FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Socijalno poduzetništvo npp:128684

Engleski naziv

Social Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 3 2 1
Seminar 15 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 11 2 1
Seminar 15 2 1
Lovrenčić Sandra Predavanje 1 1 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 1 1 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Socijalno poduzetništvo - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji40
Zadaci na nastavi10
Poslovni plan35
Izlaganje poslovnog plana5
Refleksija o istraživanju ili volontiranju10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Socijalno poduzetništvo na kontinuiranom praćenju je ostvarenje minimalno 20 bodova iz kolokvija, minimalno 17 bodova iz pisanja poslovnog plana, minimalno 2 boda iz izlaganja poslovnog plana i minimalno 5 bodova iz refleksije. 

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 50% dolazaka na predavanja uključujući i dolazak na predavanje gosta predavača te 50% dolazaka na seminare, minimalno 17 bodova iz pisanja poslovnog plana, minimalno 2 boda iz izlaganja poslovnog plana i minimalno 5 bodova iz refleksije. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 75.0 25.0 30 +
Drugi kolokvij + 25.0 75.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 50% dolazaka na predavanja uključujući obavezni dolazak na predavanje gosta predavača.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 50% dolazaka na predavanja, a termine svojih dolazaka na većinu predavanja biraju, te moraju fiksno doći samo na termin gosta predavača.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 50% dolazaka na seminare.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 50% dolazaka na seminare, a termine svojih dolazaka na seminare biraju.
Kolokviji 40 Kolokviji sadrže pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena) te zadatke tipa "zaokruži" i "nadopuni".
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Zadaci na nastavi 10 Na svakom seminaru se u timu rješava zadatak temeljem novinskih članaka, strategija, pravilnika i sl. pri čemu je moguće ostvariti bodove iz aktivnosti.
.
Pisanje poslovnog plana 35 17 Student piše poslovni plan u timu.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Poslovni plan treba predati do datuma dogovorenog na nastavi.

Za svaki dan kašnjenja, student gubi 1 bod. Obratite pozornost da je za polaganje predmeta potrebno na pisanju poslovnog plana ostvariti minimalno 17 bodova.
Izlaganje poslovnog plana 5 2 U izlaganju obavezno sudjeluju svi autori poslovnog plana. Ne postoji mogućnost za nadoknadu.
Refleksija o istraživanju ili volontiranju 10 5 Student sam bira hoće li provesti istraživanje ili volontirati minimalno 4 sata. Temeljem istraživanja ili volontiranja student piše refleksiju. Refleksiju treba predati do datuma dogovorenog na nastavi.

Za svaki dan kašnjenja, student gubi 1 bod. Obratite pozornost da je za polaganje predmeta potrebno na refleksiji ostvariti minimalno 5 bodova.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   opisati razlike između društvenog poduzetništva i tradicionalnog poduzetništva te razlike između društvenog poduzetništva i humanitarnog rada.

kolokvij, zadaci na nastavi

2.   analizirati i kvantificirati ishode društvenog poduzetništva

kolokvij, pisanje poslovnog plana

3.   diskutirati mogućnosti suradnje neprofitnih organizacija i privatnog sektora

kolokvij, zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana, istraživački/volonterski rad

4.   analizirati potrebe za društvenim poduzetništvom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana, istraživački/volonterski rad

5.   procijeniti vlastite resurse na temelju teorije efektuacije

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

6.   primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje ideja

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

7.   predlagati društveno-poduzetničke pothvate

pisanje poslovnog plana

8. vrednovati društveno-poduzetničke izradom poslovnog planapisanje poslovnog plana

 

Socijalno poduzetništvo - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na adresu irena.kedmenec@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da izvanredni studenti trebaju ostvariti kumulativno 9 dolazaka na predavanja i na seminare.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje poslovnog plana35
Refleksija o istraživanju/volontiranju10
Pisani ispit55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisanje poslovnog plana 35 17 Student priprema poslovni plan za društveno-poduzetnički pothvat prema uputama na Moodle-u.


Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Zbog nepoštivanja ovih pravila, student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Refleksija o istraživanju/volontiranju 10 5 Student bira hoće li provesti intervju s osobom aktivnom u civilnom sektoru ili će volontirati minimalno 4 sata. temeljem provedenog istraživanja ili volontiranja student piše refleksiju te je predaje na Moodle zajedno s poslovnim planom najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.
Pisani ispit 55 25 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani i pozitivno vrednovan poslovni plan.

Ako na poslovnom planu nije ostvareno minimalno 17 bodova, student nema pravo pristupiti pisanom dijelu ispita.
Na redovnom ispitnom roku pisani ispit se sastoji od esejskih pitanja, pitanja tipa "zaokruži", "nadopuni" i sl.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   opisati razlike između društvenog poduzetništva i tradicionalnog poduzetništva te razlike između društvenog poduzetništva i humanitarnog rada

pisani ispit

2.   analizirati i kvantificirati ishode društvenog poduzetništva

pisani ispit, pisanje poslovnog plana

3.   diskutirati mogućnosti suradnje neprofitnih organizacija i privatnog sektora

pisani ispit, pisanje poslovnog plana

4.  analizirati potrebe za društvenim poduzetništvom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

pisanje poslovnog plana

5.   procijeniti vlastite resurse na temelju teorije efektuacije

pisanje poslovnog plana

6.   primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje ideja

pisanje poslovnog plana

7.   predlagati društveno-poduzetničke pothvate

pisanje poslovnog plana

8. vrednovati društveno-poduzetničke pothvate izradom poslovnog planapisanje poslovnog plana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh