FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:46642

Engleski naziv

Fundamentals of Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Osnove ekonomije - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Da bi studenti ostvarili pravo na potpis moraju imati minimalno 60% svih dolazaka na predavanja i minimalno 70% dolazaka na seminare. Dodatan uvjet za potpis je i izrada i predaja eseja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi5
Aktivno sudjelovanje na nastavi5
Izrada eseja (u paru)15
Prezentacija eseja (u paru)15
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Kako bi studenti ostvarli pravo na ocjenu moraju minimalno ostvariti 15 iz prvog kolokvija i 15 boda iz drugog kolokvija, te imati predan i prezentiran esej na odabranu temu.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Studenti su obavezni prisustvovati na 60% predavanja kako bi ostvarili pravo na potpis. Dozvoljeno je 40% izostanka. 60% Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 3 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Studenti su obavezni prisustvovati na 70% seminara kako bi ostvarili pravo na potpis. Dozvoljeno je 30% izostanka. 70% Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima i seminarima 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!). Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Izrada eseja (rad u paru) 15 0 Studenti u paru (po 2 studenata) izrađuju esej na zadanu temu. Za sve redovne studente obavezna je izrada eseja. Nema nadoknade
Prezentacija eseja (rad u paru) 15 0 Za izrađeni esej studenti u praru (po 2 studenta) trebaju napraviti i prezentaciju koju prezentiraju pred ostalim grupama. Za sve redovne studente obavezna je izrada prezentacije. Nema nadoknade
1. kolokvij 30 15 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 15 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Da bi studenti pristupili 2. kolokviju, moraju minimalno imati ostvarenih 15 boda iz prvog kolokvija.


Kako bi studenti ostvarili pravo na ocjenu, potrebno je iz svakog pojedinog kolokvija ostvariti minimalno 15 boda, imati predan i prezentiran esej na odabranu temu.

Osnove ekonomije - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara).

Studenti koji žele kolegij polagati putem kontinuiranog praćenja moraju se obavezno u prvom tjednu nastave javiti asistentici bilo na nastavi, u vrijeme konzultacija ili putem maila (mabubanic@foi.hr) da žele kolegij polagati putem kontinuiranog praćenja.

 

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima uz prethodno predani esej. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (od uvoda do zaključka između 8 do 10 stranica). Esej treba biti oblikovan prema predlošku za pisanje završnih i diplomskih radova dostupan na web stranicama fakulteta. Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) je minimalno ostvareno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenjaMetode praćenja ostvarenosti ishoda učenja
Studenti će se osposobiti za analizu ekonomskih problema što će im pomoći u praksi pri donošenju poslovnih odluka, a poznavanje makroekonomskih mjera i instrumenata omogućit će valorizaciju ekonomske politike i procjenu utjecaja mjera ekonomske politike na poslovanje poduzeća.seminarski rad, pismeni ispit
Poznavanje makroekonomskih kategorija omogućuje kvalitetno ovladavanje mikroekonomskim zakonitostima kao bitnim elementima za izučavanje djelovanja poslovnih subjekata u tržišnoj privredi, odnosno kvalitetno novi pristup rješavanju organizacijskih, financijskih i marketinških problema poslovnih subjekata.seminarski rad, pismeni ispit
Stjecanjem ekonomskih znanja temeljem ovog kolegija odnosno njihovom nadogradnjom u daljnjem toku studija studenti odnosno diplomanti osposobljavaju se za vođenje poslovnih procesa u poslovnim subjektima.seminarski rad, pismeni ispit

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh