FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Međunarodno poslovanje npp:128679

Engleski naziv

International Business

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj je ovog kolegija da se studenti obrazuju i dobiju teoretska, metodološka i praktična znanja o suvremenim ekonomskim kretanjima u međunarodnoj trgovini i međunarodnom poslovanju te marketinškim strategijama nastupa na inozemnom tržištu. Stečena znanja daju podlogu za daljnje usavršavanje kao i mogućnost izravnog ili neizravnog sudjelovanja u obavljanju ili kreiranju poslova međunarodne trgovine.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati koncept te prepoznati bitne čimbenike koji utječu na odvijanje međunarodnog poslovanja poduzeća.
 • Definirati te nabrojati temeljne dokumente te temeljne instrumente plaćanja u međunarodnom poslovanju.
 • Identificirati temeljne subjekte, oblike organizacije tržišta te oblike nastupa u međunarodnom poslovanju.
 • Organizirati odvijanje posla međunarodne razmjene dobara i usluga.
 • Prepoznati ključne čimbenike važne za kreiranje međunarodne politike poduzeća.
 • Samostalno prezentirati sadržaje određenoj stručnoj ili široj znanstvenoj publici.
 • Sastaviti i izračunati kalkulaciju uvoznog i izvoznog posla.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Uvod u međunarodno poslovanje (2 sata)
  Uloga i značaj međunarodne trgovine i međunarodnog poslovanja za gospodarstvo zemlje. Motivi i ciljevi nastupa na inozemnom tržištu. Nužnost trgovine s inozemstvom i rasta izvoza. Obrada tržišta i marketing koncepcija u poslovanju s inozemstvom.
 • Međunarodni, devizni i carinski sustav Republike Hrvatske (2 sata)
  Osnove deviznog sustava i deviznog poslovanja. Zaštitne mjere u odnosima s inozemstvom. Kreditni odnosi s inozemstvom. Devizni sustav i devizno poslovanje. Carinski sustav nakon ulaska u Europsku uniju. Režimi uvoza i izvoza. Strana ulaganja i računovodstveno praćenje poslova uvoza/izvoza. Kreditni poslovi s inozemstvom.
 • Organizacija međunarodne trgovine (2 sata)
  Oblici nastupa na inozemnom tržištu. Neizravan i izravan nastup na inozemnom tržištu. Oblici uvoza i oblici izvoza. Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u međunarodnoj trgovini. Međunarodni sajmovi. Aukcije. Burze. Off-shore centri. Oblici prodaje roba i usluga u međunarodnoj trgovini.
 • Međunarodni trgovački običaji i pravila (2 sata)
  Običaji i načela poslovnog ponašanja u međunarodnoj trgovini. Poslovna etika i moral. ''Incoterms'' termini i njihovo tumačenje. Dopuštena i nedopuštena konkurencija. Ostale međunarodne uzance, pravila i konvencije. Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR. Međunarodne norme (standardi).
 • Subjekti međunarodne trgovine (2 sata)
  Posrednici u međunarodnoj trgovini. Specijalizirana međunarodna poduzeća. Komisionari. Inozemni zastupnici. Distributeri. Brokeri. Poduzeće i poduzetništvo u međunarodnoj trgovini (osnivanje, registracija i poslovanje privatnog poduzeća u međunarodnoj trgovini). Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje društva. Kontrola uspješnosti poslovanja. Poslovanje u slobodnim zonama.
 • Priprema za poslovanje s inozemstvom (2 sata)
  Potrebna znanja za poslovanje s inozemstvom. Poslovne informacije u međunarodnoj trgovini. Informacije o bonitetu potencijalnog poslovnog partnera. Korištenje baza podataka u međunarodnoj trgovini. Business intelligence. Poslovna kultura i poslovno komuniciranje u međunarodnoj trgovini.
 • Ugovori u međunarodnom poslovanju (2 sata)
  Elementi kupoprodajnog ugovora. Forme ugovaranja u međunarodnoj praksi. Ugovaranje cijena u međunarodnoj razmjeni. Cijena kao element izvozničke ponude. Načini ugovaranja cijene. Popusti u cijeni. Zaštitne klauzule u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima. Valutne klauzula. Indeksna klauzula. Klauzula o primjeni klizne skale.
 • Vanjskotrgovinske kalkulacije (2 sata)
  Pojam i vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija. Kalkulacije pri izvozu robe. Pretkalkulacija izvoza robe. Primjer kalkulacije komisionog izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi. Kalkulacije pri uvozu robe. Pretkalkulacija uvoznog posla u svoje ime i svoj račun.
 • Poslovna dokumentacija u međunarodnoj trgovini (2 sata)
  Vrijednosni papiri i dokumenti u međunarodnoj trgovini. Robni dokumenti. Fakture i vrste faktura. Potvrde o robi. Dokumenti o osiguranju robe u međunarodnoj trgovini. Ugovor o osiguranju. Polica osiguranja. Transportni dokumenti. Teretnica. Vrste teretnica. Tovarni list. Karnet TIR. Carinska dokumentacija. Bankovna dokumentacija.
 • Instrumenti platnog prometa s inozemstvom (2 sata)
  Međunarodni dokumentarni akreditiv. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom. Dokumentarna naplata - inkaso dokumenta. Trgovačko kreditno pismo. Čekovi. Mjenica u međunarodnim plaćanjima.
 • Poslovni rizici u međunarodnoj trgovini (2 sata)
  Robni rizici i osiguranja od robnih rizika. Rizik vrste, kvalitete i količine robe. Tržišni rizik nabave i prodaje. Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora. Transportni rizici. Financijski rizici i osiguranje. Rizik cijene, izvoznog kredita, konvertiranja, tečajni rizik, valutni rizik, politički rizik. Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini.
 • Vrste poslova i djelatnosti u međunarodnoj trgovini (2 sata)
  Klasični poslovi uvoza i izvoza robe. Tehnika izvršenja izvoznog posla. Poslovi redovitog uvoza. Pojam i vrste uvoza. Tehnika izvršenja uvoznog posla. Kooperacijski poslovi s inozemstvom. Dugoročna proizvodna kooperacija s inozemstvom. Poslovno tehnička suradnja s inozemstvom. Zajednička ulaganja. Transfer tehnologije.
 • Specifične međunarodne poslovne transakcije (2 sata)
  Vezana trgovina. Sudionici i najznačajnije institucije u vezanoj trgovini. Kompenzacijski poslovi. Vezani barter poslovi. Direktna kompenzacija. Offset programi. Reeksportni poslovi. Switch poslovi. Tranzitna trgovina. Leasing poslovi uvoza i izvoza robe. Franchising poslovi. Malogranični promet.
 • Tehnike zastupničkog, dilerskog i distributerskog poslovanja te investicijski radovi u inozemstvu (2 sata)
  Tehnika zastupničkog poslovanja i konsignacijska prodaja strane robe. Inozemni zastupnik i zastupničko poslovanje. Problemi izbora trgovačkog zastupnika na inozemnom tržištu. Sklapanje ugovora o zastupanju. Tehnika dilersko-distributerskog poslovanja. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Pojam i vrste investicijskih radova. Vrste ugovora u izvođenju investicijskih radova u inozemstvu.
 • Posebne vrste poslova u međunarodnoj trgovini (2 sata)
  Poslovi oplemenjivanja robe. Poslovi međunarodnog otpremništva. Međunarodni prijevoz robe i putnika. Tranzitni poslovi. Kontrola količine i kvalitete robe u međunarodnom prometu. Usluge skladištenja i rukovanja robom. Usluge u međunarodnoj trgovini. Slobodne gospodarske zone. Turističko poslovanje s inozemstvom. Tehnika izvoza turističkih usluga. Tehnika uvoza turističkih aranžmana.

Osnovna literatura

 • Matić, B.: Međunarodno poslovanje, Sinergija, 2004. god

Dopunska literatura

 • Andrijanić. I., Poslovanje u Vanjskoj trgovini, Mikrorad d. o. o., Zagreb, 2005.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Međunarodno poslovanje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentiranje teme5
Timske provjere znanja5
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Prezentacije na seminarima 5 0 Prezentiranje odabrane teme na seminarskoj nastavi. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
Timske provjere znanja 5 0 Studenti će podijeljeni u timove (3-5 člana) rješavati kratke provjere znanja. Timovi koji bez greške riješe test ostvarit će 1 bod. Ukupno će se provesti 5 kratkih provjera znanja. 100% riješen test
1. kolokvij 45 5 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 45 5 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija


Međunarodno poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh