FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovne programske aplikacije u primjeni npp:50942

Engleski naziv

Business Software Applications in Practice

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam, uloga i značaj poslovnih aplikacija
  Faze životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava. Pojam i globalne funkcije poslovnih programskih aplikacija. Važna praktična iskustva u radu sa poslovnim aplikacijama u primjeni. Primjeri poslovnih apllikacija koje su predmet kolegija.
 • Projekt sustava poslovne aplikacije
  Sustavski pristup u projektiranju poslovne aplikacije. Pojam i funkcije integriranosti poslovne aplikacije. Objektni razvojni sustav aplikacije. Modularni organizacijski sustav aplikacije. Sustav baze podataka aplikacije. Sustav dokumenata poslovnih procesa u aplikaciji. Sustav izvještaja aplikacije. Sustav za održavanje baze podataka i funkcija poslovne aplikacije. Periferni podsustavi sustava poslovnih aplikacija (PDA skeneri bar coda, Generatori barcoda).
 • Baze podataka poslovnih aplikacija
  Vrste postojećih baza podataka i njihove značajke. Kriteriji za izbor primjerene baze podataka aplikacije. Modeliranje logičkog i fizičkog modela podataka. Generiranje baze podataka poslovne aplikacije. Baze sustava datoteka. Relacijske baze podataka. Primjeri izgrađenih baza podataka.
 • Instalacija aplikacije na poslovnoj mreži korisnika
  Pojam i značajke poslovne računalne mreže. Temeljna načela funkcioniranja poslovne aplikacije na mreži. Instalacija i održavanje aplikacije na poslovnoj mreži. Upravljanje pravima korisnika aplikacije na poslovnoj mreži. Sustav arhiviranja baze podataka poslovne aplikacije.
 • Mogući načini pristupa korisnika poslovnoj aplikaciji
  Rad u internoj poslovnoj mreži. Rad na on-line modemskoj ili ISDN vezi. Rad u VPN (Virtual private network) mreži. Alati za daljinski rad s aplikacijom na poslovnoj mreži.
 • Implementacija poslovne aplikacije u poduzeću (
  Značaj dobrog funkcioniranja poslovne aplikacije za cjelokupno funkcioniranje poduzeća. Metodika uvođenja aplikacije u funkciju. Prezentacija mogućnosti poslovne aplikacije i načina podrške poslovnih procesa. Pristup korisnicima aplikacije i njihovo vođenje u procesu usvajanja funkcija aplikacije do stjecanja povjerenja u aplikaciju. Problemi komunikacije s korisnicima aplikacije. Problemi kontinuiranog razvoja poslovne aplikacije.
 • Temeljni problemi rada sa poslovnim aplikacijama
  Očekivanja poslovnog sustava u odnosu na poslovnu aplikaciju. Ovisnost vitalnih funkcija poduzeća o poslovnoj aplikaciji. Problemi unosa i pristupa podacima u bazi podataka poslovne aplikacije. Problemi pregleda podataka i generiranja poslovnih izvješća. Menadžment i poslovna aplikacija. Odgovornosti informatičke struke u radu i održavanju poslovne aplikacije.
 • DOS i WINDOWS poslovne programske aplikacije
 • Alati za razvoj poslovnih aplikacija
  Alati za razvoj multi-user i client/server poslovnih aplikacija. Alati za modeliranje i generiranje baze podataka. Alati za dizajniranje i izradu izvještaja poslovnih aplikacija. Alati za razvoj DOS i WINDOWS aplikacija.
 • Kompatibilnost poslovne aplikacije s WINDOWS i WEB okruženjem
  Značaj kompatibilnosti poslovne aplikacije s postojećim standardnim formatima MS Officea. Nužnost interoperabilnosti poslovne aplikacije u WEB okruženju. Batch mailing i poslovna aplikacija. Primjeri rješenja u konkretnim aplikacijama.
 • Zamjena poslovne aplikacije u poduzeću
  Razlozi zamjene poslovne aplikacije. Poslovno-organizacijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Informatički aspekti zamjene poslovne aplikacije. Financijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Psihološki aspekti zamjene poslovne aplikacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Rad s konkretnim DOS i WINDOWS poslovnim programskim aplikacijama za: Financijsko poslovanje poduzeća, Robno poslovanje veleprodaje, Robno poslovanje maloprodaje, Poslovanje carinskog skladišta, Materijalno poslovanje, Osnovna sredstva, Plaće i kadrovsku evidenciju, Financijsko poslovanje obrtnika, Upravljanje masovnom distribucijom goriva, Knjigovodstvene servise, Kontrolu rada složenog sustava restorana, PDA skenere bar-coda, Druge poslovne aplikacije.
 • Seminari:
  Prezentacija i kritička analiza ključnih modula odabranih poslovnih aplikacija.

Osnovna literatura

 • Prezentacije i nastavni materijali s predavanja. Primjeri modela procesa, podataka i projekata obrađenih gotovih poslovnih aplikacija. Korisničke upute za primjenu obrađenih poslovnih aplikacija. Objavljeni radovi nositelja kolegija koji se odnose na informacijske sustave i razvijene poslovne aplikacije.

Dopunska literatura

 • Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Arhitecture. Nov 5, 2005., www.amazon.com
 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 4
Predavanje 1 2 1
Vidačić Stjepan Predavanje 14 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovne programske aplikacije u primjeni - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Timska prezentacija na seminaru10.4
Kontrole prisustvovanja na predavanju8.9
Kontrole prisustvovanja na seminarima8.9
Rješenja zadataka na lab. vježbama14.8
2 kolokvija57
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 90.0 1 +
2. Kolokvij + 10.0 100.0 1 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnosti na laboratorijskim vježbama 14.8 Prisustvovanje vježbama deklarirano je kao obavezno.
Studenti rade online na demo instalacijama odabranih poslovnih aplikacija na mreži.
Na svakom satu vježbi zadaje se 1 – 2 različita dokumenata određene aplikacije (ukupno oko 10 zadataka).
Student treba savladati funkcije modula dokumenta (otvaranje, unos podataka, ispis i zaključivanje dokumenta).
Svaki uspješno riješen zadatak vrednuje se sa 1.483 boda.

Timska prezentacija na seminaru 10.4 Na početku semestra formiraju se timovi studenata koji iz zadanog i na sustavu Moodle objavljenog skupa biraju teme za obradu i prezentaciju na seminaru.
Timovi teme pripremaju samostalno iz audio vizualnih prezentacija rada odabranih poslovnih programskih aplikacija i radom s aplikacijama online na vježbama.
Pripremljene prezentacije rada odabranih modula poslovnih aplikacija timovi iznose na seminaru, nakon čega se vodi problemska diskusija u okviru teme prezentacije.
Prezentacija iznesena na seminaru vrednuje se sa 0 - 10.38 bodova.
Pozitivna ocjenjen seminara pretpostavlja >= 5.19 bodova.
Kontrola prisustvovanja na predavanju 8.9 Prisustvovanje na predavanjima nije deklarirano kao obavezno i ne uvjetuje potpis na kraju semestra.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja predavanjima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom predavanju vrednuje se sa 1.483 boda.
Kontrola prisustvovanja na seminarima 8.9 Prisustvovanje na seminarima deklarirano je kao obavezno.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja seminarima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom seminaru vrednuje se sa 1.483 boda.
Kolokviji 57 Izvode se dva kolokvija sa odgovorima na po 12 ABC pitanja koja pokrivaju teorijski dio pismenog dijela ispita.
Svaki kolokvij nosi ukupno 28.5 bodova (1 pitanje = 2.375 bodova).
Kolokviji se izvode za vrijeme nastave planirane za predavanja u trajanju do 30 minuta.
Uvjeti za potpis indeksa Uspješno samostalno riješeno >= 50 % zadataka postavljenih na vježbama.
Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen timski seminarski zadatak.
Prisustvo na >= 50 % kontroliranih seminara.

Student koji nije ispunio uvjete za potpis na kraju semestra preuzima posebnu seminarsku temu iz audio vizualnih prezentacija rada poslovnih aplikacija koju samostalno iznosi pred nastavnikom.
Uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita Usmeni (aplikacijski) dio ispita odnosi se na pitanja iz audio vizualnih prezentacija tehnologije rada obrađenih poslovnih aplikacija.

Uvjeti za oslobođenje su:
>= 50% bodova na vježbama,
>= 50% prisustvovanja na kontrolnim predavanjima i seminarima,
pozitivna ocjena iz prezentacije na seminaru.

Oslobođenje od usmenog dijela ispita vrijedi do kraja tekuće akademske godine.
Uvjeti za upis ocjene Stečeni uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita.

Iz svakog od dva kolokvija ostvareno >= 28.5 bodova.

Stećeni uvjet za upis ocjene vrijedi do kraja tekuće akademske godine.


Opis elemenata praćenja - Klasični ispit

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Teorijski dio (pismeni) 57 8 /osam/ pitanja iz teorijskog dijela kolegija.
Ukupno: 8 x 3 = 24 apsolutna boda (57 relativnih bodova).
Potrebno je ostvariti >= 12 apsolutnih bodova.
Aplikacijski dio (pismeni ili usmeni) 43 6 /šest/ pitanja iz domene rada obrađenih poslovnih programskih aplikacija u primjeni.
Ukupno: 6 x 2 = 12 apsolutnih bodova (43 relativna boda).
Potrebno je ostvariti >= 6 apsolutnih bodova.
Prolaz na klasičnom ispitu Potrebno je ostvariti ukupno >= 18 apsolutnih bodova, pri čemu minimalno 1 bod treba biti iz aplikacijskog dijela pitanja.
Dodatni usmeni ispit Student koji ostvari < 18 apsolutnih bodova ali >= 12 bodova ima mogućnost pristupa dodatnom usmenom ispitu, uz uvjet da je iz aplikacijskog dijela pitanja ostvareno >= 1 bod.


Poslovne programske aplikacije u primjeni - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Klasični ispit (teorijski + aplikacijski dio) ili kontinuirano praćenje100
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Uključivanje u sustav kontinuiranog praćenja 100 Za studente koji se na početku semestra uključe u ovaj sustav vrijede sva pravila i obaveze kao i za redovite studente i mogu steći uvjete za oslobođenje dijela ispita, te polaganje ispita i upis ocjene na temelju rezultata kontinuiranog praćenja na kraju semestra (laboratorijske vježbe, seminarska prezentacija, 2 kolokvija).
2.Polaganje ispita izvan sustava kontinuiranog praćenja Izvanredni studenti nemaju posebne uvjete i ispit polažu po modelu klasičnog ispita: teorijski dio(pismeni) + aplikacijski dio(pismeni ili usmeni).

Teorijski dio obuhvaća 8 pitanja po 3 apsolutna boda (ukupno 24 apsolutna boda / 57 relativnih bodova).

Aplikacijski dio obuhvaća 6 pitanja po 2 apsolutna boda (ukupno 12 apsolutnih bodova / 43 relativna boda).

Za prolaz je potrebno ostvariti >= 18 apsolutnih bodova od čega >= 1 bod iz pitanja aplikacijskog dijela.

Student koji je ostvario >= 12 ali < 18 apsolutnih bodova, pri čemu >= 1 bod iz aplikacijskog dijela pitanja, ima mogućnost za pristup dodatnom usmenom dijelu ispita.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh