FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poduzetnički pothvat npp:128681

Engleski naziv

Entrepreneurial Venture

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Svrha predmeta je upoznati studente s praktičnom primjenom stečenih znanja iz više nastavnih disciplina, povezivanje tih znanja te priprema i prezentiranje projektnog zadatka u obliku izrade cjelovitog poslovnog plana. Projektni zadatak odnosi se na osnivanje vlastitog poduzeća, odnosno pokretanje poduzetničkog poduhvata. Opći cilj predmeta i projektnog zadatka je razviti poduzetničke sklonosti i vještine kod studenata, pripremiti ih na rad u timskom okruženju u kojem je potrebno razvijati ideju s kojom bi mogli uspješno nastupiti na otvorenom tržištu kao poduzetnici.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati pravne oblike osnivanja poduzetničkog poduhvata.
 • Integrirati stečena znanja u poduzetnički poduhvat.
 • Izraditi poslovni plan.
 • Prepoznati važnost poduzetništva u društvu te razviti vlastita razmišljanja o etičkom ponašanju i društvenoj odgovornosti.
 • Primijeniti različite metode i tehnike analize (portfolio matrice) strategijske pozicije poduzeća s ciljem odabira poslovne strategije.
 • Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja financijskih, strategijskih, marketinških i upravljačkih komponenti poslovnih subjekata u praksi (case study metoda)
 • Razviti poduzetnički način razmišljanja kroz inovativan pristup u razvoju vlastite ideje i poslovanju.

Ishodi učenja programa

 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet (2h)
  Ciljevi i svrha predmeta. Literatura i obveze studenata u izradi projektnog zadatka – osnivanje vlastitog poduzeća, pokretanje poduzetničkog poduhvata. Struktura i način pisanja poslovnog plana.
 • Pravni oblici poduzetničkog poduhvata i poslovne funkcije (2h)
  Temeljni oblici vođenja posla u Republici Hrvatskoj. Analiza pravnih obveza i djelovanja poslovnog subjekta. Životni ciklus poduzetničke organizacije. Poslovne funkcije. Čimbenici utjecaja na poduzetničku organizaciju.
 • Strateška analiza (2h)
  Kritičko vrednovanje misije, vizije i strateških ciljeva poduzeća/organizacije. Strateška analiza konkurenata u poslovnim segmentima u industriji. Analiza konkurentske sposobnosti, vrste konkurentske prednosti poduzeća.
 • Portfolio matrice (2h)
  Izrada BCG, GE/McKinsey i ADL portfolio matrice (prikaz poslovnih jedinica), SWOT / TOWS analiza.
 • Strateška partnerstva i poduzetničke vještine (2h)
  Analiza mogućnosti strateškog povezivanja. Oblici strateškog povezivanja. Tradicionalni i internetski savezi. Analiza menadžerskih / poduzetničkih vještina potrebnih za obavljanje rukovodećih poslova u organizaciji.
 • Etika i porezni sustav (2h)
  Etički kodeks poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje. Porezna struktura i porezni teret.
 • Start-up poduzeća (2h)
  Osnivanje i pokretanje start-up poduzeća. Što je start-up? Izvori financiranja start-up poduzeća. Lean start-up metoda i druge metode u vrednovanju poduzetničkog poduhvata.
 • Oblici ulaganja i financiranja poduzetničkog poduhvata. Analiza financijskih izvještaja (2h)
  Identificiranje različitih izvora financiranja poduzetničkog poduhvata. Izvori financiranja startup poduzeća. Vertikalna & Horizontalna analiza financijskih izvještaja poduzeća (min 3 godine). Detaljna analiza svih financijskih pokazatelja (fundamentalna analiza). Osnovni elementi poslovnog plana – ekonomska i financijska analiza.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o analiziranom poslovnom subjektu i navođenje na kreiranje stavova i prijedloga za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.
 • Projektni zadatak (2h)
  Rasprava sa studentima o pokrenutom poduzetničkom poduhvatu, navođenje na kreiranje vlastitih stavova te davanje prijedloga za unapređenje poslovne ideje.

Osnovna literatura

 • Klačmer Čalopa, M., Cingula, M., : Financijske institucije i tržišta kapitala, TIVA, Varaždin 2009.
 • Sikavica, P., Pološki Vokić, N., Bahtijarevič – Šiber, F., Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Ries, Eric, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Publishing Group, 2011
 • Žager, K., Žager. L.: Analiza finacijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 1999.
 • Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Osnove marketinga, Adverta, Zagreb, 2007.
 • Tipurić, Darko; Markulin, Goran: Strateški savezi, Sinergija, Zagreb, 2002.
 • Vranešević, T., Vignali, C., Vrontis, D., Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.
 • Buble, Marin (redaktor): Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 6 2 1
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 9 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 6 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 9 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poduzetnički pothvat - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnici: dr. sc. Kristina Detelj

                    dr.sc. Irena Kedmenec

                    Ivana Đunđek Kokotec, mag.oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak90
Dolasci10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 90 PROJEKT: Studenti u timu pripremaju projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati poslovanje odabranog poduzeća. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, analizirati financijske izvještaje (min 3 godine) te detaljno prikazati organizacijsku strukturu promatranog poduzeća. Projekt mora imati min 25 stranica teksta. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.

Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa traženih elemenata i ciljeva projekta (max 30 bodova), (2) logička struktura rada (max 12 bodova), (3) zaključci projekta te stavovi i prijedlozi za unapređenje poslovanja (max 18 bodova), (4) poznavanje i korištenje strategijskih alata te dostupnih informacija (max 15 bodova) (5) prezentacija projekta (max 15 bodova)
Dolasci 10 5 DOLAZAK NA PREDAVANJA/KONZULTACIJE Tijekom semestra će se provoditi provjera dolazaka na nastavu (10 puta). Student može izostati max 5 puta od ukupnog broja provjere dolazaka. Redoviti dolasci će se vrednovati s max 10 bodova.

Obvezno prisustvovanje nastavi: ukupno je dopušteno izostati 5 puta. Izostajanje preko dopuštenog oduzima pravo dobivanja potpisa.
Nema mogućnosti nadoknade.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Poduzetnički pothvat - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnici: dr.sc. Kristina Detelj

                   dr.sc. Irena Kedmenec

                    Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak100
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 100 50 PROJEKT: Student samostalno priprema projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati poslovanje odabranog poduzeća. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, analizirati financijske izvještaje (min 3 godine) te detaljno prikazati organizacijsku strukturu promatranog poduzeća. Projekt mora imati min 25 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka na mail. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.

Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa traženih elemenata i ciljeva projekta (max 35 bodova), (2) logička struktura rada (max 15 bodova), (3) zaključci projekta te stavovi i prijedlozi za unapređenje poslovanja (max 20 bodova), (4) poznavanje i korištenje strategijskih alata te dostupnih informacija (max 20 bodova)


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh