FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

6ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovna informatika npp:148701

Engleski naziv

Business Informatics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Balaban Igor Laboratorijske vježbe 1 5 1
Online aktivnosti ePITUP 3 5 1
Predavanje 2 5 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Poslovna informatika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Kratki test7
Laboratorijske vježbe25
Kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Poslovna informatika je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za potpis za redovite studente (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12,5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja.

Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno nekoliko (najmanje 3) kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova.

Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi.

Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena. 4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske vježbe 25 12.5 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.

Gradivo vježbi je podijeljeno na 3 područja - osnove rada s operacijskim sustavom (Windows), uređivačem teksta (Word), te tabličnim kalkulatorom (Excel).

Područja se tijekom izvođenja vježbi odvojeno provjeravaju, s tim da se gradivo vezano uz tablične kalkulatore provjerava kroz dvije provjere. Ukupno postoje 4 provjere iz vježbi.

Za polaganje vježbi potrebno je kroz 4 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno na svakoj provjeri ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova na pojedinoj provjeri.

Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.

Pošto je polaganje sve 4 provjere s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od četiri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije, tri ili sve četiri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra).

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Svi kolokviji su pismenog oblika.

Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Na prvom kolokviju moguće je ostvariti maksimalno 30 bodova.

Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Na drugom kolokviju moguće je ostvariti maksimalno 33 boda.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz oba kolokvija (zbrojeni bodovi iz oba kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.

Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.

Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepolaganje vježbi podrazumijeva gubitak potpisa/zabranu izlaska na ispit.

Poslovna informatika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti upisani u centar Varaždin moraju odabrati jedan od tri ponuđena modela praćenja:

1. Model A – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente. Vježbe se moraju kolokvirati do kraja semestra u kojem se izvodi kolegij. Minimalni uvjeti koje treba ispuniti: isti kao i za redovite studente (vidi rekapitulaciju uvjeta za potpis redovitih studenata na prvoj stranici).

2. Model B – obavezan je dolazak na dvije teorijske provjere znanja (kolokviji) kroz semestar. Rješavanje kratkog testa nije obavezno, ali mu se može pristupiti radi ostvarivanja dodatnih bodova. Kratki test je opsežniji u odnosu na onaj kojeg rješavaju redoviti studenti, ali donosi i više bodova (max. 12 umjesto max. 7, kompenzacija za nemogućnost dobivanja bodova za redovito dolaženje na predavanja). Laboratorijske vježbe se mogu i ne moraju pohađati, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra u kojem se izvodi kolegij kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Studenti se za pohađanje vježbi opredjeljuju na početku semestra. Vježbe se pohađaju zajedno s redovitim studentima. Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:

  • prisustvo na oba teorijska kolokvija i ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija,
  • redovito pohađanje vježbi (samo ako se student opredijeli za njihovo pohađanje),
  • kolokvirane laboratorijske vježbe

3. Model C – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije. Laboratorijske vježbe se mogu i ne moraju pohađati, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra u kojem se izvodi kolegij kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Studenti se za pohađanje vježbi opredjeljuju na početku semestra. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio teorijskom dijelu ispita:

  • kolokvirane laboratorijske vježbe.

Neispunjenje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlaska na ispit.

 

SVI IZVANREDNI STUDENTI UPISANI U CENTAR VARAŽDIN DUŽNI SU SE U ROKU OD DVA TJEDNA (14 DANA) OD POČETKA NASTAVE PRIJAVITI U LMS SUSTAV MOODLE U PREDMET "POSLOVNA INFORMATIKA" I OPREDIJELITI SE ZA JEDAN OD MODELA PRAĆENJA.

Polaganje vježbi tijekom semestra u kojem se izvodi kolegij je obavezno za sve izvanredne studente i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita.

 

NAPOMENE VEZANE UZ LAB. VJEŽBE:

  • Izvanredni studenti koji su se odlučili za pohađanje vježbi (Model A ili Model B s pohađanjem vježbi) polažu vježbe na isti način kao i redoviti studenti (za vrijeme nastave ili na popravnom roku).
  • Izvanredni studenti koji su se odlučili ne pohađati vježbe (Model B bez pohađanja vježbi ili Model C) polažu kompletno gradivo vježbi na roku koji će za njih biti organiziran krajem semestra, ili na popravnom roku koji će biti održan najviše 14 dana kasnije.
  • Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava iz kolegija „Poslovna informatika“ više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepolaganje vježbi podrazumijeva zabranu izlaska na ispit.

Praćenje rada studenata - Centar Varaždin (Model A)

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Kratki online test7
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Centar Varaždin (Model B)

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima0
Kratki online test12
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA za Modele A i B: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Informatika je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model A (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12,5

 

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model B (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na vježbama - samo ako se student na početku semestra odlučio za redovito pohađanje vježbi (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12,5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 100.0 40 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja.

Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno nekoliko (najmanje 3) kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova.

Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi.

Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena. 4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske vježbe 25 12.5 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.

Gradivo vježbi je podijeljeno na 3 područja - osnove rada s operacijskim sustavom (Windows), uređivačem teksta (Word), te tabličnim kalkulatorom (Excel).

Područja se tijekom izvođenja vježbi odvojeno provjeravaju, s tim da se gradivo vezano uz tablične kalkulatore provjerava kroz dvije provjere. Ukupno postoje 4 provjere iz vježbi.

Za polaganje vježbi potrebno je kroz 4 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno na svakoj provjeri ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova na pojedinoj provjeri.

Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.

Pošto je polaganje sve 4 provjere s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od četiri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije, tri ili sve četiri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra).

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Svi kolokviji su pismenog oblika.

Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Na prvom kolokviju moguće je ostvariti maksimalno 30 bodova.

Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Na drugom kolokviju moguće je ostvariti maksimalno 33 boda.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz oba kolokvija (zbrojeni bodovi iz oba kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.

Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.

Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.

Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Polaganje vježbi tijekom semestra u kojem se izvodi kolegij je obavezno za sve izvanredne studente i uvjet je za pristupanje teorijskom dijelu ispita i polaganje teorijskog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh