FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:46654

Engleski naziv

Business Communications

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u poslovno komuniciranje
  Razine analize u poslovnoj komunikaciji. Modeli komunikacijskog procesa. Činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima.
 • Komunikacijska kompetencija
  Interpersonalna komunikacijska kompetencija. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz komunikacijsku djelotvornost: u poslovnoj komunikaciji: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz usmjerenost na druge u poslovnoj komunikaciji: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Davanje povratnih informacija.
 • Prezentacijska komunikacija
  Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije. Prikladne strukture i vrste poslovne prezentacije za različite namjene/situacije. Priprema prezentacije. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Javni govor i retorika u prezentacijskoj komunikaciji.
 • Komunikacija u prodaji
  Osnove osobne komunikacije u prodaji. Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti.
 • Pregovaranje
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih pregovarača. Priprema poslovnih pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima.
 • Sastanci
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.

Osnovna literatura

 • Fox, R. Poslovna komunikacija. Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb, 2002.
 • Reardon, K.K. Interpersonalna komunikacija. Alinea, Zagreb, 1998.
 • Robbins, S.P. Bitni elementi organizacijskog ponašanja. MATE, Zagreb, 2003.
 • Bubaš, G. Poslovno komuniciranje (bilješke s predavanja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.

Dopunska literatura

 • Škarić, I. Temelji suvremenog govorništva. Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 • Kesić, T. Integrirana marketinška komunikacija: oglašavanje, unapređenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja. Opinio, Zagreb, 2003.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 7 2 1
Seminar 0 2 1
Čižmešija Antonela Seminar 5 2 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 8 2 1
Seminar 10 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 18:00 Sisak (Online)
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 Zabok (Online)
Prijava do: 05.07.2020. 11:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija10
Kolokviji (2x43)86
Pisani uradak4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Pisani uradak + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se i posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 10 2 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Ukoliko prezentacija nije održana Naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. Posljednji tjedan
1. kolokvij 43 0 Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili
zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore.

2. kolokvij 43 0 Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili
zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore.

Pisani uradak 4 1 Student piše obavezni pisani uradak na temu koju je prezentirao na seminaru. Izrada pisanog uratka je obvezna.


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata - studenti koji nastavu pohađaju prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija10
Kolokviji (2x43)86
Pisani uradak4
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu (Model B)

Elementi praćenjaBodova
Seminari (2 x 7 bodova) kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja14
Kolokviji (2x43 boda) ili pismeni ispit86
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Pisani uradak + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad (referat) 14 5 Student izrađuje dva pisana rada (seminara/referata) prema uputama u sustavu Moodle. Teme referata treba prethodno dogovoriti s predmetnim nastavnikom najkasnije do drugog tjedna nastave. Radove se donosi na ispit u tiskanom obliku, a prije toga ih se također treba učitati u Moodle sustav kolegija. Nema mogućnosti nadoknade ukoliko se seminar (referat) ne donese do roka za predaju u sustavu Moodle. 7. i 13. tjedan nastave
1. kolokvij 43 0 Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili
zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore

2. kolokvij 43 0 Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili
zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovorePredavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh