FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovni procesi npp:128689

Engleski naziv

Operations Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznati studente s temeljnim poslovnim procesima u proizvodnim poduzećima te drugim profitnim i neprofitnim organizacijama. Predočiti poduzeće kao sustav i objasniti ulogu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u njegovom upravljanju. Sistematizirati procese u kataloške grupe. Sistematizirati informacijske, materijalne i ostale tijekove u organizacijama. Detaljno izučiti poslovnu logiku i algoritme funkcioniranja tipičnih poslovnih procesa.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Informacijski povezati poslovne procese u logičan slijed, na temelju predviđanja potražnje za proizvodima
 • Pratiti informacijske tokove od nabave, preko proizvodnje do prodaje
 • Primijeniti određene algoritme radi rješavanja ili optimizacije pojedinih slučajeva u poslovanju organizacije
 • Razlikovati ulogu pojedinih poslovnih procesa u proizvodnim organizacijama
 • Razumjeti algoritme odvijanja pojedinih procesa i iste primijeniti na zadani slučaj.
 • Razumjeti poslovne procese u organizaciji i informacijske i materijalne veze među njima.

Ishodi učenja programa

 • Prepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesaPrepoznati bitne čimbenike poduzetničkog procesa
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Poduzeće kao sustav i organizacija
  Pojam poduzeća. Klasifikacija poduzeća. Sustavni, organizacijski i funkcionalni prikaz poduzeća. Osnovni transformacijski proces i veza poduzeća s okolinom. Organizacijski sustav i njegovi procesi. Organizacijski sustav i njegov informacijski podsustav.
 • Planiranje i prodaja proizvoda
  Opis procesa planiranja i prodaje proizvoda i njegovih aktivnosti. Predviđanje potražnje kao tehnika planiranja prodaje. Metode predviđanja (metode vremenskih serija i regresijska analiza). Mjere točnosti predviđanja. Korištenje Excel-a za predviđanje potražnje.
 • Tehnička priprema rada
  Opis procesa oblikovanja proizvoda i tehnološkog procesa i njegovih aktivnosti. Izrada osnovne tehničke dokumentacije (CAD, CAE). Izrada i računalni zapis sastavnica (Bill of Materials – BOM). Sklopna, strukturna i količinska sastavnica i pregledi upotrebe dijela. Tehnološka dokumentacija – postupnik i popis operacija. Funkcija tehničke i tehnološke dokumentacije.
 • Upravljanje zalihama
  Pojam i funkcija skladišta. Troškovi zaliha. ABC klasifikacija. Parametri upravljanja zalihama. Modeli upravljanja zalihama. Minimalne i maksimalne količine naručivanja. Točka naručivanja. Ekonomična količina naručivanja (Economic order Quantity – EOQ) za razne modele potrošnje.
 • Planiranje proizvodnje i proizvodnih kapaciteta
  Osnovno planiranje potražnje i obujma proizvodnje (Master Production Schedule-MPS). Strategije zaposjedanja proizvodnih kapaciteta. Planiranje kapaciteta za proizvodnju (Capacity requirements planning – CRP).
 • Planiranje proizvodnih resursa
  Planiranje potreba materijala za proizvodnju (Material requirements planning – MRP). Matični i strukturni podaci o proizvodnim čimbenicima. Raspuštanje sastavnica. Nezavisne, primarne i sekundarne potrebe. Nalozi za proizvodnju i nalozi za nabavu. ERP i MRP moduli za računalno planiranje proizvodnih resursa.
 • Planiranje projekata
  Pojam projekta i vođenja projekta. Oblikovanje projektnog tima. Planiranje projekta. Mrežni dijagram kao grafički prikaz plana projekta. Matrica prethođenja. Pravila izgradnje mrežnog dijagrama po CPM metodi.
 • Proračun vremena na mrežnom dijagramu i vođenje projekata
  Vremenska analiza projekta. Kritične aktivnosti, kritični put i trajanje projekta. Vremenske rezerve. Gantogram. Povratne obavijesti i nadzor nad odvijanjem projekta. Upotreba alata MS Project za planiranje i vođenje projekata.
 • Jednostavno terminiranje
  Pojam radnog naloga i radnog mjesta. Protočno terminiranje. Optimalno raspoređivanje poslova na jednom resursu. Raspoređivanje poslova na dva resursa (Johnsonovo pravilo).
 • Terminiranje u realnim uvjetima
  Raspoređivanje poslova na više resursa. Kriteriji za terminiranje. Nadzor izvršavanja naloga. Izvješća nadzora proizvodnje. Raspoređivanje kadrova. Outsourcing i Just-in-Time.
 • Upravljanje lancem nabave
  Pojam lanca nabave. Upravljanje lancem nabave (Supply Chain Management). Opis upravljanja dijelovima lanca nabave. Uloga suvremenih Internet tehnologija na SCM. Transportni problem.
 • Optimalizacija na linearnom modelu
  Pojam linearnog programiranja. Opći model linearnog programiranja. Grafička rješenja problema maksimuma i minimuma.
 • Redovi čekanja i slučajni procesi
  Pojam redova čekanja. Problem opsluživanja kod slučajnih poziva. Model jednog poslužitelja. Model s više poslužitelja. Područja primjene u računalnim mrežama.
 • Osiguranje kakvoće u poslovnim procesima
  Pojam kvalitete. Načela integralnog upravljanja kvalitetom (TQM). Troškovi kvalitete. Učinci kvalitete na produktivnost. Statistička kontrola kvalitete. Kontrolne karte i područja primjene.
 • Standardi i alati za modeliranje i prikaz poslovne tehnologije
  Pojam poslovne tehnologije. Model tokova rada (Work Flow). Odnos poslovne tehnologije i informacijskog sustava. Alati za modeliranje i prikaz poslovnih procesa.

Osnovna literatura

 • Brumec J, Dobrović Ž.: Poslovni procesi u organizaciji, elektronička skripta, 2007.

Dopunska literatura

 • Russell, R.S., Taylor B.W.: Operations Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.
 • Dilworth, J. B., Operations Management – Providing Values in Goods and Services, The Dryden Press, Harcourt, 2000.

Preduvjeti

 • Matematika za ekonomiste 1
  Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.
 • Organizacija i menadžment
  Temeljni cilj kolegija jest naučiti studente kako uspostaviti cjeloviti sustav organiziranja i poslovođenja u različitim organizacijama. Studenti moraju razumjeti značenje cjelovitog rješavanja takovog sustava. Cilj je da studenti poznaju i primjenjuju metode i standarde za uspostavu organizacije i menadžmenta.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hrustek Larisa Seminar 15 1 2
Tomičić Furjan Martina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00, online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poslovni procesi - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 0 12 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Poslovni procesi - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, seminari, kolokviji)  – sva predavanja i seminari su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja i seminara kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. 

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A). Studenti dodatne bodove (do 20) mogu ostvariti i izradom seminarskog rada na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom ili rješavanjem određenih zadataka s vježbi koji se dogovaraju sa asistentom na kolegiju. Izrada seminara/rješenja vježbi sastoji se od pisanog dokumenta,  koji je student dužan predati najkasnije 2 tjedna prije roka za upis ocjene ostvarene kontinuiranim praćenjem putem web sustava.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije, pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminar/rješenje zadataka sa vježbi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 0 12 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh