i aktivni investitor, konzervativni i agresivni investitori, špekulanti i kockari. Alternative štednje i ulaganja - čimbenici koji utječu na izbor vrsta štednje i investicija, čimbenici smanjenja rizika i povećanja prinosa od ulaganja. Vrednovanje alternativa štednje u bankama i štednim institucijama u odnosu na direktno ili indirektno ulaganje u vrijednosnice na tržištu novca i kapitala
 • Ulaganje u dionice i obveznice
  Direktno ulaganje u dionice i obveznice, posredovano ulaganje na tržištu kapitala putem investicijskih fondova. Mogućnosti predviđanja kretanja cijena dionica i obveznica, racionalni i iracionalni elementi ponašanje sudionika na tržištu dionica. Primjena ekonomske i financijske analize pri ulaganju na tržištu kapitala (2h)
 • Planiranje financijske pozicije u budućnosti (2h)
  Planiranje mirovine i prihoda u mirovini - različiti modeli mirovinskih planova. Skrbništvo i tutorstvo, sastavljanje oporuke, ugovora o doživotnom ulaganju i darovnih ugovora. Obratna hipoteka - alternativni izvori novčanih primitaka u godinama umirovljenja.

Osnovna literatura

 • Jack Kapoor, Les Dlabay and Robert J. Hughes: «Personal Finance», McGraw-Hill/Irwin; 9 edition, 2008.
 • Klačmer Čalopa, M., Cingula, M.: Financijske institucije i tržišta kapitala, TIVA, Varaždin 2009.

Dopunska literatura

 • Beth Kobliner, Get a Financial Life: Personal Finance In Your Twenties and Thirties, Simon & Schuster; 3rd edition, 2009
 • Guste Santini, Sanda Bebek: Vodič za razumijevanje osobnih financija, RIFIN, 2005.
 • Guste Santini: Vodič za razumijevanje kućnog budžeta i računovodstva, RIFIN, 2008.
 • Guste Santini, Stevo Karaicka: Vodič za razumijevanje investiranja u financijsku imovinu, RIFIN, 2006.

Preduvjeti

 • Financijske institucije i tržišta
  Svrha predmeta je upoznati studente s teorijom, fundamentalnim znanjima i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka. Zatim, studenti će usvojiti specifična znanja o bankama, bankovnim i posebno kreditnim poslovima, procedurama i tehnikama te steći znanja o nebankovnim financijskim institucijama i uslugama koje pružaju. Studenti će i ovladati vještinama potrebitim za razumijevanje izabranih bankovnih poslova i transakcija na financijskim tržištima. Osim navedenog, svrha i cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim značajkama i funkcijama tržišta kapitala. Tržište kapitala nudi nedostatno iskorištene resurse za proširenje gospodarske djelatnosti u tranzicijskim zemljama. Poznavanje mehanizama primarne emisije dionica te institucionalnog investiranja omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 1 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Osobne financije - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnica:Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA25
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE10
AKTIVNOST NA NASTAVI 5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60 12 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 12 bodova (6 bodova iz prvog i 6 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 25 Studenti samostalno ili u unaprijed definiranom timu (maksimalno 2 studenta) moraju izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 15 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
AKTIVNOST NA NASTAVI 5 Analiza slučaja (case study) u grupama; komparativne analize – individualni rad tijekom semestra. Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima, poticanju diskusije ostalih kolega.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u tekstu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Osobne financije - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnica:Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI60
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA25
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE10
AKTIVNOST NA NASTAVI5
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT80
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 45 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60 12 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 12 bodova (6 bodova iz prvog i 6 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 25 Studenti samostalno ili u unaprijed definiranom timu (maksimalno 2 studenta) moraju izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 15 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave.
AKTIVNOST NA NASTAVI 5 Analiza slučaja (case study) u grupama; komparativne analize – individualni rad tijekom semestra. Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima, poticanju diskusije ostalih kolega.


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT: PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA – Studenti samostalno mora izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti.
Projektni zadatak mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh