FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Kvantitativni menadžment npp:50961

Engleski naziv

Quantitative Management

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s mogućnostima kvantitativne analize jednostavnijih poslovnih problema koji spadaju u domenu odgovornosti polaznika koji završi ovaj studij.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada
 • Analiza isplativosti ulaganja:
  Analiza isplativosti ulaganja: osnovne metode i pokazatelji isplativosti ulaganja Period povrata, Stopa povrata, Sadašnja vrijednost , Interna stopa rentabilnosti. Definicije ovih pojmova, izračunavanje njihovih vrijednosti u konkretnim slučajevima, način na koji se koriste kod donošenja odluke o ulaganju. Postupke za računanje vrijednosti navedenih pokazatelja potrebno je znati provesti u tabličnom kalkulatoru EXCEL. Također je potrebno znati ih primijeniti uz pomoć kalkulatora na jednostavnijim primjerima. Studenti trebaju znati koristiti EXCEL funkcije PMT (anuitet), NPV (sadašnja vrijednost) i IRR (interna stopa rentabilnosti). Studenti također trebaju znati provoditi analizu «što-ako» na tabličnim modelima pomoću EXCEL alata GOAL SEEK.
 • Analiza osjetljivosti:
  Analiza osjetljivosti: osnovne metode i alati za analizu osjetljivosti ; podatkovne tablice s jednim i više parametara, Scenario Manger, Goal Seek, Sensit (jedan input-jedan output, više inputa – više outputa). Korištenje ovih alata na konkretnim primjerima razvijenim u EXCEL-u. Interpretacija rezultata i njihovo korištenje u analizi odluka.
 • Određivanje prioriteta i rangiranje:
  Određivanje prioriteta i rangiranje: određivanje prioriteta na temelju usporedbi u parovima, rangiranje na temelju ocjena članova grupe, rangiranje na temelju rangova koje daju članovi grupe. Određivanje prioriteta na temelju uspoređivanja u parovima u konkretnom slučaju kada je poznato više alternativnih rješenja nekog problema i kada su određeni kriteriji za njihov izbor (evaluaciju). Određivanje prioriteta na temelju usporedbi u parovima približnim računanjem svojstvenih vrijednosti i komponenata svojstvenog vektora.
 • Prognoziranje:
  Prognoziranje: metode prognoziranja na vremenskim nizovima; metoda pomičnih prosjeka, metoda eksponencijalnog glađenja, prognoziranje na podacima s trendom umetanjem krivulje trenda. Razvoj prognoze primjenom navedenih metoda, okolnosti u kojima se primjenjuje pojedina od navedenih metoda.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti;
  Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti; osnovna pravila za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti: Waldovo pravilo, Hurwiczovo, Savageovo, Laplaceovo, Očekivana vrijednost. Primijena navedenih pravila u jednostavnijim primjerima, razumjevanje okolnosti u kojima se primjenjuje pojedina od navedenih metoda.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Gotovo sve vježbe izvode se uz pomoć tabličnog kalkulatora EXCEL. Primjeri se daju u obliku studije slučaja sa svrhom da studenti prepoznaju podatke bitne za analizu problema i izradu njegovog kvantitativnog modela. Za uspješno savladavanje programa vježbi nužno je poznavanje EXCELa na razini razvijanja financijskih modela, poznavanja posebnih financijskih funkcija, posebnih alata i vizualizacije informacija pomoću grafova i tablica.

Osnovna literatura

 • Predavanja i vježbe na LMS sustavu,
 • korisnički priručnici za EXCEL po izboru.

Dopunska literatura

 • Ragsdale, C.T.; Spreadsheet Modeling and Decision Analysis Course. Technology, Inc., Cambridge, 1995.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 15 1 1
Žugec Bojan Predavanje 15 1 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Kvantitativni menadžment - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Redovni studenti polažu kolegij putem kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokviji50
Kratke provjere10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za potpis je potrebno skupiti minimalno 25 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti:

 • minimalno 50 bodova,
 • barem 8 bodova na svakom dijelu projekta uz uspješnu obranu projekta,
 • barem 8 bodova na svakom kolokviju.

 

Napomena: Prepisivanje, korištenje tuđih rješenja u zadaćama i provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 50 16 Tijekom semestra je predviđena su dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi po dvadeset bodova. Kolokviji se održavaju na nastavi.
Zadaci obuhvaćaju računske zadatke i provjeru poznavanja koncepata potrebnih za izradu projektnog zadatka. Svaki kolokvij nosi 25 bodova. Za kolokviranje je potrebno na svakom kolokviju imati barem 8 bodova.
-
Kratke provjere 10 Predviđeno je pet kratkih provjera znanja. Kratkim provjerama u pravilu se pristupa preko sustava za e-učenje, a barem jedna se održava na nastavi. Kratke provjere u pravilu se sastoje od računskih zadataka. Kratke provjere nose po dva bodova. - -
Projekt 40 16 Svaki student bira poslovnu domenu u kojoj će analizirati poslovanje u obliku projekta. U obradi poslovanja potrebno je provesti analize obrađene na nastavi. Izrađeni projekt potrebno je obraniti na kraju semestra. Prezentacija rada je obavezna za dobivanje ostalih bodova. Obrana projekta je obavezna. Na obrani projekta student objašnjava izračune provedene u projektu. Uspješna obrana potrebna je dobivanje bodova iz projektnog zadatka. Za kolokviranje je potrebno na svakom dijelu projekta imati barem 8 bodova. -


Studenti koji ne polože kolegij izlaze na klasični pismeni i usmeni ispit prije kojeg trebaju predati i projekt. Detaljnije upute za polaganje predmeta putem ispita se nalaze na Moodle stranicama predmeta (poveznica POLAGANJE PREDMETA PUTEM ISPITA).

 

 

Kvantitativni menadžment - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti u centru Varaždin se trebaju na početku semestra izjasniti žele li sudjelovati u kontinuiranom praćenju. Kontinuirano praćenje pretpostavlja prihvaćanje obaveza i poštivanje rokova praćenja redovnih studenta. Pristup jednom od kolokvija smatra se prihvaćanjem kontinuiranog praćenja. Izvanredni studenti koji se opredijele za kontinuirano praćenje na kraju semestra dobivaju ocjenu rada kroz kontinuirano praćenje. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju smatra se pristupom ispitnom roku.  

 

Izvanredni studenti u centrima Križevci, Sisak i Zabok slušaju Kvantitativni menadžment kao e-kolegij što podrazumijeva da se polovina nastavnih obaveza odvija u online okruženju. Učionička nastava se u ovom slučaju održava samo u 3 termina. Detaljniji način rada će biti prezentiran na prvom (uvodnom) predavanju.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Individualni zadaci10
Online testovi10
Projekt 40
Ispit40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za polaganje predmeta je potrebno skupiti barem 20 bodova iz projekta i dobiti pozitivnu ocjenu na ispitu.

Napomena: Prepisivanje, korištenje tuđih rješenja u zadaćama i provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Individualni zadaci 50 Nakon odslušanog predavanja u centrima Križevci, Sisak i Zabok, studenti dobivaju individualne zadatke koje trebaju riješiti i predati u sustav. Zadaci su vezani uz odslušano gradivo. 0 - -
Online testovi 10 Nakon odslušanog predavanja u centrima Križevci, Sisak i Zabok, studentima će u dogovorenom terminu biti otvoren online test vezan uz odslušano gradivo koji će moći rješavati. Zadaci su vezani uz odslušano gradivo. 0 - -
Projekt 40 20 Svaki student bira poslovnu domenu u kojoj će analizirati poslovanje u obliku projekta. U obradi poslovanja potrebno je provesti analize obrađene na nastavi. Izrađeni projekt potrebno je obraniti na kraju semestra. Prezentacija rada je obavezna za dobivanje ostalih bodova. Obrana projekta je obavezna. Na obrani projekta student objašnjava izračune provedene u projektu. Uspješna obrana potrebna je dobivanje bodova iz projektnog zadatka. 0 - -
Ispit 40 Ispit se sastoji od zadataka za rješavanje i teorijskih pitanja. Za pozitivnu ocjenu na ispitu je potrebno riješiti zadatke i odgovoriti na teorijska pitanja.


Bodovi iz individualnih zadataka i online testova u centrima Križevci, Sisak i Zabok se mogu iskoristiti samo na prvom ispitnom roku nakon odrađene nastave. 

 

Prisustvovanje predavanjima i seminarima na nastavi u Varaždinu nije obavezno, ali student treba sudjelovati u e-učenju. Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. Izvanredni studenti koji odaberu kontinuirano praćenje, a nisu u mogućnosti prisustvovati kolokvijima, obrani dijelova projekta i kratkim provjerama koje se provode na nastavi, dužni su se na vrijeme (tjedan dana prije) javiti predmetnom nastavniku kako bi se za njih organizirao alternativni termin.  

 

Studenti koji ne polože kolegij putem kontinuiranog praćenja i studenti koji se nisu odlučili za kontinuirano praćenje, izlaze na klasični pismeni i usmeni ispit prije kojeg trebaju predati projekt. Projekt se predaje najkasnije 5 dana prije datuma ispita

 

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh