FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
4. semestar

2018/2019

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:50958

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Komunikacija putem Interneta sve je prisutnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja Interneta u poslovnoj i privatnoj komunikaciji na razini pojedinca, grupa ili timova, kao i u masovnoj komunikaciji putem Interneta. Također, osigurava potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na komunikaciji s korisnicima putem Interneta.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Osnove internetskih komunikacijskih tehnologija
  Osnovne karakteristike Interneta i intraneta. Organizacijaka i poslovna komunikacija uporabom računalnih mreža. Tehnologije i alati za online komunikaciju: elektronička pošta, diskusijski forumi, trenutačne poruke, pričaonice, videokonferencije, web, emitiranje na webu itd. Bežični i mobilni pristup Internetu te povezane usluge. Povezivanje lokacijskih servisa i online usluga.
 • Činitelji kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji
  Adopcija mrežnih, internetskih i mobilnih komunikacijskih tehnologija. Psihosocijalne osobine korisnika Interneta. Računalna pismenost i komunikacija putem Interneta. Informacijske potrebe korisnika Interneta. Motivacija za korištenje i ovisnost o Internetu. Karakteristike interpersonalne komunikacije putem Interneta. Vještine u online komunikaciji. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji. Interpersonalna komunikacija elektroničkom poštom, istovremenim tekstualnim porukama i dvosmjernom video vezom.
 • Grupna računalom posredovana komunikacija
  Grupna komunikacija uporabom Interneta. Komunikacija u distribucijskim listama, diskusijskim grupama, pričaonicama i forumima. Konformnost i polarizacija u online grupnoj diskusiji. On-line virtualne radne grupe i timovi. Elektronički brainstorming i druge kreativne tehnike. Razvoj povjerenja, kooperacija i konflikti u virtualnom timu. Online komunikacija između timova i odjela unutar organizacije putem Interneta.
 • Masovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Autorska prava i Internet. Internet u odnosu na druge masovne medije. Model sklonosti Internetu kao masovnom mediju. Integracija personaliziranih i masovnih medija. Konvergencija medija. Društvena korisnost Interneta.
 • Činitelji koji utječu na privatnost i sigurnost korisnika Interneta
  Načini ugrožavanja privatnosti i sigurnosti u računalom posredovanoj komunikaciji. Percepcija osobne sigurnosti i rizika za korisnike. Rizično ponašanje korisnika Interneta. Načini očuvanja online privatnosti i sigurnosti.
 • Poslovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Prezentiranje poslovnih organizacija na Internetu/webu. Komunikacijska analiza web stranica poslovnih organizacija. Mogući problemi korisnika i kupaca on-line usluga i proizvoda. Web marketing. Kvaliteta e-usluga. Tehnike razvoja odnosa s kupcima putem Interneta. Etička pitanja vezana uz poslovnu (busines-to-customer, B2C) uporabu Interneta.
 • On-line obrazovanje i računalom posredovana komunikacija
  Pretraživanje poslovnih i drugih informacija na Internet/webu. E-obrazovanje. Činitelji uspješnosti polaznika e-obrazovanja. Djelotvorna komunikacija u sustavima za obrazovanje na daljinu.

Osnovna literatura

 • Bubaš, G. On-line komunikacija (tečaj za e-učenje). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.
 • e-Citizen: Pro-Mil, Varaždin, 2005.

Dopunska literatura

 • Adams, T.L.; Clark, N.E. The Internet - effective online communication. Wadsworth Publishing, Belmont, CA, 2001.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 3 5 1
Čižmešija Antonela Laboratorijske vježbe 2 4 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Računalom posredovana komunikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi2
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s Web 2.0 alatima (10) i dnevnik rada u društvenom softveru (5)15
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika1
Dodatno: referati, istraživanja0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 60 +
Projekt +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svakom predavanju provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na predavanju.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
7 izostanaka Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku odmah nakon što se izostane više od 2 puta. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 2 1 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Redovito se provodi kontrola prisutnih na seminaru.
Struktura bodova:
0-2 izostanaka = 1 bod
3 izostanka Dodatni referat ili online aktivnost. Javiti se nastavniku odmah nakon što se izostane više od 2 puta. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) i vođenje online dnevnika 1 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu u paru ili malim grupama/timovima te biti aktivni u vježbama u računalnoj učionici, kao i prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje. On-line dnevnik treba biti redovito vođen i kompletiran sa predviđenim online aktivnostima do zadnjeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja.
Projekt i prezentacija projekta 10 5 Student izrađuje projekt u obliku bloga, e-portfolija ili drugog društvenog softvera i uz uporabu različitih Web 2.0 alata u kojem obrađuje neku teorijsku temu koja je odabrana u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Svaki student izvodi svoju prezentaciju projekta prema uputama u sustavu Moodle. Ukoliko projekt nije izrađen i prezentacija nije održana Studenti su obvezni izraditi projekt i održati prezentaciju do kraja trećeg međuispitnog razdoblja. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova za 1-3 boda.
Rad s Web 2.0 alatima (10) i dnevnik rada u društvenom softveru (5) 15 5 Studenti se tijekom seminara i vježbi na računalima upoznaju s različitim Web 2.0 alatima u kojima izrađuju online sadržaje u obliku mentalnih mapa, blok dijagrama toka, tagiranih videozapisa itd. Na tako izrađene sadržaje postavljaju poveznice u svoj online dnevnik (koristeći pritom blog ili e-portfolio sustav). U online dnevniku vode bilješke o sadržajima nastave i vježbama u sklopu seminara. Izrada materijala u Web 2.0 alatima je obvezna. Materijali u predviđenim Web 2.0 alatima trebaju biti izrađeni prije drugog kolokvija (usmenog ispita).
1. kolokvij 30 15 Provjera znanja provodi se u obliku online testa u sustavu Moodle. Studenti koji ne zadovolje ponavljaju provjeru znanja testom u papir-olovka formi. Testiranje je uz uporabu pitanja s ponuđenim odgovorima među kojima se bira jedan koji je točan. Literatura je u obliku tečaja za e-učenje.
2. kolokvij 40 20 Drugi kolokvij odvija se u obliku usmenog ispita na temelju literature koja je u elektroničkom obliku dostupna u sustavu Moodle i na webu.
Dodatne aktivnosti studenata u obliku referata, istraživanja, izrade sadržaja u Web 2.0 alatima i sl. 0 0 Temu za referat, istraživanje ili online aktivnost s Web 2.0 alatima studenti dogovaraju s predmetnim nastavnikom.


Računalom posredovana komunikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi2
Seminar – prisustvovanje nastavi2
Projekt i prezentacija projekta10
Rad s Web 2.0 alatima 15
Kolokvij 1 i 270
Aktivnost na nastavi i vođenje online dnevnika1
Dodatno: referati, istraživanja0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja25
Kolokviji (30+40) ili pismeni ispit70
Redoviti dolasci na konzultacije5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 50.0 20.0 60 +
Projekt + 20.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 25 10 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti dogovaraju teme za seminarske radove i rokove za njihovu predaju. 10 bodova Seminarski radovi iz 3 teme (10+10+5 bodova) prema uputi u sustavu Moodle. Prije izlaska na usmeni ispit.
1. kolokvij 30 15 Provjera znanja provodi se u obliku testa sa pitanjima otvorenog tipa (10 pitanja x 3 boda po pitanju). Literatura je u obliku tečaja za e-učenje. 15 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 40 20 Test s pitanjima otvorenog tipa i usmeni ispit (nabrojite i opišite, definirajte i sl). 20 Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 5 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom i na kraju semestra.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh