FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
6. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno odlučivanje npp:128683

Engleski naziv

Business Decision Making

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj kolegij Poslovno odlučivanje je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima poslovnog odlučivanja i spoznajama teorije odlučivanja neophodnim za kvalitetnu pripremu odluke (definiranje problema i prikupljanje informacija) te razvoj modela za analizu i donošenje poslovnih odluka. U okviru kolegija analiziraju se načini odlučivanja u različitim okolnostima s obzirom na pouzdanost informacija na temelju kojih se donosi odluka (uvjeti sigurnosti, nesigurnosti i rizika), faze procesa odlučivanja te faktori odlučivanja koji utječu na kvalitetu odluke. Posebna pažnja pridaje se ulozi informacijskih sustava u odlučivanju i metodama i tehnikama odlučivanja. Studenti će usvojene metode i tehnike primjenjivati na zadacima i studijama slučaja. U okviru seminara studenti će kroz različite aktivnosti upoznavati se sa rješavanjem problema individualnog i grupnog odlučivanja u poslovanju. Sudjelovat će u donošenju odluka koristeći modele i tehnike odlučivanja i kreativnosti na konkretnim primjerima. Studenti će obrađivati i prezentirati odabrane teme iz područja Poslovnog odlučivanja koristeći aktualne primjere.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti informacijski sustav za potporu odlučivanju u poslovanju.
 • Objasniti potrebu usklađenosti između organizacijske strukture, organizacijske kulture, organizacijske politike te odlučivanja u organizaciji.
 • Prepoznati faktore koji mogu utjecati na racionalnost donositelja odluke te prepoznati najčešće greške u odlučivanju.
 • Primijeniti metodu AHP u rješavanju višekriterijskih problema odlučivanja.
 • Razlikovati normativne i deskriptivne modele za analizu odluke, programirane i neprogramirane odluke te strukturirane i nestrukturirane odluke.
 • Razlikovati pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karakteristikama.
 • Usporediti stilove odlučivanja.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Uvod u poslovno odlučivanje (2 sata)
  Uvod u kolegij – ciljevi i svrha kolegija. Pojam, definiranje i uloga poslovnog odlučivanja. Problemi odlučivanja, faze procesa odlučivanja. Stilovi odlučivanja.
 • Teorije odlučivanja (2 sata)
  Struktura i vrsta odluka. Kvalitativne i kvantitativne dimenzije odluke. Normativna i deskriptivna teorija odlučivanja.
 • PrOACT pristup odlučivanju (2 sata)
  Elementi PrOACT pristupa: Problem, Ciljevi, Alternative, Posljedice, Zamjene (tradeoffs), Nesigurnost, Rizik, Povezane odluke. Metoda ravnopravnih zamjena (Ewen Swap).
 • Psihološka dimenzija odlučivanja i greške u odlučivanju (2 sata)
  Pristupi odlučivanju (bihevioralni, humanistički, psihodinamički, kognitivni pristup). Greške (zamke) u odlučivanju.
 • Organizacijski kontekst odlučivanja (2 sata)
  Važnost i utjecaj organizacijske strukture na odlučivanje u organizaciji. Utjecaj organizacijske kulture na ponašanje donositelja odluke. Etičnost donositelja odluke. Modeli etičnosti.
 • Kreativno rješavanje problema (2 sata)
  Važnost kreativnosti u poslovanju. Teorije kreativnosti i kreativno rješavanje problema. Tehnike kreativnosti.
 • Konflikti, moć i politika u odlučivanju (2 sata)
  Tipovi konflikata u organizaciji. Uzroci konflikata. Načini odgovaranja na konflikte. Izvori moći u organizaciji te njen utjecaj na odlučivanje. Organizacijska politika.
 • Pregovaranje i odlučivanje (2 sata)
  Važnost i uloga pregovaranja u rješavanju problema. Priprema za pregovore. Strategije pregovaranja. Tipovi pregovarača. Analiza primjera.
 • Grupno odlučivanje (2 sata)
  Karakteristike grupnog odlučivanja. Prednosti i nedostaci grupnog donošenja odluke. Vrste grupa u odlučivanju. Tehnike grupnog odlučivanja.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika (2 sata)
  Nesigurnost u odlučivanju. Pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom; s pesimističkim stavom, s optimističkim stavom, koeficijent optimizma, minimaliziranje žaljenja. Stablo odlučivanja. Softverska podrška: TreePlan. Analiza rizika u odlučivanju. Vjerojatnost i očekivana vrijednost. Matrica vjerojatnosti i utjecaja. Tornado graf i strategija upravljanja rizicima. Softverska podrška: SensIt.
 • Odlučivanje u uvjetima sigurnosti (2 sata)
  Programirane odluke. Linearno programiranje kao primjer.
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje (2 sata)
  Važnost metoda za višekriterijsko odlučivanje. Pregled osnovnih metoda za višekriterijsko odlučivanje. Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima.
 • AHP (Analitički Hijerarhijski Proces) metoda i njene primjene (4 sata)
  Osnove AHP metode. BOCR (Benefits-koristi, Opportunities – mogućnosti, Costs – troškovi, Risks – rizici) hijerarhijski modeli. Primjena AHP metode u grupnom odlučivanju. Primjena AHP metode u strateškom odlučivanju. Softverska podrška: SuperDecision, Decision Lens, ExpertChoice.
 • Informacijski sustavi za potporu odlučivanju (2 sata)
  Uloga i važnost sustava za potporu odlučivanju. Vrste i značajke sustava za potporu odlučivanju. Analiza primjera primjene sustava za potporu odlučivanju u donošenju odluka.

Osnovna literatura

 • Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D.: Management Decision-Making, Towards an Integrative Approach, Prentice Hall, Glasgow, 2003.
 • Digitalni Materijali prema 1.1., dostupni na sustavu za e-učenje kolegija (zajedno s bilješkama s predavanja upotpunjuju 1.1)
 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D.: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1994.,1999.
 • Digitalni Materijali prema 2.1., dostupni na sustavu za e-učenje kolegija (zajedno s bilješkama s predavanja upotpunjuju 2.1)

Dopunska literatura

 • Render, B., Stair JR. R.M., Balakrishnan, N.: Managerial Decision Modeling, Prentice Hall, New Yersey, 2003.
 • Hitt, M.A., Miller, C.C., Colella, A.: Organizational Behavior, A Strategic Approach, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2006.
 • Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. : Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999.
 • Malhotra, D., Bazerman, M.H.: Negotiation Genius, Harvard Business School, USA, 2007.
 • Proctor, T.: Creative Problem Solving for Managers: Developing skills for decision making and innovation, Routledge, New York, 1999.
 • Saaty, T.L., Creative Thinking and Problem Solving, RWS Publications, Pittsburgh, 2005.
 • Saaty, T.L., Vargas, L.G.: The Logic of Priorities, Vol. III, AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh, 1991.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Predavanje 15 3 1
Kadoić Nikola Seminar 1 2 3
Seminar 14 2 2
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poslovno odlučivanje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 230
Aktivnosti na nastavi20
Razvoj projektne ideje20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

 • postizanje minimalno 30 bodova ukupno na kolegiju
 • redovito dolaženje na nastavu: dozvoljena su ukupno 3 izostanka s nastave. Provjere prisustva provodit će se nenajavljeno. Studenti su obvezni sami voditi računa o broju izostanaka. U 3 dozvoljena izostanka ulaze svi opravdani i neopravdani izostanci. 

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 30 10 Pismena provjera znanja 0 - -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja. Kolokvij se izvodi preko LMS-a Moodla. 0 - -
Aktivnosti na nastavi 20 0 Najavljene (10) i nenajavljene (10) aktivnosti na nastavi. 0 - -
Razvoj projektne ideje 20 0 Timska aktivnost. Praktična obrada samostalno zadane teme prema propisanim elementima rada. Uz pisani dio potrebno je izraditi i prezentaciju prodajnog karaktera (ne dulju od 5 minuta). 0 - -


Termini aktivnosti na seminarima nisu fiksno, ali prate nastavne cjeline koje se obrađuju na predavanjima i seminarima.

Redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Poslovno odlučivanje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti na početku semestra mogu izabrati kontinuirano praćenje ili će polagati kolegij na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Izvanredni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem kao i studenti koji kolegij niti nisu polagali kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima.

Model kontinuniranog praćenja za izvanredne studente koji odluče pratiti kolegij kao redovni studenti dan je u nastavku.


Izvanredni studenti ne trebaju ostvariti uvjet za potpis.


Polaganje kolegija na ispitnim rokovima:

Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati i traži odobrenje predmetnog nastavnika za izradu prikaza za izabranu knjigu ili članak. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh