FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Logistika npp:50953

Engleski naziv

Logistics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Logistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Studenti koji polažu kolegij kroz model kontinuiranog praćenja imaju obveze kako je navedeno u nastavku.

1. Dolasci na seminarsku nastavu: Na seminarskoj nastavi prisutnost se provjerava svaki put te student mora biti prisutan na seminarskoj nastavi minimalno 8 puta. 

2. Prezentiranje: Svaki student na početku semestra odabire temu koju će obraditi i u dogovorenom terminu prezentirati na seminarskoj nastavi. Odrađena prezentacija obavezan je uvjet za mogućnost pristupanja polaganju kolegija. 

3. Kolokvij se sastoji od pitanja teorijskog tipa (nadopunjavanje i esejska pitanja). Jedan kolokvij nosi 40 bodova, a na svakom od kolokvija potrebno je ostvariti minimalno 10 bodova. 

4. Da bi student položio kolegij putem modela kontinuiranog praćenja, potrebno je da kroz semestar ostvari minimalno 50 bodova kroz kolokvije i prezentaciju na seminarskoj nastavi, pri čemu je potrebno voditi računa da na svakom od dva kolokvija student osvoji minimalno 10 bodova.

5. Student koji je izvršio obvezu prezentiranja na seminarskoj nastavi, a ne položi kolegij putem kontinuiranog praćenja ili odbije ocjenu ponuđenu putem kontinuiranog praćenja, ima pravo izići na ispitni rok koji se sastoji od pisanog dijela ispita (esejska pitanja) i usmenog ispita. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacija20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na seminarima 0 8 Na seminarskoj nastavi provjeravati će se prisutnost studenata te je potrebno ostvariti minimalno 8 dolazaka na seminarsku nastavu.
Prezentacije na seminarima 20 1 Prezentiranje odabrane teme. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
1. kolokvij 40 10 Pitanja na kolokviju su teorijska (nadopunjavanje i esejskog tipa). 10 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 40 10 Pitanja na kolokviju su teorijska (nadopunjavanje i esejskog tipa). 10 bodova iz kolokvija


Logistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredne studente koji žele polagati kolegij putem kontinuiranog praćenja upućuje se da pogledaju model kontinuiranog praćenja.

 

Izvanredni studenti koji žele polagati kolegij na ispitnom roku, imaju obvezu, tj. preduvjet izrade seminarskog rada. Početkom semestra potrebno je na Moodleu kolegija odabrati temu seminarskog rada za izvanredne studente te temu obraditi sukladno Pravilniku o završnom radu FOI-a i najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka predati seminarski rad na Moodle i na e-mail asistentu. Ocjenjivanje seminarskog rada ovisit će o jasnoći opisa esejskog problema, širini i relevantnosti poznavanja teme, logičnosti strukture seminarskog rada, poznavanju i korištenju pojmova važnih za temu. Jedan od činitelja ocjene seminarskog rada jest i navođenje relevantnih primjera kako bi se opravdala glavna tvrdnja, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Izvanredni studenti koji su odlučili ići na ispit, a ne predaju seminarski rad, neće moći pristupiti ispitnom roku.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu se pismeni dio sastoji od teorijskih pitanja esejskog tipa. 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad20
Pismeni ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh