FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Računovodstvo npp:46653

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u računovodstvo i njegova koncepcija
  Temeljne karakteristike računovodstva poduzeća. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava i informacije koje treba osigurati. Računovodstvena funkcija. Računovodstveni proces.
 • Računovodstvo i propisi poslovanja računovodstva
  Zadaci računovodstva. Ciljevi računovodstva. Računovodstvena načela. Međunarodni računovodstveni standardi i računovodstvene politike. Zakon o računovodstvu. Pregled računskog plana.
 • Imovina i izvori imovine poduzeća
  Pregled osnovnih računovodstvenih kategorija. Dugotrajna imovina (nematerijalna, materijalna, financijska, potraživanja), kratkotrajna imovina (zalihe, potraživanja i ostala prava, financijska imovina, novac u banci ili blagajni). Cirkuliranje kratkotrajne imovine. Aktivna vremenska razgraničenja. Kapital i rezerve, dugoročne obveze, tekuće ili kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveni događaji i isprave
  Poslovne i knjigovodstvene promjene. Obilježja knjigovodstvenog događaja. Knjigovodstveno dokazivanje nastale poslovne promjene. Knjigovodstvene isprave (vrste, kontrola, čuvanje). Cirkulacija isprava.
 • Računovodstvena kontrola
  Interna i eksterna kontrola. Likvidatura knjigovodstvenih isprava (tekuća, naknadna, iznenadna). Modeli kontrole. Ispitivanje formalne, suštinske i računske strane ispravnosti isprava. Inventura. Načela inventure. Obveza i obveznici popisa. Vrste inventure (potpuna, djelomična, redovna, izvanredna, kontinuirana). Faze inventure.
 • Temeljna financijska izvješća - Bilanca poduzeća
  Bilanca kao jedan od temeljnih financijskih izvješća. Koncept, funkcija i izgled bilance. Sastav bilance. Aktiva i pasiva. Obračunske kategorije. Oblici i tipovi bilance. Vrste bilance. Kriteriji unošenja bilančnih pozicija. Bilančna načela. Korektivna konta. Kvalitativne i kvantitativne bilančne promjene.
 • Temeljna financijska izvješća – Račun dobiti i gubitka i ostala izvješća
  Račun dobiti i gubitka. Priznavanje prihoda i rashoda. Koncepti i pravila koji se trebaju poštivati prilikom priznavanja prihoda i rashoda i prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka. Izvješće o novčanom tijeku. Primici i izdaci. Razlikovanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Izvješće o promjeni glavnice i Bilješke uz financijska izvješća. Povezanost informacija iz financijskih izvješća.
 • Poslovne knjige i računovodstvena konta
  Poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige). Metode upisivanja poslovnih promjena u poslovne knjige. Računovodstvena konta (računi): oblici i vrste (prema kvaliteti prikazanog stanja, elementima uspjeha, samostalnosti, mogućnosti raščlanjivanja prometa i salda, položaju u bilanci). Pravila knjiženja na kontima (aktive, pasive, prihoda i rashoda), metoda dvostavnog knjigovodstva, korespondencija konta. Pozitivne i negativne promjene. Otvaranje i zaključak konta. Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (novac i potraživanja)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Promjene na žiro računu, novčano poslovanje, prijelazni žiro račun i njegove funkcije. Blagajničko poslovanje, blagajnički izvještaj, inozemna sredstva plaćanja, vrijednosni papiri, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, aktivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Zalihe materijala, zalihe sitnog inventara i rezervnih dijelova, zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda te zalihe robe u trgovini. Obračun troškova kupnje zaliha materijala. Metode obračuna utroška materijala (periodični i kontinuirani obračun: FIFO, LIFO, Prosječne cijene…). Usporedba rezultata obračuna.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe gotovih proizvoda i robe)
  Formiranje zaliha proizvodnje. Obračun troškova nabave robe, prodaja robe u veleprodaji. Računovodstvo trgovine na malo.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine: nematerijalna, materijalna i financijska imovina. Nabava, stjecanje i izgradnja dugotrajne imovine. Trošak amortizacije, obračun amortizacije, metode amortizacije (linearna). Povlačenje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala (glavnice)
  Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i pasivna vremenska razgraničenja. Obveze prema dobavljačima, obveze za izdane vrijednosne papire, obveze s osnove dugoročnih i kratkoročnih zajmova te obveze prema kreditnim institucijama. Obveze prema zaposlenima i ostale obveze.
 • Računovodstveno praćenje troškova poslovanja
  Troškovi proizvodnje, neproizvodni troškovi; porezno priznati i nepriznati troškovi. Troškovi materijala, troškovi usluge promidžbe, sponzorstva. Troškovi osoblja i ostali troškovi, raspored troškova. Obračun i knjiženje plaće. Kalkulacije cijene. Raspored troškova.
 • Računovodstveno praćenje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga, prihodi od prodaje trgovačke robe, ostali poslovni prihodi, izvanredni prihodi. Kriteriji za priznavanje prihoda i rashoda. Priznavanje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja (raspored dobitka, gubitak iznad visine kapitala).

Osnovna literatura

 • Miko, L.; Kukec, S.K. Računovodstvo. TIVA - FOI, Varaždin, 2005.
 • Belak, V. Osnove profesionalnog računovodstva. Veleučilište u Splitu, Split, 2006.
 • *** Računski plan za poduzetnike

Dopunska literatura

 • D. Gulin et al. Računovodstvo. HZRiFD – Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb 2006.
 • Dražić, I.; Mamić, I.; Tušek, B. Računovodstvo – Priručnik za vježbe. HZRiFD – Ekonomski fakultet, Zagreb, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Keglević Kozjak Suzana Predavanje 7 2 1
Seminar 7 2 2
Šestanj Perić Tanja Predavanje 8 2 1
Seminar 8 2 2
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Računovodstvo - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 270
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 50 i više bodova te ima 9 ili više dolazaka i na predavanja i na seminare, može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 70 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 30 15 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 2 70 35 Vidi: Kolokvij 1. Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na nastavu 0 Potrebno je ostvariti 9 ili više dolazaka na predavanja te isto toliki broj dolazaka na seminare. Evidencija počinje od 2. tjedna nastave.
Student koji na kraju semestra ostvari 50 ili više bodova temeljem ostalih elemenata praćenja, ali nema ostvaren traženi broj dolazaka na nastavu, imat će obavezni usmeni ispit iz cijelog gradiva.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Šestanj-Perić, T., Keglević Kozjak, S.: Računovodstvo, 2016., skripta dostupna na Moodle-u
 2. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 3. Žager, K. et al, Računovodstvo I: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2016.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2014.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz računske zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita. Ukoliko računski zadaci nisu riješeni minimalno 50%, to automatski znači pad na ispitu te se teorija neće ni gledati. Ukoliko su računski zadaci riješeni 50% ili više, a teorija manje od 50%, to također znači pad na ispitu.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Šestanj-Perić, T., Keglević Kozjak, S.: Računovodstvo, 2016., skripta dostupna na Moodle-u
 2. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 3. Žager, K. et al, Računovodstvo I: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2016.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2014.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit piše se 90 minuta, a sastoji se od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz računske zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita. Ukoliko računski zadaci nisu riješeni minimalno 50%, to automatski znači pad na ispitu te se teorija neće ni gledati. Ukoliko su računski zadaci riješeni 50% ili više, a teorija manje od 50%, to također znači pad na ispitu.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh