FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje znanjem npp:46656

Engleski naziv

Knowledge Management

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj kolegija je da osposobi studente za razumijevanje teorije, prakse, alata i tehnika upravljanja znanjem i da pomogne studentima u ostvarenju uspješne karijere u profitnim i neprofitnim organizacijama. Osim toga, studenti će naučiti odrediti infrastrukturne zahtjeve za upravljanje intelektualnim kapitalom u organizacijama.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u upravljanje znanjem
  Povijest upravljanja znanjem. Što je upravljanje znanjem: osnovni pojmovi, definicije. Evolucija upravljanja znanjem. Od upravljanja informacijama do upravljanja znanjem. Važnost upravljanja znanjem. Motivacija za uvođenje upravljanja znanjem u organizaciju. Središnje teme upravljanja znanjem. Primjer domena u kojima se uvodi upravljanje znanjem s naglaskom na poslovanje.
 • Osnovno o znanju
  Što je znanje: osnovni pojmovi, definicije. Podatak, informacija i znanje. Objektivni i subjektivni pogled na znanje. Tipovi znanja: proceduralno i deklarativno znanje; tacitno (prešutno) i eksplicitno znanje; opće i specifično znanje (tehnički i kontekstualno specifično znanje), jednostavno i složeno znanje; znanje za podršku, taktičko i strateško znanje; makroskopsko i mikroskopsko znanje, kulturološko znanje. Kombinacija tipova znanja. Problemi Primjeri različitih tipova znanja u organizacijama
 • Karakterizacija znanja
  Znanje i ekspertiza. Asocijacijska, motorička i teorijska ekspertiza. Smještaj znanja: znanje u ljudima, artefaktima i organizaciji. Karakteristike znanja: eksplicitnost, kodificiranje, podučivost, specifičnost. Ciklus znanja u procesu kreiranja i korištenja znanja. Znanje i informacijski zahtjevi. Znanje i inovacija. Znanje o znanju: O1 [znamo što znamo], O2 [znamo što neznamo], O3 [ne znamo što znamo], O4 [ne znamo što ne znamo]. Mogući svjetovi: fizički svijet, konceptualni svijet, emotivni svijet.
 • Procesi upravljanja znanjem
  Otkrivanje znanja: kombinacija i socijalizacija. Formaliziranje i čuvanje znanja: eksternalizacija i internalizacija. Organizacija i dijeljenje znanja: socijalizacija, izmjena, neformalni i formalni kanali. Primjena znanja: smjernice i rutine.
 • Mehanizmi i tehnologije upravljanja znanjem
  Umjetna inteligencija: sustavi temeljeni na pretraživanju, sustavi temeljeni na znanju, sustavi temeljeni na ograničenjima, zaključivanje temeljeno na modelima, neizrazita logika. Zaključivanje temeljeno na pravilima i slučajevima. Baze podataka. Računalno podržane simulacije. Sustavi za planiranje resursa. Repozitoriji. Forumi.
 • Sustavi upravljanja znanjem
  Sustavni pristup upravljanju znanjem: analiza sustava, životni ciklus sustava, razvoj sustava upravljanja znanjem, nadgledanje i vrednovanje. Alati za upravljanje znanjem. Povezanost procesa, mehanizama i tehnologija. Sustavi za otkrivanje znanja: socijalizacija (tacitno znanje), rudarenje podataka, otkrivanje znanja na Webu. Sustavi za formaliziranje i čuvanje znanja: priče (tacitno znanje), prikaz znanja različitim formalizmima, zaključivanje temeljeno na kontekstu, učenje promatranjem. Sustavi za organizaciju i dijeljenje znanja: barijere, tipovi sustava, sustavi za lociranje ekspertize, sustavi za dijeljenje tacitnog znanja. Sustavi za primjenu znanja: tipovi sustava.
 • Semantičko modeliranje
  Akvizicija znanja. Pretvaranje tacitnog znanja u eksplicitno. Manualne tehnike prikupljanja znanja. Automatiziranje procesa prikupljanja znanja. Procjena potreba korisnika. Problem modeliranja. Model upravljanja znanjem. Koncepti i konceptualne mreže. Taksonomije: klasifikacija, agregacija, generalizacija. Semantičke mreže i okviri. Ontologije. Organizacijska memorija. Mapiranje uma.
 • Infrastruktura upravljanja znanjem
  Organizacijska kultura. Organizacijska struktura. Infrastruktura informacijske tehnologije. Općepoznato (zajedničko) znanje. Fizičko okruženje. Upravljanje promjenama. Elementi implementacije upravljanja znanjem: procesi, organizacijska dinamika, informacijska tehnologija. Identifikacija nekih mitova o odnosu informacijske tehnologije i upravljanja znanjem.
 • Organizacijski utjecaji upravljanja znanjem
  Utjecaj upravljanja znanjem na ljude: učenje (eksternalizacija, internalizacija, socijalizacija, interesne grupe) i prilagodljivost zaposlenika, zadovoljstvo poslom. Utjecaj upravljanja znanjem na procese: ekonomičnost, učinkovitost, inovativnost. Utjecaj upravljanja znanjem na proizvode i usluge: dodavanje vrijednosti proizvodima (poboljšanje), proizvodi temeljeni na znanju. Utjecaj na organizacijski učinak: neposredni učinak (povratak ulaganja), posredni učinak (povećanje broja istovrsnih i povećanje razlnovrsnosti proizvoda, kompetitivna prednost).
 • Čimbenici koji utječu na upravljanje znanjem
  Različiti načini utjecaja na rješenja upravljanja znanjem. Univerzalni pogled na upravljanje znanjem. Uvjetovani (kontekstualni) pogled na upravljanje znanjem. Kontekstualni čimbenici (procesi, sustavi, metode i tehnologije) i rješenja. Kategorije kontekstualnih čimbenika: karakteristike znanja (tipovi znanja, učinci na procese upravljanja znanjem), karakteristike zadatka (neizvjesnost i međuovisnost zadataka, učinci na procese upravljanja znanjem), karakteristike organizacije i okoline (veličina organizacije, poslovna strategija, nesigurnost okoline). Identifikacija odgovarajućih rješenja upravljanja znanjem prema čimbenicima. Primjer.
 • Procjena upravljanja znanjem u organizaciji
  Razlozi procjene. Važnost procjene. Vrijeme procjene: procjena na početku i kraju projekta upravljanja znanjem, periodična procjena. Tipovi procjene: kvalitativna i kvantitativna procjena. Procjena rješenja upravljanja znanjem: opseg primjene procesa upravljanja znanjem, podržanost procesa tehnologijama i sustavima. Procjena znanja. Procjena utjecaja (zaposlenici, procesi, proizvodi, organizacijske performanse). Elementi procjene: ocjena internih performansi, vanjska procjena, vrednovanje ekonomičnosti, učinkovitosti i inovativnosti, vrednovanje kreiranog znanja. Pristupi u pocjeni upravljanja znanjem: niveliranje, BSC metoda (Balanced Scorecard method), okvir za nadgledanje neizmjerljivih vrijednosti, Skandia metoda, pristup utemeljen na realnim opcijama. Preporuke za procjenu upravljanja znanjem.
 • Upravljanje znanjem i elektroničko poslovanje
  Informacijska tehnologija i organizacijska uspješnost. Od neprekidnog poboljšanja do radikalnog ponovnog dizajna. Inovacija modela E-poslovanja. Od obrade informacija do kreiranja znanja. Upravljanje znanjem i strategija E-poslovanja. Primjeri.
 • Kreativno rezoniranje
  Teorijska i praktična potreba za kreativnim rezoniranjem. Znanje i kreativnost. Lateralno rezoniranje. Percepcija. Dizajn i analiza. Tehnike lateralnog rezoniranja. Primjeri kreativnog rezoniranja.
 • Razvoj upravljanja znanjem
  Uloga upravljanja znanjem u dinamičkim okruženjima uz povećanu tehnološku složenost. Primjena najnovijih tehnologija za značajna poboljšanja u upravljanju znanjem. Sustavi za upravljanje zannjem kao sinergija najnovijih tehnologija i socijalnih /strukturalnih mehanizama. Zaštita intelektualnog vlasništva, nova paradigma za podršku odlučivanju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Razvoj projekta upravljanja znanjem izabrane organizacije korz 15 sati u alatima Harvasset i Protégé: osnivanje organizacije, prikupljanje i kreiranje znanja iz različitih dijelova organizacije, prikaz znanja, spremanje znanja.

Osnovna literatura

 • Fernandez, I.; Gonzales, A.; Sabherwal, R. Knowledge Management: Challenges, Solutions, and Technologies. Prentice Hall, 2004.

Dopunska literatura

 • Srikantaiah, T.K.; Koening, M. Knowledge Management for the Information Professional. Information Today, Inc., 2000.
 • Malhotra, Y. Knowledge Management and Business Model Innovation. Idea Group Publishing, 2001.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Laboratorijske vježbe 1 5 1
Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 on line
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Upravljanje znanjem - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost20
Seminar30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Potrebno je imati 8 dolazaka na predavanja. 5 dolazaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja.
Aktivnost na nastavi 20 0 Studenti mogu biti aktivni na vježbama, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 30 0 Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje samostalno, a odnosi se na primjer uvođenja upravljanja znanjem u stvarnu ili fiktivnu organizaciju. Pismeni dio nosi 22 boda, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 8 bodova. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Upravljanje znanjem - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

 

M1: Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit – izrada jednostavnijeg seminara je obavezna prije pristupanja ispitu;


M2: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti. Primjenjuju se isti elementi praćenja kao i za redovite studente, a potrebno je imati 5 dolazaka na predavanja;

 

M3: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad. Student fizički prisustvuje 1. i 2. kolokviju te prezentira seminar u dogovorenom terminu. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost / Zaključni ispit20
Seminar30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 M2: Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Potrebno je imati 5 dolazaka na predavanja.
M1 i M3: Nije uvjet za potpis.
3 dolaska Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja.
Aktivnost / Zaključni ispit 20 0 M2: Studenti mogu biti aktivni na vježbama, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
M3: Zaključni ispit.
Seminar 30 0 Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje samostalno, a odnosi se na primjer uvođenja upravljanja znanjem u stvarnu ili fiktivnu organizaciju. Pismeni dio nosi 22 boda, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 8 bodova. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh