FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 3 npp:128675

Engleski naziv

Business English 3

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru kolegija studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Cilj predmeta je također poticanje kritičkog razmišljanja studenata o danim temama i njegovanje akademske razine obrade i prezentacije tih sadržaja na engleskom jeziku. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Kritički odabrati izvore u tiskanom ili elektroničkom obliku te usmeno ili pismeno izvijestiti o određenoj temi koristeći zadani obrazac i primjereni registar
 • Prepoznati i uvažavati međukulturne razlike i važnost međukulturne tolerancije za uspješnost komunikacije u poslovnom kontekstu
 • Primijeniti strategije potrebne za razumijevanje sadržaja na engleskom jeziku o poznatoj stručnoj temi na globalnoj razini ili radi brzog pronalaženja konkretnih činjenica, potvrde pretpostavki ili izvođenja zaključaka
 • Primijeniti stručni leksik iz zadanih tematski područja, komunikacijske vještine i strategije u tipičnim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju
 • Razlikovati i primijeniti složenije gramatičke strukture tipične za engleski jezik poslovne struke te ih primijeniti u pismenom i usmenom izražavanju
 • Razumijeti složenu argumentaciju na području poslovnog jezika,usmeno na jasan način , logički iznositi činjenice i sudjelovatiuraspravama vezanim uzstruku, kritički evaluirati, obrazložiti prednostiinedostatkete uvjerljivo iznositi vlastite argument
 • Razumjeti i primijeniti stručno pojmovlje iz šireg tematskog područja poslovnog engleskog jezika s osobitim naglaskom na područje menadžmenta, te primijeniti stručni leksik u kontekstu
 • Sastaviti bilješke o pročitanom specijalističkom tekstu, izdvojiti glavne rezultate i zaključke

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Definicija menadžmenta. Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Međunarodni menadžment.
 • Funkcije menadžmenta
  Planiranje. Organiziranje. Vođenje. Kontroling.
 • Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Klasifikacija razina menadžmenta. Menadžerske razine i potrebna znanja menadžera.Nazivi radnih mjesta i hijerarhija. Usporedba termina AE i BE (American and British English)
 • Upravni i izvršni menadžment
  Nadzorni odbor. Uprava.
 • Menadžerski stilovi. Menadžerske vještine
  Autokratski i demokratski stil. Teorija X, Teorija Y, Teorija W. Ovlašćivanje. Delegiranje. Kvalitete uspješnog menadžera. Karizmatsko vođenje.
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem
  Društveno odgovorno poslovanje. Menadžeri i poslovna etika. Etika u različitim kulturološkim okružjima.Etičke investicije. Etičnost u pregovaranju. Održivi razvoj.
 • Kulturne razlike
  Poslovni protokol.Osobni kontakti, distanca/familijarnost/fizički kontakt/geste/poslovni bonton
 • Kulturni stereotipi i menadžment
  Stereotipi- pomoć ili otežavanje poslovnih veza. Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih , povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti. Različitost etičkih normi u raznim društvima. Utjecaj kulturoloških razlika na uspjeh u pregovorima.
 • Žene menadžeri
  Karakteristike žena menadžera. Žena pregovarač. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija.
 • Nagrađivanje izvršnog menadžmenta
  Menadžerske naknade i otpremnine.
 • Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment
  Oblici interakcije - ugovor o licenci, zajednički pothvat, osnivanje vlastitih podružnica i ogranaka.
 • Poduzetništvo
  Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Tradicionalo/Socijalno/Korporacijsko poduzetništvo.
 • Menadžeri vs Poduzetnici
  Menadžment-funkcija. Poduzetništvo- način ponašanja i djelovanja. Glavna obilježja u ponašanju poduzetnika
 • Restrukturiranje poduzeća
  Fuzioniranje poduzeća. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijom.
 • Korupcija i prevare u poslovanju
  Nezakonite radnje u poslovanju. Borba protiv korupcije u međunarodnom poslovanju. UN rezolucija protiv korupcije i mita.

Osnovna literatura

 • MacKenzie, I.: Management and Marketing, LTP, 2001
 • Materijali s predavanja (uz prijavu u cijelosti dostupni na web stranici kolegija) organizirani po cjelinama, sastavljeni od tekstova preuzetih iz recentnih stručnih publikacija te tekstova i vježbi iz metodičke literature.

Dopunska literatura

 • Heller, R.; Hindle, T.: Essential Manager’s Manual, DK, New York, 1998.
 • MacKenzie, I.: English for Business Studies , 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
 • Špiljak, V.; Ivir, I.: Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Longman Business English Dictionary, 2007.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. 2007.

Preduvjeti

 • Poslovni engleski jezik 1
  Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Poslovni engleski jezik 3 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Domaće zadaće/Prezentacija30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima, aktivnost na predavanjima 10 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave
3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Prisustvovanje na vježbama aktivnost na vježbama 10 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na oba oblika nastave. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena
Domaće zadaće / prezentacija 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Prema uputi nastavnika pismenu zadaću treba postaviti na Web ili isprintanu predati nastavniku.
Pismena zadaća nosi 10 bodova. Priprema i održavanje prezentacije nosi 20 bodova. Prezentaciju treba održati u dogovorenom terminu.
Obavezna izrada zadaća, uvjet za potpis Nadoknada nije predviđena
1. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
2. kolokvij 25 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100


Napomena

 Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (redovno prisustvovati nastavi, predati pismene zadaće, odraditi prezentaciju) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Zadaće mogu biti usmene i pismene. O dinamici provođenja zadaća te njihovom obliku predavač će izvijestiti studente na uvodnom predavanju. Upute o zadaćama, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuje predavač usmeno ili u sustavu za e-učenje Moodle.Na kraju semestra, studenti koji nisu zadovoljili u svim elementima, od predavača dobivaju informaciju pristupaju li cjelokupnom završnom ispitu (usmenom i pismenom) ili  samo usmenom dijelu ispita. Studenti koji ostvare pravo izravnog upisa ocjene, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu u dogovoru s predavačem, pristupiti cjelokupnom (pismenom i usmenom) završnom ispitu tijekom ispitnog roka. Studenti koji putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti  završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

 Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50 bodova na pismenom ispitu. Pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

Poslovni engleski jezik 3 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita: 

1)    mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji). 
2)    ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) analizu (formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu) ili prijevod pisanog teksta na stranom jeziku. 
U vezi izrade zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi oko 10 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).

 


2. Analiza pisanog teksta  na stranom jeziku 

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi prijevod ili sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku ili sadržajnu analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pismene i usmene komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima. 


NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, poslati mailom ili predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Engleski jezik 2 + + 45 +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh