FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:50958

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 4 5 1
Čižmešija Antonela Laboratorijske vježbe 1 4 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Računalom posredovana komunikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi2
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s Web 2.0 alatima (10) i dnevnik rada u društvenom softveru (5)15
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika1
Dodatno: referati, istraživanja0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 60 +
Projekt +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svakom predavanju provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na predavanju.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
7 izostanaka Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku odmah nakon što se izostane više od 2 puta. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 2 1 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na seminaru.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
3 izostanka Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku odmah nakon što se izostane više od 2 puta. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) i vođenje online dnevnika 1 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu u paru ili malim grupama/timovima te biti aktivni u vježbama u računalnoj učionici, kao i prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje. On-line dnevnik treba biti redovito vođen i kompletiran sa predviđenim online aktivnostima do zadnjeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja.
Projekt i prezentacija projekta 10 5 Student izrađuje projekt u obliku bloga, e-portfolija ili drugog društvenog softvera i uz uporabu različitih Web 2.0 alata u kojem obrađuje neku teorijsku temu koja je odabrana u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Svaki student izvodi svoju prezentaciju projekta prema uputama u sustavu Moodle. Ukoliko projekt nije izrađen i prezentacija nije održana Studenti su obvezni izraditi projekt i održati prezentaciju do kraja trećeg međuispitnog razdoblja. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova za 1-3 boda.
Rad s Web 2.0 alatima (10) i dnevnik rada u društvenom softveru (5) 15 5 Studenti se tijekom seminara i vježbi na računalima upoznaju s različitim Web 2.0 alatima u kojima izrađuju online sadržaje u obliku mentalnih mapa, blok dijagrama toka, tagiranih videozapisa itd. Na tako izrađene sadržaje postavljaju poveznice u svoj online dnevnik (koristeći pritom blog ili e-portfolio sustav). U online dnevniku vode bilješke o sadržajima nastave i vježbama u sklopu seminara. Izrada materijala u Web 2.0 alatima je obvezna. Materijali u predviđenim Web 2.0 alatima trebaju biti izrađeni prije drugog kolokvija (usmenog ispita).
1. kolokvij 30 15 Provjera znanja provodi se u obliku online testa u sustavu Moodle. Studenti koji ne zadovolje ponavljaju provjeru znanja testom u papir-olovka formi. Testiranje je uz uporabu pitanja s ponuđenim odgovorima među kojima se bira jedan koji je točan. Literatura je u obliku tečaja za e-učenje.
2. kolokvij 40 20 Drugi kolokvij odvija se u obliku usmenog ispita na temelju literature koja je u elektroničkom obliku dostupna u sustavu Moodle i na webu.
Dodatne aktivnosti studenata u obliku referata, istraživanja, izrade sadržaja u Web 2.0 alatima i sl. 0 0 Temu za referat, istraživanje ili online aktivnost s Web 2.0 alatima studenti dogovaraju s predmetnim nastavnikom.


Računalom posredovana komunikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi2
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s Web 2.0 alatima 15
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika1
Dodatno: referati, istraživanja0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja25
Kolokviji (30+40) ili pismeni ispit70
Redoviti dolasci na konzultacije5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 25 10 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 10 bodova Seminarski radovi iz 3 teme (10+10+5 bodova) prema uputi u sustavu Moodle. Prije izlaska na usmeni ispit.
1. kolokvij 30 15 25-30 pitanja zatvorenog tipa ili test s pitanjima otvorenog tipa i usmeno ispitivanje (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). 15 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 40 20 Test s pitanjima otvorenog tipa i usmeni ispit (nabrojite i opišite, definirajte i sl). 20 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 5 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh