FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:46642

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije koja će studentima pomoći u svladavanju ostalih disciplina iz područja organizacije i gospodarstva. Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Temeljna pitanja u ekonomiji
  Pojam i značenje ekonomije. Makroekonomija i mikroekonomija. Pregled ekonomske misli. Tržišno gospodarstvo. Alternativni ekonomski sustavi. Zakon oskudnosti. Tri temeljna ekonomska problema. Osnovni proizvodni čimbenici. Granica proizvodnih mogućnosti. Oportunitetni trošak.
 • Tržište – ponuda i potražnja proizvoda i usluga
  Tržišni mehanizam. Potražnja. Odrednice potražnje. Krivulja potražnje. Efekt supstitucije. Efekt dohotka. Ponuda. Odrednice ponude. Krivulja ponude. Tržišna ravnoteža. Elastičnost potražnje. Elementi koji određuju elastičnost. Elastičnost ponude. Potražnja i ponašanje potrošača.
 • Industrijska organizacija
  Vrste nepotpune konkurencije – monopol, oligopol i monopolska konkurencija. Izvori nepotpune konkurencije.
 • Dohodci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika
  Potražnja za inputima. Ponuda proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Razlike u kvaliteti rada. Određivanje cijene prirodnih resursa. Kapital, kamata i profiti.
 • Uloga države u gospodarstvu
  Tržišta i ekonomska efikasnost. Alokacijska uloga tržišta. Ograničenja i nedostaci tržišta. Javna i privatna dobra. Tržišna nedjelotvornost zbog eksternalija. Jednakost naspram efikasnosti. Trendovi nejednakosti i siromaštva. Funkcije države u gospodarstvu.
 • Novac i bankarstvo
  Razvoj novca. Funkcije novca. Poslovno bankarstvo. Funkcije poslovnih banaka. Bankarski poslovi. Kreditni potencijal. Centralno bankarstvo i monetarna politika. Instrumenti monetarne politike. Operacije otvorenog tržišta. Eskontna stopa. Promjena obvezne rezerve.
 • Temeljni koncepti makroekonomije
  Makroekonomski ciljevi. Instrumenti ekonomske politike. Mjerenje proizvodnje i dohotka na makrorazini. Bruto domaći proizvod. Dvije mjere ukupnog proizvoda: tijek proizvoda i tijek troškova. Problem dvostrukog uračunavanja. Nominalni i realni BDP. Deflacioniranje putem indeksa cijena. Raspoloživi dohodak. Ekonomski rast. Faktori ekonomkog rasta.
 • Fiskalna politika
  Državni proračun. Mjere fiskalne politike. Javni dug.
 • Gospodarski ciklusi, nezaposlenost i inflacija
  Obilježja gospodarskih ciklusa. Nezaposlenost. Mjerenje nezaposlenosti. Vrste nezaposlenosti. Izvori nezaposlenosti. Okunov zakon. Ekonomske i društvene posljedice nezaposlenosti. Pojam inflacije. Vrste inflacije. Antiinflacijska politika.
 • Ograničenja standardne mikroekonomske teorije u uvjetima informacijskog društva
  Mikroekonomski aspekti ICT industrija. Inovacije i porast produktivnosti, postizanje dinamičke efikasnosti. Postojanje ekonomije razmjera na strani ponude. Ekonomija razmjera na strani potražnje – mrežne eksternalije. Direktni i indirektni mrežni efekti. Minimalna održiva veličina mreže. Troškovi promjene. Diferencijacija proizvoda i cijena na ICT tržištu. Diskriminacija cijena prvog, drugog i trećeg stupnja.
 • Makroekonomski efekti ICT
  ICT i gospodarski rast. Dileme o rastu produktivnosti. Solowljev „paradoks produktivnosti“. Utjecaj na tržište rada. Efekt kreiranja radnih mjesta nasuprot efektu destrukcije radnih mjesta. Promjene u kvalifikacijskoj strukturi potražnje za radom. Utjecaj ICT na međunarodnu razmjenu.

Osnovna literatura

 • Mankiw, N.G. Osnove ekonomije. Mate, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Samuelson, P.A.; Nordhaus, D.W. Ekonomija. MATE, Zagreb, 2005. (18.izdanje- u pripremi)
 • Grupa autora, redaktor Družić, I., Hrvatski gospodarski razvoj. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Osnove ekonomije - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, profesor              (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

dr.sc. Iva Gregurec, asistent                                   (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Cilj kolegija je razumijevanje i usvajanje temeljnih znanja o djelovanju ekonomskih zakona i kategorija koja će studentima pomoći u svladavanju disciplina iz područja organizacije i gospodarstva koja se sustavno nadograđuju na ovaj kolegij.

 

Za redovne studente:

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Osnove ekonomije”. Pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta.

 

Od studenata se očekuje: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja i seminarsku nastavu te izrađuju domaće zadaće mogu ispit položiti putem prikupljenih bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje u seminarskoj nastavi i predavanjima te prijava i izrada pristupnog rada. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 9 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega tri (3) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 10 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija te izrada i prezentacija pristupnog rada. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su uspješno riješili oba kolokvija (tj. ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija) i aktivno sudjelovali na najmanje 9 predavanja i 10 seminara te prikupili minimalno 50 bodova, bit će u predroku ponuđena ocjena iz kolegija prema bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi8
Aktivno sudjelovanje na nastavi12
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II: + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljeno je maksimalno 4 izostanaka sa predavanja (minimalno 9 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 4 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa seminara (minimalno 10 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 3 izostanka Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Domaće zadaće (seminari, prezentacije) 20 0 Studenti u paru(po 2 studenata) izrađuju esej na zadanu temu. Za isti trebaju napraviti prezentaciju koju trebaju prezentirati pred ostalim grupama. Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija eseja, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
15 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
15 bodova iz kolokvija


LITERATURA:

 

Obavezna:

 1. Kovačević, B.: Osnove poslovne ekonomije, Mikrorad d.o.o., Zagreb, 2003.
 2. N. Gregory Mankiw: Osnove ekonomije, Mate, Zagreb 2006.

Dopunska:

 1. Samuelson, P., A. and Nordhaus, D.W. (2005) Ekonomija, Zagreb: MATE. (18.izdanje).
 2. Grupa autora, redaktor Družić, I., Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003

Osnove ekonomije - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima uz prethodno predani esej. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.

seminarski rad, pismeni ispit

Poznavanje makroekonomskih kategorija omogućuje kvalitetno ovladavanje mikroekonomskim zakonitostima kao bitnim elementima za izučavanje djelovanja poslovnih subjekata u tržišnoj privredi, odnosno kvalitetno novi pristup rješavanju organizacijskih, financijskih i marketinških problema poslovnih subjekata.

seminarski rad, pismeni ispit

Stjecanjem ekonomskih znanja temeljem ovog kolegija odnosno njihovom nadogradnjom u daljnjem toku studija studenti odnosno diplomanti osposobljavaju se za vođenje poslovnih procesa u poslovnim subjektima.

seminarski rad, pismeni ispit

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh