FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno odlučivanje npp:128683

Engleski naziv

Business Decision Making

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj kolegij Poslovno odlučivanje je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima poslovnog odlučivanja i spoznajama teorije odlučivanja neophodnim za kvalitetnu pripremu odluke (definiranje problema i prikupljanje informacija) te razvoj modela za analizu i donošenje poslovnih odluka. U okviru kolegija analiziraju se načini odlučivanja u različitim okolnostima s obzirom na pouzdanost informacija na temelju kojih se donosi odluka (uvjeti sigurnosti, nesigurnosti i rizika), faze procesa odlučivanja te faktori odlučivanja koji utječu na kvalitetu odluke. Posebna pažnja pridaje se ulozi informacijskih sustava u odlučivanju i metodama i tehnikama odlučivanja. Studenti će usvojene metode i tehnike primjenjivati na zadacima i studijama slučaja. U okviru seminara studenti će kroz različite aktivnosti upoznavati se sa rješavanjem problema individualnog i grupnog odlučivanja u poslovanju. Sudjelovat će u donošenju odluka koristeći modele i tehnike odlučivanja i kreativnosti na konkretnim primjerima. Studenti će obrađivati i prezentirati odabrane teme iz područja Poslovnog odlučivanja koristeći aktualne primjere.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti informacijski sustav za potporu odlučivanju u poslovanju.
 • Objasniti potrebu usklađenosti između organizacijske strukture, organizacijske kulture, organizacijske politike te odlučivanja u organizaciji.
 • Prepoznati faktore koji mogu utjecati na racionalnost donositelja odluke te prepoznati najčešće greške u odlučivanju.
 • Primijeniti metodu AHP u rješavanju višekriterijskih problema odlučivanja.
 • Razlikovati normativne i deskriptivne modele za analizu odluke, programirane i neprogramirane odluke te strukturirane i nestrukturirane odluke.
 • Razlikovati pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karakteristikama.
 • Usporediti stilove odlučivanja.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Uvod u poslovno odlučivanje (2 sata)
  Uvod u kolegij – ciljevi i svrha kolegija. Pojam, definiranje i uloga poslovnog odlučivanja. Problemi odlučivanja, faze procesa odlučivanja. Stilovi odlučivanja.
 • Teorije odlučivanja (2 sata)
  Struktura i vrsta odluka. Kvalitativne i kvantitativne dimenzije odluke. Normativna i deskriptivna teorija odlučivanja.
 • PrOACT pristup odlučivanju (2 sata)
  Elementi PrOACT pristupa: Problem, Ciljevi, Alternative, Posljedice, Zamjene (tradeoffs), Nesigurnost, Rizik, Povezane odluke. Metoda ravnopravnih zamjena (Ewen Swap).
 • Psihološka dimenzija odlučivanja i greške u odlučivanju (2 sata)
  Pristupi odlučivanju (bihevioralni, humanistički, psihodinamički, kognitivni pristup). Greške (zamke) u odlučivanju.
 • Organizacijski kontekst odlučivanja (2 sata)
  Važnost i utjecaj organizacijske strukture na odlučivanje u organizaciji. Utjecaj organizacijske kulture na ponašanje donositelja odluke. Etičnost donositelja odluke. Modeli etičnosti.
 • Kreativno rješavanje problema (2 sata)
  Važnost kreativnosti u poslovanju. Teorije kreativnosti i kreativno rješavanje problema. Tehnike kreativnosti.
 • Konflikti, moć i politika u odlučivanju (2 sata)
  Tipovi konflikata u organizaciji. Uzroci konflikata. Načini odgovaranja na konflikte. Izvori moći u organizaciji te njen utjecaj na odlučivanje. Organizacijska politika.
 • Pregovaranje i odlučivanje (2 sata)
  Važnost i uloga pregovaranja u rješavanju problema. Priprema za pregovore. Strategije pregovaranja. Tipovi pregovarača. Analiza primjera.
 • Grupno odlučivanje (2 sata)
  Karakteristike grupnog odlučivanja. Prednosti i nedostaci grupnog donošenja odluke. Vrste grupa u odlučivanju. Tehnike grupnog odlučivanja.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika (2 sata)
  Nesigurnost u odlučivanju. Pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom; s pesimističkim stavom, s optimističkim stavom, koeficijent optimizma, minimaliziranje žaljenja. Stablo odlučivanja. Softverska podrška: TreePlan. Analiza rizika u odlučivanju. Vjerojatnost i očekivana vrijednost. Matrica vjerojatnosti i utjecaja. Tornado graf i strategija upravljanja rizicima. Softverska podrška: SensIt.
 • Odlučivanje u uvjetima sigurnosti (2 sata)
  Programirane odluke. Linearno programiranje kao primjer.
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje (2 sata)
  Važnost metoda za višekriterijsko odlučivanje. Pregled osnovnih metoda za višekriterijsko odlučivanje. Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima.
 • AHP (Analitički Hijerarhijski Proces) metoda i njene primjene (4 sata)
  Osnove AHP metode. BOCR (Benefits-koristi, Opportunities – mogućnosti, Costs – troškovi, Risks – rizici) hijerarhijski modeli. Primjena AHP metode u grupnom odlučivanju. Primjena AHP metode u strateškom odlučivanju. Softverska podrška: SuperDecision, Decision Lens, ExpertChoice.
 • Informacijski sustavi za potporu odlučivanju (2 sata)
  Uloga i važnost sustava za potporu odlučivanju. Vrste i značajke sustava za potporu odlučivanju. Analiza primjera primjene sustava za potporu odlučivanju u donošenju odluka.

Osnovna literatura

 • Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D.: Management Decision-Making, Towards an Integrative Approach, Prentice Hall, Glasgow, 2003.
 • Digitalni Materijali prema 1.1., dostupni na sustavu za e-učenje kolegija (zajedno s bilješkama s predavanja upotpunjuju 1.1)
 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D.: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1994.,1999.
 • Digitalni Materijali prema 2.1., dostupni na sustavu za e-učenje kolegija (zajedno s bilješkama s predavanja upotpunjuju 2.1)

Dopunska literatura

 • Render, B., Stair JR. R.M., Balakrishnan, N.: Managerial Decision Modeling, Prentice Hall, New Yersey, 2003.
 • Hitt, M.A., Miller, C.C., Colella, A.: Organizational Behavior, A Strategic Approach, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2006.
 • Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. : Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999.
 • Malhotra, D., Bazerman, M.H.: Negotiation Genius, Harvard Business School, USA, 2007.
 • Proctor, T.: Creative Problem Solving for Managers: Developing skills for decision making and innovation, Routledge, New York, 1999.
 • Saaty, T.L., Creative Thinking and Problem Solving, RWS Publications, Pittsburgh, 2005.
 • Saaty, T.L., Vargas, L.G.: The Logic of Priorities, Vol. III, AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh, 1991.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Predavanje 15 3 1
Kadoić Nikola Seminar 1 2 2
Seminar 14 2 3
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 9:00, online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poslovno odlučivanje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 135
Kolokvij 230
Aktivnosti na seminarima15
Seminar: Razvoj projektne ideje20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

 • postizanje minimalno 30 bodova ukupno na kolegiju
 • prisustvo na minimalno 50% nastave (predavanja i seminari)

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 35 10 Pismena provjera znanja 0 - -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja. Kolokvij se izvodi preko LMS-a Moodla. 0 - -
A1 - Analiza odluke 4 0 Timska aktivnost, analiza poslovnog slučaja, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A2 - Etika u odlučuvanjue 4 0 Individualna aktivnost, analiza poslovnih slučajeva - etičkih dilema, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A3 - Kreativnost 3 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A4 - Pregovaranje 4 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima 0 - -
Seminar: Razvoj projektne ideje 20 0 Timska aktivnost. Praktična obrada samostalno zadane teme prema propisanim elementima rada. Uz pisani dio potrebno je izraditi i prezentaciju prodajnog karaktera (ne dulju od 5 minuta). 0 - -


Termini aktivnosti na seminarima nisu fiksno, ali prate nastavne cjeline koje se obrađuju na predavanjima i seminarima.

Redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Poslovno odlučivanje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studenti na početku semestra mogu izabrati kontinuirano praćenje ili će polagati kolegij na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Izvanredni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem kao i studenti koji kolegij niti nisu polagali kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima.

Model kontinuniranog praćenja za izvanredne studente koji odluče pratiti kolegij kao redovni studenti dan je u nastavku.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 135
Kolokvij 230
Aktivnosti na seminarima15
Seminar: Razvoj projektne ideje20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni studenti ne trebaju ostvariti uvjet za potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 35 10 Pismena provjera znanja 0 - -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja. Kolokvij se izvodi preko LMS-a Moodla. 0 - -
A1 - Analiza odluke 4 0 Timska aktivnost, analiza poslovnog slučaja, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A2 - Etika u odlučuvanjue 4 0 Individualna aktivnost, analiza poslovnih slučajeva - etičkih dilema, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A3 - Kreativnost 3 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A4 - Pregovaranje 4 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima 0 - -
Seminar: Razvoj projektne ideje 20 0 Timska aktivnost. Praktična obrada samostalno zadane teme prema propisanim elementima rada. Uz pisani dio potrebno je izraditi i prezentaciju prodajnog karaktera (ne dulju od 5 minuta). 0 - -


Polaganje kolegija na ispitnim rokovima:

Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati i traži odobrenje predmetnog nastavnika za izradu prikaza za izabranu knjigu ili članak. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh