FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovno planiranje npp:50944

Engleski naziv

Business Planning

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u kolegij
  Svrha proučavanja poslovnog planiranja za poslovnu uspješnost.
 • Planiranje.
  Pojam i svrha planiranja. Planiranje kao menadžerska aktivnost.
 • Poslovna strategija.
  Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. SWOT analiza. Scenarij analiza. Planiranje financijske situacije poduzeća. Izrada godišnjih i mjesečnih planova.
 • Poslovni planovi.
  Vrste planova. Sadržaj poslovnog plana. Poslovni planovi i razvoj organizacije. Tko sudjeluje u izradi poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Uloga poslovnog plana u tržišnom gospodarstvu. Financiranje poduzetničkog pothvata.
 • Tehnike izrade poslovnog plana.
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Financijski pokazatelji.
  Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. Pojam uspješnosti ulaganja. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Proračuni.
  Pojam i svrha sastavljanja proračuna. Proračuni poslovnih funkcija. Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova.
 • Postupak izrade proračuna.
  Financijsko oblikovanje proračuna. Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune. Revizija proračuna.
 • Financijski izvještaji.
  Računovodstvo u poslovnoj strategiji poduzeća. Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Planirani izvještaj o novčanim tijekovima.
 • Troškovi.
  Pojam i vrste troškova. Osnovne teorije troškova. Troškovi po vremenu nastanka. Troškovi po mjestu nastanka. Troškovi po načinu uračunavanja u cijenu proizvoda. Troškovi po iskorištenju kapaciteta. Troškovi po broju proizvoda. Odnos troškova i učinaka. Točka pokrića.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata.
  Vanjski čimbenici: institucionalni čimbenici, tehnološki čimbenici, tržišni čimbenici, društveni čimbenici. Unutarnji čimbenici: prepoznatljivost tvrtke, tehnologija, ljudi, financijske mogućnosti, menadžment.
 • Planiranje obrtnih sredstava uz primjenu Monte Carlo simulacije.
  Osnove Monte Carlo simulacije. Razvoj modela za proračun obrtnih sredstava. Upravljanje rizicima u planiranju troškova obrtnih sredstava.
 • Izrada investicijskih elaborata.
  Opis ulaganja. Analiza tržišta. Struktura ulaganja. Trajna obrtna sredstva. Ekonomski i financijski tijekovi. Planirani financijski elementi poslovanja. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja. Plan troškova nakon proširenja poslovanja. Tehničko - tehnološki elementi investicije.
 • Financijski elementi investicije.
  Financijsko tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja. Vrijednost i struktura ulaganja. Izvori financiranja. Obveze prema izvorima investiranja. Procjena troškova. Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta. Metoda interne stope rentabilnosti.
 • Primjeri iz prakse.

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARSKA NASTAVA
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz analize poduzeća. Na seminarskog nastavi izvodit će se vježbe izrade proračuna.

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s promjerima za investitore. RRIF - plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Cingula, M. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat. RRIF-plus, Zagreb, 2000.
 • Gulin, D.; Tušek, B.; Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza. Zagreb, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 5 3 1
Kedmenec Irena Predavanje 5 3 1
Seminar 5 3 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Poslovno planiranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji30
Projekt20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45
Obrana projekta + 10


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija). 15 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 15 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 5 bodova ostvareno iz teorije i 5 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na zadacima moraju ponovo na pismeni dio ispita.
Projekt 20 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
10 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova.


Poslovno planiranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata:

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani poslovni plan. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od teoretskih pitanja (3-6) koja nose ukupno 15 bodova i nekoliko zadatka (3-4) koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz obranu poslovnog plana. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnima na sustavu za e-učenje Moodle.

 

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti poslovni plan u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju i nastavnice u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti kreiranju poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Studenti imaju punu slobodu izbora djelatnosti za poslovni plan te vrednovanje ne ovisi o tome da li je izabrani projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

PREZENTACIJA IDEJE:

Predstavlja obranu poslovnog plana, tj. usmeni dio ispita. Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti izlaganje i u nekoliko minuta (5-7) izložiti svoju poslovnu ideju. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban odgovoriti na postavljena pitanja. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan. No, studenti za potrebe izlaganja smiju imati ispisani plan kojeg će koristiti kao vlastite bilješke.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 20 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
10 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh