FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
6. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Elektroničko poslovanje npp:128687

Engleski naziv

Electronic Business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj kolegija Elektroničko i mobilno poslovanje je upoznavanje studenata s pristupom elektroničkom i mobilnom poslovanju na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini. Predmet ocrtava odnos između internih poslovnih procesa u poduzeću i okoline u uvjetima globalne povezanosti i poslovanja. Pri tome se detaljno analizira suvremena tehnologija na kojoj se baziraju rješenja elektroničkog poslovanja. Prikazuje se i uloga Interneta te mobilnih telekomunikacijskih mreža, kao važne infrastrukture koja nameće nove poslovne modele i koncepte opstanka na tržištu. Predmet analizira najuspješnije primjere elektroničkog i mobilnog poslovanja, ali i probleme s kojima se poduzeće suočava kada pokušava uspostaviti novu poslovnu koncepciju. Poseban naglasak stavljen je na međunarodno prihvaćene standarde relevantne za ovu temu. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini provedbe i rukovođenja, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analiza slučaja primjene elektroničkog poslovanja iz prakse.
 • Mogućnost prosudbe koristi i isplativosti primjene sustava el. poslovanja.
 • Poznavanje i primjena poslovnih i tehnoloških rješenja koja onogućuju interoperabilnost poslovnih sustava.
 • Poznavanje i primjena poslovnih modela implementacije elektroničkog i mobilnog poslovanja u domenama B2B, B2C.
 • Poznavanje i primjena sustava el. plaćanja u poslovanje.
 • Razumijevanje načina ustroja i funkcioniranja el. poslovanja kao poslovne strategije.
 • Razumijevanje suvremenih tehnoloških rješenja primjenjivih u realizaciji sustava el. poslovanja.
 • Razumijevanje značaja i potrebe primjene sustava elektroničkog poslovanja u suvremenim poslovnim organizacijama.

Ishodi učenja programa

 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izborPrepoznati mogućnost djelovanja na poduzetan način u različitim životnim i poslovnim situacijama uključujući samozapošljavanje i poduzetništvo kao karijerni izbor
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Tehnološka osnova elektroničkog poslovanja
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu elektroničkom poslovanju. Slojevi programske aplikacije i načini interakcije slojeva. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu i značaj za elektroničko poslovanje. Važniji standardi elektroničkog poslovanja: HTML, XML, XSL. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Odabir razvojne platforme u zavisnosti od ciljanog poslovnog modela.
 • Povezivanje programskih sustava, interoperabilnost i standardi razmjene podataka
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih poslovnih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Povezivanje programskih podsustava unutar poduzeća. Povezivanje programa unutar poduzeća. Povezivanje programskih sustava između poduzeća.
 • Poslovni modeli elektroničkog poslovanja
  Tržište u uvjetima elektroničkog poslovanja (digital marketplace). Globalna povezanost i suvremeni konkurentski odnosi. Poslovni modeli i tržišna prednost. Komponente tržišne prednosti. Vrste tržišnih prednosti. Održivost i trajnost tržišne prednosti. Vrijednosni lanac poduzeća (Value chain) i analiza njegove učinkovitosti. Mogućnosti primjene suvremene tehnologije u pojedinim segmentima vrijednosnog lanca. Povezanost vrijednosnih lanaca kao izvor tržišne prednosti. Ključni poslovni procesi u vrijednosnom lancu i njihov preustroj.
 • Elektroničko poslovanje među poduzećima – B2B
  Povezanost poduzeća i matrični ustroj kao izvor tržišne prednosti. Vrste parterskih odnosa i njihov utjecaj na upravljanje opskrbnim lancem. Segmentacija poslovnih partnera prema ulozi u opskrbnom lancu. Razine odnosa s poduzećima iz okoline (od konkurentne napetosti do strateškog udruživanja). Segmentacija poslovnih procesa obzirom na ulogu u upravljanju opskrbnim lancem. Interni poslovni procesi, njihov značaj za poduzeće i temeljni principi povećanja učinkovitosti (BPR, TQM, 6sigma). Zajednički poslovni procesi, kao izvor strateške prednosti i povećanje njihove učinkovitosti koordinacijom u opskrbnom lancu (xEngineering). Vanjski poslovni procesi (outsourcing). Opskrbni lanac i pozicija poduzeća u njemu. Principi upravljanja opskrbnim lancem i značaj standardizacije. Ključni poslovni procesi (prodaja, nabava, proizvodnja, distribucija). Analiza učinkovitosti opskrbnog lanca. Transakcije u opskrbnom lancu. Organizacijske pretpostavke. Elektronička razmjena dokumenata. Elektronički račun. Elektronički potpis – obični, napredni, XML el. potpis.
 • Upravljanje opskrbnim lancem
  Razine potpore upravljanju opskrbnim lancem: provedba, planiranje i optimizacija, analiza učinkovitosti. Standardizacija opskrbnog lanca i njezin značaj za učinkovitost upravljanja. Standardi i poznatiji sustavi za potporu upravljanju opskrbnim lancem (Supply Chain Management - SCM) – komparativna analiza i mjesta najveće učinkovitosti (SAP, ORACLE, ARIBA, i2, Manugistics). Povezanost ERP i SCM sustava. Uvođenje SCM sustava. Dinamika upravljanja opskrbnim lancem i mogućnost prilagodbe poduzeća promjenama u opskrbnom lancu. Zavisnost pristupa upravljanju opskrbnim lancem o poziciji u opskrbnom lancu.
 • Elektroničke burze roba i usluga
  Značaj elektroničkih burza roba i usluga (B2B exchanges). Konvergencija burza roba na gobalnom tržištu i analiza industrijskih vertikala. Primjeri poznatijih elektroničkih burza roba i analiza poslovnih modela (MetalExchange, PaperSite). Globalni i lokalni čimbenici razvoja elektroničkih burzi roba. Deregulacija pojedinih segmenata tržišta i utjecaj na razvoj elektroničkih burza roba i usluga.
 • Zakonska regulativa elektroničkog poslovanja
  Problemi Interneta i utjecaj na poslovanje. Regulacija Interneta. Odgovornost za sadržaj. Zaštita privatnosti. Zaštita autorskih prava. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na Internetu i temeljni elementi ugovora (Quality of Service – QoS, Service Level Agreement - SLA). Globalno tržište, utjecaj korporacija i određivanje mjesta izvora prihoda, mjesta oprezivanja i odgovornosti. Elektronički potpis, relevantna zakonska regulativa i utjecaj na poslovanje. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu.
 • Budućnost elektroničkog poslovanja
  Novi poslovni modeli, uvjeti njihove primjene i održivost (Application Service Providing – ASP, Web Services Providing - WSP). Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Povezivanje tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje (povezivanje mobilnih uređaja, GPS sustava, RFID sustava).

Osnovna literatura

 • Chesher, M., Kaura, R., Linton, P., Electronic Business & Commerce, Springer Verlag, 2002.
 • Coupey E. Digital Business : Concepts and Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004.

Dopunska literatura

 • Corbitt, B., Al-Quirim, N. E-Business, E-Government & Small and Medium Size Enterprises: Opportunities & Challenges, Idea Group Publishing; 2004
 • Jelassi, T., Enders, A. Strategies for E-business : Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases), Prentice Hall 2004.
 • McAfee, A. Operating an E-Business, McGraw-Hill/Irwin; 2004.
 • Turban, E., Lee, J., Kin, D. Chung, M. Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000
 • Hohpe, G., Woolf, B. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison – Wesley, 2003.
 • Newcomer, E. Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison – Wesley, 2002.
 • Chopra, S., Meindl, P. Supply Chain Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003.
 • Chalmtac, I., Gumaste, A., Szabo, C. Broadband Services: Business Models and Technologies for Community Networks, John Willey and Sons, 2004.
 • Giaglis, M. G. Mobile Business: Technologies, Applications, and Markets, Butterworth-Heinemann, 2004.
 • May, P. Mobile Commercee, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2001.
 • Nansi, S. Mobile Commerce Applications, Idea Group Publishing; 2004
 • Saunders, K. M. Practical Internet Law for Business, Artech House, 2001

Preduvjeti

 • Matematika za ekonomiste 1
  Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.
 • Poslovna Informatika
  Upoznavanje studenata s osnovnim elementima informacijskog sustava te primjenom tih sustava u poslovnoj praksi. Upoznavanje s računalom kao temeljnim i nezaobilaznim dijelom današnjih informacijskih sustava, kao i suvremenom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (ICT) kao pretpostavkom za postojanje današnjih informacijskih sustava. Ujednačavanje znanja svih studenata koja su različita i po sadržaju i po pristupu kako bi mogli s razumijevanjem pratiti kolegije koji se oslanjaju na primjenu informacijskih sustava i pripadajućeg ICT-a u različitim područjima poslovanja.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gerić Sandro Laboratorijske vježbe 0 0 1
Predavanje 5 2 1
Seminar 15 1 1
Vrček Neven Predavanje 10 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Elektroničko poslovanje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvo nastavi3
Aktivnost na nastavi2
Seminar15
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo predavanju 1 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 1 bod

3 izostanka Izostanke nije moguće nadoknaditi
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 2 1 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 2 boda
1 izostanak = 1 bod

4 izostanka Studenti koji imaju 3 ili 4 izostanka trebaju nadoknaditi vježbe sa kojih su izostali samostalnom izradom seminara na temu održanu na propuštenom terminu vježbi (u dogovoru sa predmetnim nastavnikom).
Više od 4 izostanka nije moguće nadoknaditi!
Treći tjedan zadnjeg međuispitnog razdoblja.
Seminari 15 8 U okviru lab. vježbi i seminara studenti će samostalno i u timovima kroz praktične seminare obrađivati teme predviđene nastavnim planom i programom.
Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na lab. vježbama. Studenti će teme odabrati na prvim lab. vježbama, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
8 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. 1. tjedan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 50 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij ima usmeni dio.
Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih 20 bodova na 2. kolokviju.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
20 bodova
Aktivnost na nastavi 2 0 Kratke provjere (testovi) razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).


Elektroničko poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, kolokviji, seminar)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u izradi seminara i svih aktivnosti u okviru lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja za redovne studente.

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, kolokviji, seminar) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A). Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmentnim nastavnikom. Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.

 

 

3.       Model C (obavezne konzultacije, seminar, pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmentnim nastavnikom. . Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvo nastavi3
Aktivnost na nastavi2
Seminar15
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo predavanju 1 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 1 bod

3 izostanka Izostanke nije moguće nadoknaditi
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 2 1 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 2 boda
1 izostanak = 1 bod

4 izostanka Studenti koji imaju 3 ili 4 izostanka trebaju nadoknaditi vježbe sa kojih su izostali samostalnom izradom seminara na temu održanu na propuštenom terminu vježbi (u dogovoru sa predmetnim nastavnikom).
Više od 4 izostanka nije moguće nadoknaditi!
Treći tjedan zadnjeg međuispitnog razdoblja.
Seminari 15 8 U okviru lab. vježbi i seminara studenti će samostalno i u timovima kroz praktične seminare obrađivati teme predviđene nastavnim planom i programom.
Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na lab. vježbama. Studenti će teme odabrati na prvim lab. vježbama, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
8 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. 1. tjedan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 50 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij ima usmeni dio.
Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih 20 bodova na 2. kolokviju.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
20 bodova
Aktivnost na nastavi 2 0 Kratke provjere (testovi) razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh